Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona, 00702-38/2019 (EVA:2018-1211-0595)

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o podatkih registra nepremičnin

3A. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava

5. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike

5A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

5B. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu

6. Predlog uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

6A. Predlog uredbe o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest

6B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme

6C. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev krožne kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori

7. Predlog odločbe za izdajo dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« družbi Cargomind špedicija d. o. o. v nameravani spremenjeni firmi družbe

8. Predlog operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027

8A. Predlog soglasja k okvirnima finančnima sporazumoma za izvajanje finančnega instrumenta EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Vzhod in Zahod

8B. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018

9. Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v letu 2018 (junij, julij, oktober)

10. Poročilo o ugotovitvah in poročilu preveritvene misije OSART o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško

11. Vmesno poročilo Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva

12. Predlog soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

13. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok

14. Predlog sklepa o ponudbi za odkup terjatve Republike Slovenije do dolžnika Prefab d. o. o. – v stečaju

14A. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – letno poročilo družbe in letno poročilo skupine za poslovno leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe, prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta v letu 2018

14B. Skupščina družbe Slovenskega državnega holdinga, d. d. – letno poročilo SDH in letno poročilo skupine SDH za poslovno leto 2018, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

14C. Skupščina SODO - sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o. – letno poročilo za leto 2018, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu, povečanje osnovnega kapitala, Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o.

15. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018 in predlog sklepa o pokritju presežka odhodkov nad prihodki v letu 2018 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

16. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2018 in predlog sklepa o razporeditvi bilančnega dobička - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

16A. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada - DOKONČNA OBRAVNAVA   Gradivo

16B. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prenosu pravic porabe (GSV, UVHVVR, MZZ, MOP) - DOKONČNA OBRAVNAVA

17. Predlog za uvrstitev petih novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1611-18-0008 Bilateralna razvojna pomoč CMSR, v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 1511-19-0007 "Prestavitev kotlovnice iz hotela Brdo" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 - DOKONČNA OBRAVNAVA

III. ZADEVE EU

19. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

20. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/8954 z dne 7. 6. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 22. člena Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES

20A. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-413/19 – tožba Evropske komisije proti Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb

20B. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško

21A. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

21B. Informacija o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

21C. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 27. maja 2019 - DOKONČNA OBRAVNAVA

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 7. junija 2019 v Luxembourgu - DOKONČNA OBRAVNAVA

22A. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 4. julija 2019 v Helsinkih - DOKONČNA OBRAVNAVA

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na 18. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 17. do 28. avgusta 2019 v Ženevi in 71. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) 16. avgusta 2019 v Ženevi

24. Informacija o delovnem obisku ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec 21. julija 2019 v Vidri vasi na avstrijskem Koroškem

25. Osmo nacionalno poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti in izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na osmem pregledovalnem sestanku pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti od 23. marca do 3. aprila 2020 na Dunaju

26. Poročilo o udeležbi dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na otvoritveni slovesnosti 86. mednarodnega kmetijskega sejma od 10. do 12. maja 2019 v Novem Sadu - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

27. Poročilo o srečanju dr. Aleksandre Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Ljupchem Nikolovskim, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Severne Makedonije, 15. in 16. maja 2019 v Severni Makedoniji - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

28. Poročilo XV. zasedanja Medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje 13. in 14. junija 2019 v Republiki Sloveniji - DOKONČNA OBRAVNAVA

29. Poročilo o obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Dobrana Božiča z gospodarsko delegacijo od 19. do 21. junija 2019 v Izraelu - DOKONČNA OBRAVNAVA

29A. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 10. Mednarodnem infrastrukturnem investicijskem in gradbenem forumu 30. in 31. maja 2019 v Macau SAR, o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Tretjem forumu za krepitev sodelovanja med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope od 9. do 11. junija 2019 v Ningboju - DOKONČNA OBRAVNAVA

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 16. Sestanku Odbora OECD za statistiko in politiko statistike 24. in 25. junija 2019 v Parizu - DOKONČNA OBRAVNAVA    Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s prodajo slovenskih bank

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z zmanjševanjem inovacijske uspešnosti v Sloveniji

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z onesnaževanjem slovenskega morja

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s požari v predelovalnicah odpadkov

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povezovanjem jadranskih pristanišč

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi ljubljanskim prometnim vozliščem

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z gnečo na javnih prevoznih sredstvih

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vodnim koridorjem Donava–Odra–Laba

38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Luke Mesca v zvezi s prodajo Abanke

Iskalnik