Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in malim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

3. Predlog opredelitve do Sklepa Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance, sprejetega ob obravnavi točke dnevnega reda ''Predlog za uvedbo davka na digitalne storitve (DDS) v Sloveniji in Evropski uniji'', Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

4. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, Poročevalec: Simon Zajc

6A. Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje2020–2022, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

7A. Predlog letnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019 in poročilo o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2018, Poročevalec: Simon Zajc

9. Predlog soglasja glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Republike Slovenije, Poročevalec: Rudi Medved

10. Predlog soglasja glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina plačila nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za digitalno prizemno zvokovno radiodifuzijo DAB+ - območje Ljubljana, Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01408-5/2016 z dne 12. 1. 2017 v zvezi z rabo vode iz vrtine B-1/09 za proizvodnjo pijač, Poročevalec: Simon Zajc

12. Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d., o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

13. Poročilo medresorske delovne skupine za preučitev ureditve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, 02402-10/2019Poročevalec: Simon Zajc

14. Predlog letnega poročila javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

15. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Urbanističnega inštituta Republike Slovenije za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

16. Predlog sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2018, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

17. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke 80055 – Energetske sanacije – upravičeni stroški v finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

18. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-0006 ''Promocija in internacionalizacija lesno-predelovalne industrije 2019-2021'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

III. ZADEVE EU

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/124 glede nekaterih ribolovnih možnosti, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec   

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 25. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Iztok Purič

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 25. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje26. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Simon Zajc

25. Poročilo o srečanju ministra za finance dr. Andreja Bertonclja s predsednikom Evroskupine, portugalskim ministrom za finance Máriom Centenom, 24. maja 2019 v Lizboni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec na 41. Konferenci Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo 23. in 24. junija 2019 v Rimu,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 160. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 26. in 27. junija 2019 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo

28. Poročilo o srečanju ministra za finance dr. Andreja Bertonclja z avstrijskim ministrom za finance Hartwigom Lögerjem 14. maja 2019 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj   Gradivo

29. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Evropski vesoljski agenciji 23. maja 2019 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 28. zasedanju Stalneslovensko-avstrijske komisije za Dravo 23. in 24. maja 2019 v Droboljah ob Baškem jezeru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Zajc   Gradivo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s slovensko valuto oziroma evrom, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Poročevalec: Simon Zajc

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo nadaljevanja izgradnje 3. pasu ceste Pijava Gorica – Turjak v Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek