GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju zagotavljamo pripravo stališč za zasedanja Sveta za splošne zadeve (GAC) in Evropskega sveta ter jih medresorsko usklajujemo. Pripravljamo stališča in vodimo medresorsko usklajevanje v okviru pogajanj za večletni finančni okvir EU, spremljamo stališča držav članic EU in zagotavljamo zastopanost stališč Slovenije na tem področju. Usklajujemo pripravo stališč o prihodnosti ekonomske in monetarne unije.

Pripravljamo in medresorsko usklajujemo odločitve pri pripravi zakonodajnih in drugih predlogov aktov za področje splošnih in institucionalnih zadev ter analiziramo pravna horizontalna vprašanja, povezana s politikami EU. Sodelujemo pri pripravi stališč glede aktov na področju evropske kohezijske politike. Spremljamo delo Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomskega in socialnega odbora in Odbora regij, o tem obveščamo ministrstva, usklajujemo poslanska vprašanja, medresorsko usklajujemo pripravo predlogov sprememb zakonodaje EU za slovenske člane in sodelujemo pri obveščanju slovenskih članov. Zagotavljamo posvetovanje in vključenost civilne družbe v postopke priprave stališč Slovenije glede aktov EU. Izdelujemo pravne analize in mnenja, povezana z uporabo in izvajanjem prava EU, ter usklajevanjem evropskih zadev.

Opravljamo naloge v zvezi s predsodnimi in sodnimi postopki v okviru pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pri pripravi predpisov in drugega zahtevnejšega gradiva s področja prava EU in pravno svetujemo glede usklajenosti gradiva s pravom EU. Usklajujemo delo resornih organov v zvezi s prevodi, tolmačenjem in terminologijo v institucijah EU ter medinstitucionalno sodelovanje s slovenskimi jezikovnimi in pravnimi oddelki v teh institucijah. Opravljamo strokovne horizontalne naloge za celovito usklajevanje evropskih politik.

Sistemsko spremljamo in preučujemo tudi pravo zunanjih odnosov EU, njegovo razmerje do mednarodnega javnega prava in slovenskega prava ter svetujemo v zvezi s tem, še posebej pa opravljamo te naloge glede ureditve sklepanja mednarodnih pogodb in nepogodbenih aktov v okviru članstva Slovenije v EU. Vodimo predvsem sklepanje tistih mednarodnih pogodb in nepogodbenih aktov v okviru članstva Slovenije v EU, ki so sistemske in ne zajemajo samo posameznih vsebinskih področij, npr. temeljnih pogodb EU, sporazumov o pridruževanju tretjih držav, splošnih sporazumov o sodelovanju s tretjimi državami ipd. V zvezi s sklepanjem drugih mednarodnih pogodb v okviru članstva Slovenije v EU, glede katerih ne vodimo postopka, pa svetujemo glede njihovega sklepanja z vidika slovenske ureditve in temeljnih pogodb EU. V zvezi s pravom zunanjih odnosov EU spremljamo postopke pred pristojnimi sodišči Evropske unije.