Skoči do osrednje vsebine

Na inšpektoratu izvajamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja ter predpisov, ki urejajo dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Nadzor izvajamo v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri osebah javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje, pri nosilcih javnih pooblastil ter drugih pravnih in fizičnih osebah.

Nadzore izvajamo na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov ter na podlagi prejetih pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti.

Inšpektorji opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb. Svoje naloge opravljamo tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegamo v delovanje zavezancev le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorji Inšpektorata za informacijsko družbo izvajamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov, ki:

  • urejajo osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija;
  • urejajo sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije;
  • urejajo devet storitev zaupanja, pri čemer je poudarek na kvalificiranih storitvah zaupanja; 
  • urejajo ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Sodelujemo tudi z evropsko agencijo ENISA in Evropsko komisijo. Agenciji ENISA smo dolžni poročati o prejetih uradnih obvestilih o kršitvi varnosti in izgubi celovitosti, ki smo jih prejeli od ponudnikov storitev zaupanja, Evropski komisiji pa o opravljenem delu na področju storitev zaupanja in dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Gre za poročanje o stanju na trgu Republike Slovenije, čezmejnem sodelovanju in podobno.

Poleg navedenega tudi sestavljamo, vodimo in objavljamo nacionalni zanesljivi seznam, ki vključuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, in njihovih kvalificiranih storitvah, ki jih zagotavljajo skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo.

Na Inšpektoratu za informacijsko družbo izvajamo inšpekcijske nadzore po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in smo tudi prekrškovni organ po Zakonu o prekrških.

Vodstvo