Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev v občini Kidričevo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.4. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »BMW Merger Slovenija d. o. o.«, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o zaključku sanacije javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice,  Poročevalec: Aleš Šabeder

1.6. Predlog sklepa o določitvi družbe Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d. o. o., za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.7. Informacija glede vsebine predlogov normativnega dela kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, podanih s strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ter Usmeritve za pogajanja pogajalskih skupin glede normativnih delov kolektivnih pogodb, Poročevalec: Rudi Medved

1.8. Tretje vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.9. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic suše leta 2017 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.10. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2017 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2017, izplačanih v 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.11. Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2017, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.12. Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.13. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2018, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.14. Informacija o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, Poročevalec: dr. Iztok Purič

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. julija 2019 v Bruslju, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. julija 2019 v Bruslju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 18. in 19. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalka: Andreja Katič

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci »Demografija, delovna mesta in rast: usmerjanje prihodnosti v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi« v organizaciji Mednarodnega denarnega sklada in Hrvaške narodne banke 14. in 15. julija 2019 v Dubrovniku, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.20. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na Ministrskem srečanju o spodbujanju verskih svoboščin 18. julija 2019 v Washingtonu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.21. Informacija o uvrstitvi slovenske Enote Civilne zaščite za prečrpavanje vode (modul SI HCP) v evropski prostovoljni nabor civilne zaščite v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.22. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Republike Severne Makedonije Steva Pendarovskega 16. julija 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.23. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.24. Predlog opredelitve do sklepov Državnega sveta, sprejetih ob obravnavi odprtih vprašanj integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

1.25. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi, Poročevalec: Aleš Šabeder  

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Finančnim uradom Murska Sobota, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izračuni in definiranjem predpostavk za stresne teste za normalen scenarij, ki jih pripravi Evropska komisija in glede izračunov in definiranja predpostavk za neugoden scenarij, ki jih pripravi Evropska centralna banka, vezano na izračune stresnih testov slovenskih bank, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z zamudnimi, nesmiselnimi in dragimi birokratskimi postopki pri uvozu rabljenih motornih vozil, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj    Gradivo

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z malimi podjetniki in javnimi naročili, Poročevalec: Rudi Medved    Gradivo

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi s hrupom v večstanovanjskih stavbah, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nedavnim obiskom predsednika Vrhovnega sodišča Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Andreja Katič    Gradivo

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nasledstvom po nekdanji SFRJ, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z regijskimi obiski vlade, Poročevalka: Janja Zorman Macura   

II.  LISTA B

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja Poročevalec: Rudi Medved

3.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3.3. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

3.4. Predlog za imenovanje predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo

3.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ

3.6. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Strokovni svet za splošno področje Slovenskega inštituta za standardizacijo

3.7. Predlog sklepa o spremembi sklepa o Komisiji Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti

3.8. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-165/2017/14 z dne 29. 4. 2019 v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

3.9. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo št. 430-370/2018/5 z dne 4. 4. 2019 v zvezi s postopkom za ugotovitev statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju

3.10. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice št. C2130-18-090152

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4.2. Predlog dopolnitev Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2019, v delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po četrtem odstavku 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Poročevalec: Rudi Medved

4.3. Predlog odloka o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, Poročevalec: Karl Erjavec