Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških - prva obravnava, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi – prva obravnava,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

2A. Predlog mnenja o Predlogu odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora, Poročevalec: Rudi Medved

3. Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, Poročevalec: Rudi Medved

4A. Predlog uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, Poročevalec: Rudi Medved

5. Predlog sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5A. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici Topolšica, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Seznanitev s povzetkom Letnega poročila ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7. Informacija o realizaciji enkratnega programa ‘‘Zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 2018’’, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2018,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8A. Pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in pojasnila k revizijskim razkritjem v Osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Skrb za tiste, ki zaradi starosti duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8B. Pooblastilo za vlaganje uskladitvenih amandmajev Vlade Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

9. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder   Gradivo

10. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0023 »Prenova kuhinje Cirius Vipava« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

12A. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0020 »Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama - 1. faza celovite prenove SNG Drama« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

III. ZADEVE EU

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za splošne zadeve (50. člen) 9. aprila 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15A. Informacija o nameravanem podpisu Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti Ministrstva za notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko italijanski meji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Tretje nacionalno poročilo Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled in sestava delegacije za ustni zagovor Republike Slovenije v Univerzalnem periodičnem pregledu, ki bo potekal 12. novembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 27. junija 2019 pri Svetem sedežu v Vatikanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 24. junija 2019 v Črni gori, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

17B. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na 2. Evropskih igrah od 23. do 25. junija 2019 v Minsku, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 27. zasedanja Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje od 13. do 15. maja 2019 v Szegedu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku predsednika Zvezne republike Nemčije dr. Franka-Walterja Steinmeierja 9. in 10. maja 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem obisku Njegove kraljeve visokosti princa Edwarda grofa Wesseškega 14. in 15. maja 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 22. maja 2019 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Poročilo o 2. mednarodni konferenci Dnevi Latinske Amerike in Karibov od 20. do 23. maja 2019 v Ljubljani in Piranu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, Poročevalec: Rudi Medved

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, Poročevalec: Rado Fele

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za ratifikacijo Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

26. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih mestih v javni upravi, Poročevalec: Rudi Medved