Skoči do osrednje vsebine

V Službi za skupne in pravne zadeve zagotavljamo pogoje za delo inšpektorata kot celote, naloge pisarniško-tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja ter naloge pravne pomoči in strokovne podpore za vsa druga področja. Poleg tega vodimo upravne postopke za izdajo soglasij pri čezmejnem prevozu odpadkov.

  • Naloge kadrovskega poslovanja se nanašajo na načrtovanje, izbiro, razvoj in izobraževanje kadrov. Kadrovsko področje vsebuje tudi sodelovanje pri pripravi delovnopravnih in organizacijskih aktov s področja ravnanja s kadrovskimi viri, pripravo analiz in strokovnih podlag kadrovskih načrtov ter podlag za odločanje o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev.
  • Finančno poslovanje vsebuje predvsem načrtovanje, spremljanje in nadzor nad porabo finančnih sredstev IRSOP. Pripravijo se finančni načrti (proračun, načrt nabav in gradenj) in spremlja njihovo uresničevanje. V finančno poslovanje spadajo tudi naloge, pomembne za nemoteno delovanje IRSOP, kot so sodelovanje pri postopkih javnih naročil, spremljanje pogodbenih obveznosti in obdelava finančnih dokumentov, izvajanje elektronskih postopkov plačevanja računov. Poleg tega je treba redno spremljati plačila glob, taks in razna vračila.
  • Služba opravlja vse naloge v zvezi s pridobitvijo, uporabo in vzdrževanjem poslovnih prostorov ter osnovnih sredstev, kot tudi redno vzdrževanje službenih vozil in njihovo morebitno zamenjavo.
  • Vodi tudi disciplinske postopke in ugotavlja druge nepravilnosti.
  • Zagotavlja nakup, vzdrževanje in evidenco osebne varovalne opreme za inšpektorje ter druge potrebne pripomočke in orodja za opravljanje delovnih nalog.
  • Zagotavlja nemoteno delovanje informacijskih sistemov in računalniške opreme in
  • učinkovito, zakonito in enotno evidentiranje, hrambo in arhiviranje dokumentov in drugega dokumentarnega gradiva.
  • Upravni postopki za izdajo soglasij pri čezmejnem prevozu odpadkov.