Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48

E-naslov: is.vog@disri.pg

Datum prve objave kataloga: 8. 6. 2023

Datum zadnje spremembe: 8. 6. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3818

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na inšpektoratu izvajamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja ter predpisov, ki urejajo dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo. Nadzore izvajamo na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov ter na podlagi prejetih pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti. Inšpektorji opravljamo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb. Svoje naloge opravljamo tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegamo v delovanje zavezancev le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorji Inšpektorata za informacijsko družbo izvajamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov, ki:

 • urejajo osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija;
 • urejajo sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije;
 • urejajo devet storitev zaupanja, pri čemer je poudarek na kvalificiranih storitvah zaupanja;
 • urejajo ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Sodelujemo tudi z evropsko agencijo ENISA in Evropsko komisijo. Agenciji ENISA smo dolžni poročati o prejetih uradnih obvestilih o kršitvi varnosti in izgubi celovitosti, ki smo jih prejeli od ponudnikov storitev zaupanja, Evropski komisiji pa o opravljenem delu na področju storitev zaupanja in dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Gre za poročanje o stanju na trgu Republike Slovenije, čezmejnem sodelovanju in podobno.

Poleg navedenega tudi sestavljamo, vodimo in objavljamo nacionalni zanesljivi seznam, ki vključuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, in njihovih kvalificiranih storitvah, ki jih zagotavljajo skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja IRSID

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • vodenje upravnega postopka
 • vodenje prekrškovnega postopka
 • vodenje nacionalnega zanesljivega seznama zaupanja

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Uradne ure so namenjene pobudnikom / prijaviteljem.
V času uradnih ur so inšpektorji na voljo po telefonu in osebno na sedežu organa.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru
 • vpogled v posamezno inšpekcijsko zadevo

Informacije, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat, se nahajajo na spletnem mestu Inšpektorata za informacijsko družbo med ostalimi objavljenimi informacijami, ki jih objavljamo proaktivno. 


Katalogi informacij javnega značaja