Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za gospodarske javne službe opravljamo naloge vezane na financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa. Naloge zajemajo pripravo pogodb ter preverjanje porabe sredstev, ki jih Republika Slovenija zagotavlja za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa.

Opravljamo tudi naloge, vezane na gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo in izvajanje drugih nalog upravljavca v skladu z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP). Naloge zajemajo pripravo pogodb, financiranje izvajanja navedenih nalog ter preverjanje upravljavca glede sklepanja in financiranja pogodb za gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo in izvajanje drugih nalog upravljavca, določenih v 11.b členu ZZelP.

Preverjamo izvajanje postopkov upravljavca pri uveljavljanju odškodnin iz naslova zavarovanja javne železniške infrastrukture, izvedbe postopkov upravljavca v primeru izrednih dogodkov s finančnimi posledicami na javni železniški infrastrukturi, izvedbe postopkov upravljavca s finančnimi posledicami v skladu s sklenjenimi pogodbami, financiranimi iz proračuna, ter izvajamo strokovni nadzor nad porabo sredstev glede izvajanja določb pete alineje tretjega odstavka 11. člena ZZelP in nad omejenim dostopom iz devetega odstavka 11.c člena istega zakona.

Na podlagi strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji in državnega programa sodelujemo pri pripravi predloga šestletnega načrta vlaganj v železniško infrastrukturo, ki ga ministrstvo združi z načrti vlaganj v drugo prometno infrastrukturo, uskladi in kot enotni šestletni operativni načrt vsako leto predloži v potrditev vladi skupaj s poročilom o realizaciji.

Sektor za gospodarske javne službe sodeluje tudi pri pripravi zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov z delovnega področja, v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih ter projektnih skupinah in izvaja druge oblike sodelovanja.