Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je vladna samostojna strokovna služba. Na uradu globalno spremljamo uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji. Uresničevanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posamezno področje, spremljajo pristojni državni organi oziroma organi samoupravnih lokalnih skupnosti. Naloge urada podrobneje ureja odlok o njegovi ustanovitvi.

Na uradu izvajamo strokovne naloge v zvezi s položajem, pravicami, obveznostmi in razvojnimi možnostmi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije na podlagi Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri opravljanju nalog sodelujemo z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami. Obravnavamo tudi vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti. V zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, sodelujemo s pristojnimi organi Republike Hrvaške. Pripravljamo analize, gradivo, pobude in predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremljamo učinkovanje sprejetih odločitev za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost.

Skrbimo za izvajanje sklepov vlade glede italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Opravljamo strokovne in administrativno-tehnične naloge za Komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti ter sodelujemo s Komisijo za narodni skupnosti Državnega zbora.

Sodelujemo v različnih delovnih telesih ministrstev, raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki obravnavajo in proučujejo položaj, pravice in obveznosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji.

Načrtujemo in spremljamo porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti na podlagi finančnega načrta urada. Izvajamo naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo, ki se nanašajo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski uniji, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah.

Poleg navedenih nalog opravljamo tudi druge naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.

Vodstvo

Teme

  • Italijanska in madžarska narodna skupnost

    V Republiki Sloveniji imamo dve avtohtoni narodni skupnosti. To sta italijanska in madžarska narodna skupnost. Pripadniki italijanske narodne skupnosti živijo na območjih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Pripadniki madžarske narodne skupnosti živijo na območjih občin Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš.

  • Romska skupnost

    V Republiki Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njeni pripadniki strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. V večini občin na teh območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, Romi prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Zakon o lokalni samoupravi našteva 20 občin, kjer Romi bivajo avtohtono; to so: Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče.