Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za šport je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Organ je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. 

Na Inšpektoratu za šport opravljamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa.

Inšpektorji za šport smo zadolženi za nadzor izvajanja športnih programov v lokalnih skupnostih in uresničevanja javnega interesa v športu, izvajanja strokovnega dela v športu, pravic športnikov, športnih objektov in površin za šport v naravi, namenske porabe javnih sredstev, športnih prireditev ter preprečevanja nasilja v športu in na športnih prireditvah.

 

Vodstvo

Vizija in cilji

Vizija

 • Postati strokovno podporni steber športnega sistema.
 • Sistematično evalviramo nadzore z namenom odpravljanja sistemskih napak in boljšega zagotavljanja preventive.

Poslanstvo

 • Varujemo pravice tistih, ki vstopajo v proces športa.
 • Nadzorujemo, svetujemo, ozaveščamo in pomagamo.
 • Soustvarjamo vključujoče in športno okolje.
 • Opolnomočamo deležnike za odgovornost in ukrepanje pri različnih oblikah nasilja.

Vrednote

 • Odgovornost; naloge opravljamo z zavedanjem, da za svoje odločitve odgovarjamo.
 • Strokovnost; vse dejavnosti inšpektorata izvajamo kakovostno in zakonito.
 • Spoštovanje; z lastnim spoštljivim odnosom do vseh, s katerimi smo v stiku, spodbujamo spoštljive odnose.
 • Sodelovanje; sodelujemo spoštljivo, enakopravno in strpno, tako med sodelavci kot drugimi deležniki.
 • Zadovoljstvo državljanov in zaposlenih; zadovoljni zaposleni nenehno iščemo izboljšave za svoje delo in za državljane.

Letni program dela Inšpektorata Republike Slovenije za šport za 2023

Do ustanovitve Inšpektorata Republike Slovenije za šport kot samostojnega organa, je bil inšpektorat del Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, kjer se je izvajal nadzor zakonitosti poslovanja na področju športa ter vzgoje in izobraževanja.

Letni program inšpektorata je temeljil na Strateških usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na podlagi predhodno izdelanih Ocenah tveganja. Temeljna področja delovanja inšpektorata so inšpekcijsko nadzorstvo in vodenje prekrškovnih postopkov ter svetovanje, opolnomočenje in razvoj sistema.

Na tej povezavi si lahko ogledate Letni program dela Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport za 2022 

Odločbe - primeri

Odločba 1

Odločba 2

Seznam evidenčnih naročil

V skladu z 21. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto.

na povezavi si lahko ogledate Seznam evidenčnih naročil 2022