Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro na nepremičnini parc. v k. o. 1718 Dvorska vas, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2. Predlog odvzema statusa javno dobro na zemljiščih v k. o. 1696 Rudnik, v k. o. 641 Dragučova in v k. o. 2605 Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Boštjan Poklukar

4. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Boštjan Poklukar

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Poročevalec: Simon Zajc

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog mnenja o podelitvi Velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za Republiko Avstrijo slovenskemu državljanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

6C. Predlog imenovanja okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: Andreja Katič

6Č. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: Andreja Katič

6D. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: Andreja Katič

7. Predlog prenehanja funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Poročevalka: Andreja Katič

7A. Predlog imenovanja članov Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

9A. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Poročevalec: Aleš Šabeder

9B. Predlog ustanovitve delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9C. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

9Č. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za izvedbo pogajanj za sklenitev izvensodnih poravnav z upravičenci v zvezi z zahtevki za plačilo odškodnin iz naslova nezmožnosti uporabe vrnjenih kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, Poročevalec: dr. Aleksandra Pivec

9D. Predlog razrešitve in imenovanja članov in njihovih namestnikov v Komisiji za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, Poročevalec: Karl Erjavec

9E. Predlog imenovanja članov spravne komisije, arbitra in namestnika arbitra Sodišča Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za spravo in arbitražo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

9F. Predlog razrešitve dosedanjega člana in imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9G. Predlog imenovanja novih članov Sveta za znanost in tehnologijo, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

9H. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo


V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

10. Predlog sklepa o določitvi sorazmernega dela letnega dopusta državni sekretarki za leto 2019 - Ministrstvo za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder