GOV.SI

Dnevni red 35. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških - prva obravnava, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o obrambi – prva obravnava,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Karl Erjavec

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

2A. Predlog mnenja o Predlogu odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora, Poročevalec: Rudi Medved

3. Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018, Poročevalec: Rudi Medved

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji, Poročevalec: Rudi Medved

4A. Predlog uredbe o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, Poročevalec: Rudi Medved

5. Predlog sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

5A. Predlog za izvrševanje ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici Topolšica, Poročevalec: Aleš Šabeder

6. Seznanitev s povzetkom Letnega poročila ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2018, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

7. Informacija o realizaciji enkratnega programa ‘‘Zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za izbrane zdravstvene storitve za leto 2018’’, Poročevalec: Aleš Šabeder

8. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2018,Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8A. Pooblastilo za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in pojasnila k revizijskim razkritjem v Osnutku revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije »Skrb za tiste, ki zaradi starosti duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih«, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

8B. Pooblastilo za vlaganje uskladitvenih amandmajev Vlade Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Stojan Tramte

9. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Šabeder   Gradivo

10. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Rudi Medved

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0023 »Prenova kuhinje Cirius Vipava« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jernej Pikalo   Gradivo

12A. Predlog za uvrstitev projekta 3340-19-0020 »Izvedba projektiranja in vodenje aktivnosti za pripravo projekta Celovita prenova SNG Drama - 1. faza celovite prenove SNG Drama« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Zoran Poznič   Gradivo

III. ZADEVE EU

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za splošne zadeve (50. člen) 9. aprila 2019 v Luxembourgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. maja 2019 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15A. Informacija o nameravanem podpisu Izvedbenega protokola med Generalno policijsko upravo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije in Oddelkom javne varnosti Ministrstva za notranje zadeve Italijanske republike o izvajanju mešanega patruljiranja ob slovensko italijanski meji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Tretje nacionalno poročilo Republike Slovenije za Univerzalni periodični pregled in sestava delegacije za ustni zagovor Republike Slovenije v Univerzalnem periodičnem pregledu, ki bo potekal 12. novembra 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

16A. Izhodišča za obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca 27. junija 2019 pri Svetem sedežu v Vatikanu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

17. Izhodišča za udeležbo ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča na srečanju ministrov za kulturo JV Evrope 24. junija 2019 v Črni gori, Poročevalec: mag. Zoran Poznič

17B. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala na 2. Evropskih igrah od 23. do 25. junija 2019 v Minsku, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

18. Predlog sklepa o potrditvi zapisnika 27. zasedanja Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje od 13. do 15. maja 2019 v Szegedu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem uradnem obisku predsednika Zvezne republike Nemčije dr. Franka-Walterja Steinmeierja 9. in 10. maja 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

20. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o opravljenem obisku Njegove kraljeve visokosti princa Edwarda grofa Wesseškega 14. in 15. maja 2019 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

21. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja 22. maja 2019 v Berlinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

22. Poročilo o 2. mednarodni konferenci Dnevi Latinske Amerike in Karibov od 20. do 23. maja 2019 v Ljubljani in Piranu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s povračilom stroškov volilne kampanje, Poročevalec: Rudi Medved

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z opomini Evropske komisije Sloveniji, Poročevalec: Rado Fele

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Milana Brgleza za ratifikacijo Izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

26. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih mestih v javni upravi, Poročevalec: Rudi Medved