GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Jedrska in sevalna varnost

Drugi predpisi

Predpisi EU

Temeljni akt Evropske unije na področju miroljubne uporabe jedrske energije je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM), del t.i. primarne evropske zakonodaje, ki določa temeljna pravila delovanja EU in pristojnosti njenih institucij.

EURATOM pogodba je bila podpisana v Rimu 25. marca 1957 in je začela veljati 1. januarja 1958 hkrati s Pogodbo o Evropski gospodarski skupnosti, sedaj pa je prevzeta v Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Več o EURATOM pogodbi si lahko preberete na straneh EU (stran ni na voljo v slovenskem jeziku).

  • Pogodba EURATOM

    Dokumentacije | Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Na podlagi EURATOM pogodbe (v manjši meri pa tudi na podlagi nekaterih drugih pogodb) so bili sprejeti številni pravni akti t.i. sekundarne zakonodaje (direktive, uredbe, odločbe, priporočila, mnenja) na področju jedrske in sevalne varnosti.

Najpomembnejši akti jedrske in sevalne varnosti so (povezave na strani EU, kjer so besedila aktov v vseh jezikih EU):

JEDRSKA VARNOST

1. Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov

2. Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov 

VARSTVO PRED SEVANJI

1. Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom 

2. Priporočilo Komisije z dne 8. junija 2000 o uporabi Člena 36 Euratom pogodbe o nadzoru stopnje radioaktivnosti v okolju za namene ocenjevanja izpostavljenosti prebivalstva kot celote (2000/473/Euratom)*

3. Priporočilo Komisije z dne 26. julija 1991 o uporabi tretjega in četrtega odstavka Člena 33 Euratom pogodbe (91/444/Euratom)*

4. Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka

*obe priporočili s tega področja nista na voljo v slovenskem jeziku

RADIOAKTIVNI ODPADKI

1. Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki

2. Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva

3. Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom

Popravek Odločbe Komisije 2008/312/Euratom z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom

4. Priporočilo Komisije z dne 15. septembra 1999 o sistemu razvrščanja radioaktivnih odpadkov v trdni obliki (99/669/EC, Euratom)*

5. Priporočilo Komisije z dne 11. oktobra 2010 o uporabi člena 37 Pogodbe Euratom (2010/635/Euratom)

6. Priporočilo Komisije z dne 18. decembra 2003 o standardiziranih podatkih o atmosferskih in tekočinskih radioaktivnih izpustih v okolje iz jedrskih elektrarn in obratov za predelavo med normalnim obratovanjem (2004/2/Euratom)*

7. Priporočilo Komisije z dne 4. decembra 2008 o merilih za izvoz radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v tretje države

8. Priporočilo komisije z dne 7. julija 2009 o varnem in učinkovitem sistemu posredovanja listin in informacij v zvezi z določbami Direktive Sveta 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom)

  *ta priporočila niso na voljo v slovenskem jeziku

POŠILJANJE RADIOAKTIVNIH SNOVI

1. Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

VAROVANJE JEDRSKIH SNOVI 

1. Sporazum med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III(1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

2. Dodatni Protokol k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III(1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

3. Uredba Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih

4. Priporočilo Komisije z dne 11.2.2009 o izvajanju sistema knjigovodstva in kontrole jedrskih snovi upravljavcev jedrskih objektov

5. Priporočilo Komisije z dne 15. decembra 2005 za uporabo Uredbe (Euratom) št. 302/2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih

IZVOZ BLAGA Z DVOJNO RABO

1. Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

2. Uredba (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

OBVEŠČANJE V PRIMERU JEDRSKE NESREČE

1. Odločba Sveta z dne 14. decembra 1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (87/600/Euratom)

UPORABA KONTAMINIRANE HRANE IN KRME  

Post-Černobilske uredbe

1. Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

2. Uredba Sveta (ES) št. 616/2000 z dne 20. marca 2000 o spremembi Uredbe (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

3. Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

4. Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 z dne 6. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

Uredbe v zvezi z jedrsko nesrečo v Fukushimi, Japonska  

1. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima

2. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

3. Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

4. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 506/2011 z dne 23. maja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

5. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 657/2011 z dne 7. julija 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

6. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011

BODOČE NESREČE

1. Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti

2. Uredba Sveta (Euratom) 2016/52 z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90

RADON

1. Priporočilo Komisije z dne 21. februarja 1990 o varovanju prebivalstva pred izpostavljenostjo radonu v zaprtih prostorih (90/143/Euratom)*

2. Priporočilo Komisije z dne 20. decembra 2001 o varovanju prebivalstva pred izpostavljenostjo radonu pri oskrbi s pitno vodo (2001/928/Euratom)*

  *obe priporočili s tega področja nista na voljo v slovenskem jeziku

ODGOVORNOST ZA JEDRSKO ŠKODO

1. Odločba Sveta z dne 8. novembra 2007 o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (2007/727/ES)