Skoči do osrednje vsebine

Vrhovno sodišče je v okviru državnih sodnih organov najvišje sodišče, ki sodi na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje in praviloma tudi o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe sodišč.

Na prvi stopnji odloča v upravnih in računskih upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje. Poleg vsebinskega odločanja v sodnih postopkih odloča v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči in o prenosu pristojnosti na drugo sodišče. Pomembna naloga vrhovnega sodišča je tudi zagotavljanje enotne sodne prakse vseh sodišč v državi.

Zaradi pomembnosti odločitev, ki jih sprejema, praviloma odloča v senatu treh sodnikov. Kadar tako določa zakon, odloča v senatu petih sodnikov, v nekaterih primerih tudi v senatu sedmih sodnikov.

O številu sodnikov na vrhovnem sodišču odloči sodni svet. Predvidenih je 43 sodniških mest. O izvolitvi sodnika vrhovnega sodišča odloča državni zbor na predlog sodnega sveta.

Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje.