Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Vizijo bomo dosegli na podlagi naslednje strategije:

 • grajenje kompetenc in visoke strokovnosti zaposlenih,
 • visoko motivirani zaposleni z visokimi etičnimi merili in vrednotam,i
 • učinkovito sodelovanje s sorodnimi inštitucijami v domačem in mednarodnem okolju,
 • uvajanje naprednih tehnologij in postopkov dela v reviziji in inšpekciji.

 

Za to bomo izvajali naslednje ukrepe:

 • aktivno bomo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonov in drugih splošnih aktov na področju nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji (ZJF, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ ter Pravilnik o merilih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor,…) in z aktivno bomo sodelovali pri pripravi pravnih in drugih aktov v okviru Evropske unije na področju politike skladov Evropske unije in zaščiti finančnih interesov Evropske unije;
 • pripravljali in objavljali bomo stališča Urada o strokovnih vprašanjih, organizirali bomo strokovne sestanke, konference in druga strokovna srečanja (na področju notranjega revidiranja, zaščite finančnih interesov Evropske unije, skladov Evropske unije,…), vzpostavili aplikacijo e-NR, razvijali revizijske metodologije in določanje vzorca operacij;
 • primerjali bomo metodološko-sistemske rešitve s primerljivimi institucijami iz drugih držav članic Evropske unije s področja notranjega nadzora javnih financ in s področja spremljanja izpolnjevanja zagotovil danih ob akreditaciji sistema izvajanja evropske kohezijske politike;
 • povečali bomo število inšpekcijskih pregledov pri PU z večjim tveganjem;
 • dejavno bomo sodelovali pri zagotovitvi izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR v vsebinskem delu, pripravi gradiv in izvedbi usposabljanj vodstvenih delavcev in drugih javnih uslužbencev (v sodelovanju z Upravno akademijo, CEF, Slovenskim inštitutom za revizijo, …);
 • pripravljali bomo ustrezna poročila po posameznih področjih dela Urada in sicer za organe Republike Slovenije in organe Evropske unije;
 • zagotovili bomo ustrezne programsko in strojno IT opremo, dostop do relevantnih baz podatkov in portalov (na področju javnih naročil, veljavnih pravnih in drugih predpisov, podatkov o pravnih subjektih);
 • organizirali bomo interna izobraževanja in zagotovili ustrezno izobraževanja zaposlenih izven Urada.

 

Cilji Urada so (merljivi, časovno opredeljeni, dodeljeni enemu ali več konkretnim posameznikom, opredeljeni na posamezno nalogo) – ki izhajajo iz ukrepov, strategije in vizije:

 • Točen seznam zakonov, kjer menimo, da je potrebno prilagoditi člene, - katere člene in zakaj, kako je to povezano z vizijo, in potem slediti ali smo to konec leta dosegli
 • Priprava stališč za konkretna strokovna vprašanja, seznam teh vprašanj, in slediti ali so bila stališča pripravljena in ali so imela pričakovan učinek (kako je povezano z vizijo, …)
 • Povečanje inšpekcijskih pregledov (glede na katero število, koliko procentov več pregledov) (kako to vpliva na doseganje vizije)
 • Koliko sodelovanja pri zagotovitvi izobraževanj za DNR, PDNR, kako je to povezano z vizijo?
 • Priprava katerih ustreznih poročil in koliko, in ali je to povezano z vizijo
 • Zagotovitev ustrezne programske in strojne opreme – opredeliti kako to pomaga pri doseganju vizije- kvantificirati. Točno koliko novih računalnikov, paketov programske
 • opreme, kako ta oprema doprinese do uresničevanja vizije
 • Organizacija internih izobraževanj, točno koliko, točno katera področja, - kako to pomaga pri uresničevanju vizije
Iskalnik