Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – prva obravnava, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – skrajšani postopek, Poročevalec: Stojan Tramte

3. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019, Poročevalec: Simon Zajc

3B. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020, Poročevalec: Simon Zajc

4. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-1/2015 z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 za potrebe kopališč Thermane d. d., Poročevalec: Simon Zajc

5. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira Pri stari toplici za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc

6. Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za odvzem vode iz vodnega vira na izlivnem potočku termalne vode za namakanje kmetijskih površin, Poročevalec: Simon Zajc

7. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

8. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2018, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10. Poročilo o ukrepanju v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na Ministrstvu za infrastrukturo, v zvezi z izvedeno revizijo učinkovitosti upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2018, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Poročilo Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a o izvedbi programa del za leto 2018 in Letni program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2019 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc   Gradivo

13. Predlog spremembe sklepa št. 47601-3/2019/3 z dne 23. 4. 2019 – soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2018 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

14. Predlog za uvrstitev 20 novih projektov in spremembo petih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

III. ZADEVE EU

15. Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij v obdobju od aprila 2018 do konca maja 2019 (EU MRS poročilo 2018), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (raziskave) 4. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) od 4. do 5. julija 2019 v Helsinkih, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 27. in 28. maja 2019 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Poročilo o neformalnem srečanju ministra brez listnice, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča s hrvaško ministrico, pristojno za regionalni razvoj in evropske sklade Gabrijelo Žalac v okviru dogodka Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 3. junija 2019 v Nacionalnem parku Risnjak (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Iztok Purič    Gradivo

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 2. do 4. junija 2019 v Bukarešti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Izhodišča za obisk podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 2. julija 2019 v Francoski republiki, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Razvojne banke Sveta Evrope 5. julija 2019 v Lizboni, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

23. Poročilo o delovnem obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 8. maja 2019 v Šibeniku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Aleša Cantaruttija na strokovnem poslovnem forumu za slovensko gospodarsko delegacijo od 26. do 30. marca 2019 v Havani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s Kobilarno Lipica, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

 

Iskalnik