Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sklenila, da se v načrt razvojnih programov v letu 2019 umesti devet projektov s področja investicij v športno infrastrukturo. Sredstva zanje bodo zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev v okviru proračunske postavke investicije v športno infrastrukturo.

Po sto tisoč evrov bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo za sofinanciranje ureditve razsvetljave nogometnega igrišča Kranj, za sofinanciranje prenove nogometnega stadiona Brežice, za sofinanciranje osvetlitve stadiona Portoval v Novem mestu ter za sofinanciranje osvetlitve stadiona v Mekinjah.
Ker je obstoječa šolska dvorana Osnovne šole Duplek povsem dotrajana, bodo gradili novo. Ministrstvo jo bo sofinanciralo s 488.750 evri. V Mengšu imajo težave s pomanjkanjem prostora za izvajanje športnega in osnovnega izobraževalnega programa na Osnovni šoli Mengeš, zato bodo zgradili novo, nizkoenergijsko večnamensko dvorano Mengeš. MIZŠ jo bo sofinanciralo s 488.750 evri. Prav toliko bo ministrstvo namenilo tudi za sofinanciranje gradnje večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Brezno ter še za sofinanciranje športne dvorane Osnovne šole Dobrepolje.
Alpsko smučanje močno zaostaja za ostalimi športnimi panogami pri zagotavljanju površin primernih za trenažni proces. Zato bo Smučarska zveza Slovenije za potrebe poligona v olimpijskem športnem centru nabavila enajst snežnih topov, opremo za topove, ročni sistem za namakanje poligona in 1200 metrov zaščitnih B mrež. Investicijo bo z 250 tisoč evri sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na odboru je vlada sprejela tudi sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2019 – 2022 uvrsti nov projekt Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci, ki bo sodil v skupino projektov Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.
Dom Lukavci ima tri varovane oddelke, katerih kapacitete so stalno prezasedene. V njih se izvajajo programi za osebe z duševno motnjo, katerih akutno bolnišnično zdravljenje, povezano z duševno motnjo, je končano oziroma zanje bolnišnično zdravljenje ni potrebno, zaradi različnih razlogov pa jim mora biti omejena svoboda gibanja. Potrebe nekaterih izmed teh oseb so take, da morajo biti nepretrgoma deležne posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji. Dom je konstantno prisiljen v iskanje intervencijskih rešitev (nameščanje v sobo za posebni varovalni ukrep, v jedilnico, nameščanje dodatnih zasilnih postelj v sobe stanovalcev, nameščanje postelj v skupne prostore, ipd.), v katerih so razmere izjemno slabe, ne ustrezajo prostorskim standardom, stanovalci pa so brez svojih kopalnic in sanitarij. Nameščanje oseb na prezasedene varovane oddelke je nehumano in pomeni kršitev osnovnih človekovih pravic.
Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za stanovalce in delovnih pogojev za zaposlene je potrebno izvesti rekonstrukcijo varovanega oddelka. Z izvedbo investicije bodo zagotovljene dodatne kapacitete za namestitev 12 oseb s težavami v duševnem zdravju brez privolitve na podlagi sklepa sodišča na varovanih oddelkih ter izpolnjevanje vseh prostorskih in tehničnih pogojev, na osnovi katerih bo mogoča verifikacija varovanega oddelka C v Domu Lukavci in njegova vključitev v mrežo varovanih oddelkov v posebnih socialnovarstvenih zavodih.
Ocenjena vrednost investicije znaša 858.240,66 EUR z DDV. Ministrstvo bo v letu 2019 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 800.000,00 EUR, sredstva v višini 58.240,66 EUR pa bo zagotovil Dom Lukavci. Predviden zaključek investicije je v letu 2019.

Člani odbora za gospodarstvo so v dokončni obravnavi sprejeli sklep, da Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022 proračuna Republike Slovenije, uvrsti projekt Program madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki izhaja iz projekta Razvoj območij narodnih skupnosti.
Program je namenjen razvoju gospodarstva na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti. S programom se bodo ustvarila nova delovna mesta in ohranjala obstoječa. Vzpostavljena bo tudi nova infrastruktura in posodobljena obstoječa, kar bo pripomoglo k povečanju privlačnosti tega območja. S štiriletnim programom želimo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. Zato je program namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.
Za naveden projekt je bila izdelana investicijska dokumentacija, ki je bila potrjena s strani pristojnega organa Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo za izvajanje ukrepov programa prevzelo za 120.000 evrov finančnih obveznosti.