Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 40. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe št. C2130-19Z213008 o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica

2. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213003 na Občino Radlje ob Dravi

3. Predlog pogodbe št. 2555-17-400056 o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na občino Vransko

4. Predlog pogodbe št. 2555-17-400050 o brezplačnem prenosu zemljišča k. o. 332 Ormož (ID 4078364), v last Občine Ormož

5. Seznanitev z informacijo o predlogu ureditve stvarnopravnih razmerij v zvezi z zemljiščem v k. o. Teharje

6. Predlog določitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za upravljavca zemljišča v k. o. 1796 Cesta - DOKONČNA OBRAVNAVA

7. Predlog določitve Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski kot za dokončnega upravljalca nepremičnin v k. o. 2649 Izlake - DOKONČNA OBRAVNAVA

8. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Koper za dokončnega upravljavca nepremičnine v k. o. 2605 Koper - DOKONČNA OBRAVNAVA

9. Predlog določitve Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana za dokončnega upravljavca nepremičnine v uporabi - DOKONČNA OBRAVNAVA

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

11. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor proti toženi stranki Občini Pivka zaradi vračila neupravičeno izplačanih sredstev

12. Predlog informacije o nameravani sklenitvi izvensodne poravnave z oškodovancem iz naslova poškodbe pri delu - DOKONČNA OBRAVNAVA

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

13. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja pripadnici Slovenske vojske s strani Republike Poljske

14. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2018

15. Predlog spremembe pooblastila uradnim osebam Ministrstva za pravosodje za vodenje upravnih postopkov iz pristojnosti Vlade

15A. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za informacijsko varnost - DOKONČNA OBRAVNAVA

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16. Predlog imenovanja direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

17. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor

18. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

19. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

20. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje

21. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar

25. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

26. Predlog imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

27. Predlog odpoklica in imenovanje novih članov Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o

28. Predlog razrešitve in imenovanja članice Svetovalnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

29. Predlog razrešitve in imenovanja člana upravnega odbora Prešernovega sklada

30. Predlog sklepa o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

31. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev

32. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

Iskalnik