Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Med glavne naloge službe spadata usklajevanje in spremljanje sodelovanja Uprave za jedrsko varnost v mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z jedrsko in sevalno varnostjo, predvsem v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency - IAEA) ter v Agenciji za jedrsko energijo (angleško Nuclear Energy Agency - NEA), ki je specializirana agencija v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD).

Delovna skupina za jedrska vprašanja (angleško Working Party on Atomic Questions), ki deluje v okviru Sveta Evropske unije, obravnava zakonodajne predloge in tudi druge dokumente ter usklajuje zadeve s področja jedrske in sevalne varnosti v Evropski uniji. Služba skupaj s stalnim predstavništvom v Bruslju spremlja delo te delovne skupine in tudi delo slovenskih predstavnikov v odborih, ki delujejo v okviru pogodbe Euratom. Poleg tega spremlja delo mednarodnih združenj, kot so: Zveza zahodnoevropskih uprav za jedrsko varnost (angleško Western European Nuclear Regulator's Association - WENRA), Mednarodno združenje za jedrsko pravo (angleško International Nuclear Law Association - INLA), Evropsko združenje regulatorjev s področja jedrskega varovanja (angleško European Nuclear Security Regulators Association - ENSRA), Združenje direktorjev upravnih organov s področja varstva pred sevanji (angleško Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA), Evropsko združenje upravnih organov pristojnih na področju prevoza radioaktivnih snovi (angleško European Association of Competent Authorities - EACA) in druga.          

V zvezi z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency - IAEA) služba sodeluje pri pripravi izhodišč za letno generalno konferenco IAEA in pri pripravi izjav na zasedanjih sveta guvernerjev. Pripravlja tudi poročila o udeležbi in usklajuje te aktivnosti pod okriljem IAEA, kot so pošiljanje mnenj o osnutkih dokumentov, izvajanje aktivnosti v programu tehničnega sodelovanja, organiziranje sestankov, delavnic in tečajev.

Služba sodeluje pri sklepanju in izvajanju dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb s področja jedrske in sevalne varnosti, spremlja evropsko in mednarodno zakonodajo, sodeluje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in sevalne varnosti ter izvaja organizacije obiskov zaposlenih na Upravi za jedrsko varnost v tujini in obiskov tujih predstavnikov v Sloveniji. Usklajuje tudi potek mednarodnih projektov pomoči tretjim državam s področja jedrske in sevalne varnosti, v katerih sodeluje Uprava za jedrsko varnost.

Mednarodne pogodbe

Bilateralne pogodbe

Multilateralne pogodbe

Bilateralni mednarodni akti, ki niso mednarodne pogodbe

  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti,
  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direktoratom za sevalno varnost Makedonije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti, 
  • Memorandum o soglasju med Skupino visokih predstavnikov za jedrsko varnost EU (ENSREG) in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za izvajanje mednarodnih pregledov upravnega delovanja (IRRS misij) v državah članicah EU,
  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo za sevalno in jedrsko varnost Bosne in Hercegovine o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti,
  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državno jedrsko agencijo Republike Albanije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti,
  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Ministrstvom za izredne razmere Republike Belorusije o izmenjavi informacij o jedrski in sevalni varnosti,
  • Memorandum o soglasju za sodelovanje in izmenjavo informacij o upravnih zadevah na jedrskem področju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in predsednikom Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo in
  • Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo Kraljevine Maroko za jedrsko in sevalno varnost in varovanje o izmenjavi tehničnih podatkov in sodelovanju na področjih jedrske in sevalne varnosti.

Vsebine aktov so dostopne na spletni strani Odprti podatki Slovenije