Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, Poročevalec: Karl Erjavec    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Most programi, proizvodnja in storitve, d. o. o. Ljubljana, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.6. Predlog soglasja Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za projekt »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice« in izvedbo navedenega projekta v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer    Gradivo

1.7. Predlog odločitve o zahtevku za revizijo oddaje javnega naročila »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije« za Sklop 1, Kranj: Koncesija za območje zgornje Save, Poročevalec: Simon Zajc    

1.8. Namera o sodelovanju in podpori Republike Slovenije pri izvedbi in promociji FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih 2020 v Planici, IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki ter FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 v Planici ter pooblastilo za podpis, Poročevalec: dr. Jernej Pikalo

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovniku Skupnega odbora ter mandata posebnih pododborov, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: dr. Andrej Bertoncelj

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. junija 2019 v Luxembourgu,  Poročevalka: mag. Ksenija Klampfer

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. junija 2019 v Luxembourgu, Poročevalec: Aleš Šabeder

1.13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo in Upravnega dogovora za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.14. Predlog uredbe o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o organizaciji Konference na visoki ravni za enakosti v zdravju - pospeševanje napredka za zdrava in uspešna življenja vseh v evropski regiji SZO, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar    Gradivo

1.15. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca na obeležitvi 100. obletnice Mednarodne organizacije dela 11. junija 2019 v Ženevi, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.16. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava Cerarja na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 11. in 12. junija 2019 v Trstu, Poročevalec: dr. Miroslav Cerar

1.17. Izhodišča za delovni obisk državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje dr. Tomaža Pliberška na sestanku na temo zdravstvenega sistema Slovenije na sedežu Evropske komisije 11. junija 2019 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na okrogli mizi visokih predstavnikov Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih o stanovanjih 7. junija 2019 v Lyonu, Poročevalec: Simon Zajc    Gradivo

1.19. Informacija o uradnem obisku ministra za notranje zadeve Črne gore Mevludina Nuhodžića 10. junija 2019 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.20. Predlog odgovora na mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta k odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi, Poročevalec: Aleš Šabeder  

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ureditvijo standardov cen in normativov materialov v slovenskem javnem zdravstvu, Poročevalec: Aleš Šabeder    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z bruto domačim proizvodom, Poročevalka: Genovefa Ružić    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – prva obravnava   Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah – skrajšani postopek    Gradivo

2B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju – skrajšani postopek   Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – prva obravnava   Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorskih in sorodnih pravicah – skrajšani postopek    Gradivo

4A. Predlog akcijskega programa za alternativna goriva v prometu    Gradivo

4B. Informacija o stanju na Letališču Edvarda Rusjana Maribor in s tem povezanim predlogom začasne rešitve za zagotavljanje storitve obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor    Gradivo

4C. Predlog izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj    Gradivo 

4Č. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za javno upravo   

4D. Predlog uvrstitve novega projekta 3130-19-0011 "Postavitev ograje na meji s Hrvaško" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022   

4E. Odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za obrambo Karla Viktorja Erjavca

5. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2019    Gradivo

5B. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5B. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Akt o spremembi Akta o ustanovitvi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d .o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije

6.2. Predlog prenehanja funkcije okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

6.3. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

6.4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino

6.5. Predlog sklepa o spremembi sklepa o Komisiji Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

6.6. Predlog imenovanja nadomestnih članic Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

6.7. Predlog razrešitve in imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija, d. d.

6.8. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predstavnika Republike Slovenije v Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost

6.9. Predlog odločitve o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019

6.10. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2018

6.11. Predlog mnenja o podelitvi Avstrijskega častnega križa za znanost in umetnost 1. razreda slovenski državljanki

6.12. Predlog sklenitve izvensodne poravnave zaradi priznanja zahtevka na povračilo vlaganj v nepremičnino

6.13. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-19Z213007 na Občino Šmarje pri Jelšah

6.14. Predlog soglasja k razpolaganju s solastniškim deležem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v višini 1/10 na nepremičninah s parcelnimi št. 692, 696, 695, 700 in 699, vse k. o. Bertoki

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog odpoklica in imenovanja članice Nadzornega sveta družbe Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d. o. o., Poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

7.2. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Poročevalec: Aleš Šabeder