Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije načrtujemo, pripravljamo, vodimo in izvajamo investicije v poslovne prostore upravnih enot in organov državne uprave. Dela obsegajo iskanje ustreznih nepremičnin za najem, nakup ali novogradnjo, pripravo projektne, investicijske in druge dokumentacije, izbor izvajalcev-subjektov v procesu investicije in  realizacijo gradbeno obrtniških, inštalacijskih del ter nakup opreme. Aktivnosti  usmerjamo v prehod uporabnikov iz najetih v prostore, ki so v lasti Republike Slovenije ob sočasni skrbi za ohranitev nivoja fonda poslovnih prostorov, ki jih uporablja državna uprava. V primeru deljenega lastništva vstopamo v izvajanje investicij na podlagi sofinanciranja, skupaj s preostalimi lastniki – običajno organi lokalne samouprave.

Zaradi specifike poslovnih prostorov, s katerimi razpolagamo, veliko pozornosti posvečamo tudi varstvu kulturne dediščine. Posledično se vrsta aktivnosti prilagaja prav tem posebnostim. Še posebej to opredeljuje pristop k energetski sanaciji objektov, saj je s to okoliščino bistveno zmanjšan nabor mogočih ukrepov za dosego večje energetske učinkovitosti.

Za zagotavljanje enovitega standarda poslovnih prostorov smo pripravili Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, ki opredeljujejo tako obseg kot tudi opremljenost poslovnih prostorov.

Na zunanji schengenski meji skrbimo za upravljanje objektov na mejnih prehodih. Opravila zajemajo tekoče in investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije objektov in prilagajanje novim potrebam.

V prihodnje bomo z uporabo digitalnih metodologij posodobili izvajanja investicij in s tem zagotovili višji nivo investicijske učinkovitosti državne uprave.