Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

- Predlagam vladi.si (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Kristina Plavšak Krajnc


II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog strategije na področju migracij, Poročevalec: Boštjan Poklukar

1A. Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2019, Poročevalec: Stojan Tramte

2. Analiza ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018, Poročevalec: Rudi Medved

3. Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – normativni del, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

5. Državno poročilo o stanju na področju varstva pacientovih pravic za leto 2018, Poročevalec: Aleš Šabeder

5A. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018, Poročevalec: Rudi Medved

6. Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, Poročevalec: Rudi Medved

7. Predlog za spremembo Koledarja državnih proslav v letu 2019, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod (DOKONČNA ORAVNAVA),Poročevalec: Aleš Šabeder

9. Predlog soglasja k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Andreja Katič

9A. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Bolnišnice Sežana (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

10. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2018 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

10A. Predlog sklepa o načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki v javnem zavodu Slovenska kinoteka (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

11. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2019 preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države na tipu proračunskih postavk 5 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja in namenski postavki 8386 - Stvarno premoženje - sredstva od prodaje državnega premoženja pri PU 1711 MNZ (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZZ) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0020 »Prizidek k Šolskemu centru Celje« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

14. Predlog za uvrstitev projekta 3330-19-0041 »Telovadnica – Srednja zdravstvena šola Murska Sobota« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

15. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-19-0904 »Rekonstrukcija podpritličja in dozidava stopnišča z dvigalom DU Postojna« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

15A. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0044 »Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v javnih zavodih s področja kulture v letu 2019« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

15B. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0034 »Europa Cantat Festival 2021 – zborovski festival« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič

15C. Predlog za uvrstitev projekta 1511-19-0005 »Vzpostavitev sistema tajnih podatkov -TDRO« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

III. ZADEVE EU

16. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, Poročevalec: Rado Fele

16A. Informacija o nameravanem podpisu aktov za izvajanje projekta Evropske obrambne agencije (EDA) o večmodalnem transportnem vozlišču Evropske unije ter Tehničnega sporazuma št. B.PRJ.CAP.179 o vojaških prehodih meja in premikih po kopnem v Evropi, Poročevalec: Karl Erjavec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. junija 2019 v Luxembourgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

18. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo mag. Miloša Bizjaka na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu obrambnih ministrov EU 17. junija 2019 v Luxembourgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Predlog za sklenitev memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalnimi frankofonskimi pobudami in frankofonskimi pobudami za ustanove (2019–2022), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav v Evropi (USAREUR) o usposabljanjih in vajah na vadišču Kopenske vojske Združenih držav Hohenfels (HTA) in vadišču Kopenske vojske Združenih držav Grafenwoehr (GTA) na ozemlju Zvezne republike Nemčije, Poročevalec: Karl Erjavec

21. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske o skupnem financiranju raziskovalnih in razvojnih projektov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21A. Informacija ob ustanovitvi Slovenske hiše v Bruslju, Poročevalec dr. Miroslav Cerar

21B. Predlog sklepa o izvedbi mednarodne vaje »VAJA LETALSKA NESREČA KARAVANKE 2019«, Poročevalec: Karl Erjavec

22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku dne 17. julija 2019 v Kneževini Monako (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

23. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na obeležitvi 100. obletnice Mednarodne organizacije dela 11. junija 2019 v Ženevi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 72. zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 20. do 28. maja 2019 v Ženevi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na ministrski konferenci držav vzhodno sredozemske / zahodno balkanske poti in partnerjev 3. maja 2019 na Dunaju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s plačami javnih funkcionarjev, Poročevalec: Rudi Medved

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z zanemarjanjem skrbi za ohranitev in razvoj slovenščine v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

27A. Predlog odgovora poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s poslovanjem med državo in verskimi skupnostmi, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

27B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z neuvrstitvijo Turčije na seznam varnih izvornih držav, Poročevalec: Boštjan Poklukar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z Organizacijo združenih narodov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

28A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s prioritetnimi področji v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z umikom t. i. karantanskega panterja z vseh simbolov državnih organov, Poročevalec: Rudi Medved

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z izobraževanji, ki jih organizira Protokol Republike Slovenije in se nanašajo na ploskanje himni Republike Slovenije, Poročevalec: Aleksander Strel