Skoči do osrednje vsebine

Spremljamo vreme na 280 vremenskih postajah, površinske vode na 203 merilnih mestih, podzemne vode na 139 vrtinah, morje na 4 oceanografskih postajah, potrese na 37 merilnih mestih, prisotnost delcev in ozona v zraku pa na 12 mestih.

Sprotno in natančno merjenje okoljskih podatkov v zadostnih časovnih nizih in z zadostno geografsko pokritostjo omogoča mreža številnih postaj z različnimi merilnimi senzorji. Podatki v rednih časovnih intervalih polnijo podatkovne baze, kjer jih obdelujejo in analizirajo naši strokovnjaki s pomočjo kompleksnih računalniških modelov. Istočasno dajejo naše spletne storitve te podatke in na njih temelječe napovedi  na razpolago strokovni in laični javnosti.

Ustreznost merilne opreme zagotavljamo v umerjevalnem laboratoriju, ki ga je Svetovna meteorološka organizacija imenovala za regionalni instrumentacijski center za področje jugovzhodne Evrope.

Sektorji urada

 • Sektor za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1
  1000 Ljubljana


  mag. Bojan Černač

 • Sektor za hidrometrijo

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Roman Trček

 • Sektor za meteorološke meritve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Stane Pajk

Umerjevalni laboratorij ARSO

Umerjevalni laboratorij je pomemben del podpore monitoringu okoljskih pojavov. Skrbi za redna in kakovostna umerjanja različnih merilnih inštrumentov v meteorološki, hidrološki in ekološki merilni mreži ARSO ter na slovenskih mednarodnih letališčih. Osnovni namen dejavnosti laboratorija je zagotavljanje kakovosti merilnih podatkov ARSO, ki se uporabljajo za obveščanje javnosti, v meteoroloških modelih, klimatoloških in ekoloških analizah, v prometu, kmetijstvu itd. Umerjevalni laboratorij je bil formiran po osamosvojitvi Slovenije. Merilna infrastruktura Umerjevalnega omogoča umerjanje merilnikov temperature, zračnega in hidrostatičnega tlaka, relativne vlažnosti zraka, sončevega obsevanja, padavin ter parametrov kakovosti zraka.


V letu 1997 je Umerjevalni laboratorij ARSO pristopil k postopku akreditacije v skladu z mednarodnim in privzetim slovenskim  standardom SIST/EN 45001 oziroma vodilom ISO/IEC Guide 25. Akreditacija laboratoriju predstavlja dokazljivost usposobljenosti za izvajanje kalibracij v skladu s strogimi zahtevami standarda. Akreditirani laboratorij izvaja svojo dejavnost po načelih in principih zagotavljanja kakovosti, s strokovno kompetentnimi kadri na ustreznem strokovnem nivoju ter ob uporabi ustrezne opreme. Akreditacija laboratorija ARSO je temeljnega pomena za kakovostno izvajanje nacionalnih monitoringov.

V aprilu 1999 je bil uspešno zaključen postopek akreditacije Umerjevalnega laboratorija ARSO za področje temperaturnih umerjanj. Akreditacija s številko No: 2.1404 je laboratoriju podeljena s strani francoske akreditacijske službe COFRAC. Paralelno je tudi Slovenska akreditacija pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje podelila laboratoriju akreditacijo po postopku, ki ga je izvedla  skupaj s francosko akreditacijsko službo. Laboratorij ARSO je tako med prvimi desetimi laboratoriji s tovrstno akreditacijo v Sloveniji.

V letu 2002 je bila izvršena razširitev akreditacijske domene Umerjevalnega laboratorija na področje umerjanj inštrumentov za merjenje zračnega tlaka. Poleg tega je laboratorij prešel iz sistema kakovosti po standardu EN 45000 na sistem po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Umerjevalni laboratorij ima pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 (akreditacijska listina: LK-006) pri Slovenski akreditaciji.

Svetovna meteorološka organizacija (SMO) je leta 2005 imenovala Umerjevalni laboratorij ARSO za regionalni instrumentacijski center, ki  po dogovoru pokriva področje jugovzhodne Evrope. Glavne naloge regionalnih instrumentacijskih centrov v okviru SMO so:

 • Vzdrževanje nabora referenčnih meteoroloških inštrumentov s prepoznavno sledljivostjo do nacionalnega ali mednarodnega nivoja ter spremljanje meroslovne karakteristike referenčnih inštrumentov.
 • Omogočanje umerjanja/primerjave nacionalnih referenčnih meteoroloških inštrumentov Meteo službam na omenjenem področju ter obveščanje SMO in meteorološke službe o dostopnosti referenčnih inštrumentov.
 • Pripravljenost certificiranja skladnosti referenčnih inštrumentov s priporočili SMO.
 • Organiziranje evaluacije in interkomparacije merilnih inštrumentov.
 • Svetovanje meteorološkim službam v zvezi z metrološkimi lastnostmi merilnih inštrumentov ter dostopnostjo literature.
 • Sodelovanje z WMO pri organizaciji regionalnih delavnic, seminarjev na področju vzdrževanja, kalibracij in interkomparacij meteoroloških inštrumentov v smislu infrastrukture, ekspertov ter demonstracijske opreme.
 • Vzdrževanje knjižnice na temo merilnih inštrumentov.
 • Sodelovanje z drugimi regionalnimi instrumentacijskimi centri pri pripravi standardizacije meteoroloških inštrumentov.

Ob koncu leta 2005 je Umerjevalni laboratorij razširil akreditacijsko domeno na področje kalibracij merilnih inštrumentov relativne vlažnosti zraka ter parametrov kakovosti zraka: ozon (O3), žveplov dioksid (SO2), dušikovi oksidi (NO in NO2) ter ogljikov monoksid (CO).

Kemijsko analitski laboratorij

Kemijsko analitski laboratorij (KAL) izvaja fizikalno kemijske analize vzorcev iz okolja (zrak, vode, padavine) in je strokovno in instrumentalno usposobljen za analizo osnovnih fizikalno kemijskih parametrov, analizo elementov v sledovih in za analize nekaterih organskih polutantov.

Monitoring kakovosti zraka in padavin

KAL izvaja analize vzorcev padavin in zraka v okviru Mednarodnega monitoringa za kakovost zraka EMEP (vezan na Konvencijo o transportu onesnaženega zraka na dolge razdalje v Evropi) ter GAW (vezano na dejavnost svetovne meteorološke organizacije).

Na petih odvzemnih mestih po Sloveniji se vzorčijo dnevne ali tedenske padavine za analize glavnih ionov, pH in električne prevodnosti, ki jih izvaja KAL. Na Iskrbi pri Kočevski Reki pa se poleg teh analiz izvajajo še analize težkih kovin in policikličnih  aromatskih ogljikovodikov v tedenskih padavinah.

V laboratoriju se izvajajo analize žveplovih in dušikov spojin na impregniranih filtrih (»filter pack«). Vzorčenje poteka dnevno na EMEP postaji Iskrba pri Kočevski Reki.

Kakovost zunanjega zraka se spremlja na različnih merilnih mestih po Sloveniji. Z vzorčevalniki Leckel, Digitel in Derenda se na 23 stalnih merilnih mestih izvaja vzorčenje delcev PM. Poleg določanja masne koncentracije lebdečih delcev PM10 (Particulate Matter, delci manjši od 10 μm) in lebdečih delcev PM2,5 (delci manjši od 2,5 μm), se na merilnih mestih v Ljubljani, Mariboru, Iskrbi pri Kočevski Reki, Celju in Žerjavu izvaja tudi kemijska analiza lebdečih delcev. V okviru kemijske analize se na posameznih merilnih mestih določa koncentracija policikličnih aromatskih ogljikovodikov, težkih kovin, glavnih anionov in kationov, organskega in elementarnega ogljika ter levoglukozana.

Monitoring kakovosti površinskih voda

V jezerih KAL določa koncentracijo TOC (celotni organski ogljik), TN (celotni dušik), amonija, nitrata, celotnega fosforja, orto fosfata, alkaliteto in klorofil.

V površinskih in podzemnih vodah se izvaja tudi določitev težkih kovin v obsegu 26 parametrov.

Monitoring kakovosti morja

V vzorcih morske vode se določa koncentracija TN (celotni dušik), amonija, nitrata, nitrita, celotnega fosforja, orto fosfata in silicijevega dioksid.

Akreditacija

V letu 2003 je bil uspešno zaključen postopek akreditacije KAL za področje kemijskega preskušanja vzorcev iz okolja (vode, padavine) v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. Slovenska akreditacija je podelila laboratoriju akreditacijsko listino s številko No.: LP-030.