Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru – skrajšani postopek, Poročevalec: Boštjan Poklukar


1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Šabeder


1B. Poročilo Vlade Republike Slovenije in Državnega odvetništva Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove Zakona o državnem odvetništvu, Poročevalka: Andreja Katič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave, Poročevalec: Rudi Medved

3. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2018, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

4. Predlog sklepa o izvedbi vaje državnega pomena »VAJA POSTOJNA 2019«, Poročevalec: Karl Erjavec

5. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

6. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Pedagoškega inštituta za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

7. Predlog za uvrstitev devetih novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-19-0903 »Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer   Gradivo

9. Predlog za uvrstitev projekta 1511-19-0006 »Celovita prenova varnostnih sistemov vlade« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

9A. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvi pravic porabe (MOP, MZZ, Državna volilna komisija, MJU, MDDSZ, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

III. ZADEVE EU

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 8. julija 2019 v Bruslju, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

11. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na srečanju trojke predsedstev Svetu Evropske unije za področje zdravja 11. julija 2019 v Berlinu, Poročevalec: Aleš Šabeder

12. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. junija 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. marca 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Argentinske republike o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: Karl Erjavec

15. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o izvajanju podpore države gostiteljice pri skupnem usposabljanju zračno-kopenskih sil na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Karl Erjavec

15A. Informacija o nameravanem podpisu notifikacijskega pisma za sodelovanje Republike Slovenije v Evropskem centru odličnosti za preprečevanje hibridnih groženj, Poročevalec: Karl Erjavec

15B. Izhodišča za udeležbo mag. Dobrana Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve, na ministrskem zasedanju udeleženk Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi 7. in 8. julija 2019 v Sarajevu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Aleša Šabedra na ministrskem srečanju držav podpisnic Deklaracije iz Vallette 11. in 12. julija 2019 v Valletti, Poročevalec: Aleš Šabeder

17. Informacija o načrtovanem srečanju državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek z delegacijo predstavnikov Onkološkega centra »Léon Bérard« iz Lyona 12. julija 2019 na Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder

18. Poročilo o izvedbi ministrskega srečanja držav Salzburškega foruma 27. in 28. maja 2019 v Portorožu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar   Gradivo

19. Poročilo o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Črne gore Mevludina Nuhodžića 10. junija 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar   Gradivo

21. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve Simone Leskovar na mednarodni konferenci »Odpraviti spolno nasilje in nasilje zaradi spola v humanitarnih krizah« 23. in 24. maja 2019 v Oslu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z varčevanjem za dodatno pokojnino, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

22A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delom varnostnikov, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s korupcijo v Erasmus + agenciji Movit, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s »popoldanskim s.p.«, Poročevalec: Rudi Medved

26. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev Odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s postopkom ugotavljanja stalnega prebivališča, Poročevalec: Boštjan Poklukar

26A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo migrantske problematike, Poročevalec: Boštjan Poklukar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Pobudo treh morij, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s hrvaško evropsko poslanko in odgovornostjo Republike Hrvaške za ravnanja Neodvisne države Hrvaške, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

28A. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izjavami in dejanji Ricka Perryja, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

28B. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z NIOSB, Poročevalec: Aleš Šabeder

29. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Francija Goloba v zvezi z možnostjo opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

30. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena in 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: Andreja Katič

31. Predlog mnenja o Zahtevi Občine Tolmin za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, Poročevalec: Aleš Šabeder