Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

1. Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (na dan 1. 1. 2023)

Države Objava v Uradnem listu RS - Mednarodne pogodbe
Albanija [1] Številka 7/09
Armenija Številka 3/11
Avstrija Številke 4/98, 22/06 [2], 6/12
Azerbajdžan Številka 8/12
Belgija Številka. 5/99
Belorusija Številka 3/11
Bosna in Hercegovina [3] Številka 19/06
Bolgarija Številka 12/04
Ciper Številka 3/11
Češka Številka 2/98
Črna gora Številka 30/03
Danska Številka 6/02
Estonija Številka 11/06
Finska Številka 12/04
Francija Številka 4/05
Grčija Številka 6/02
Gruzija Številka 12/13
Hrvaška Številka 16/05
Indija Številki 13/04, 16/16 [5]
Iran Številka 4/14
Irska Številka 25/02
Italija Številka 8/02
Islandija Številka 8/12
Izrael Številka 15/07
Japonska Številka 5/17
Kanada Številka 6/01
Katar Številka 16/10
Kazahstan Številka 11/16 [6]
Kitajska Številka 13/95
Kosovo Številka 16/13
Kuvajt Številka 16/10
Latvija Številka 25/02
Litva Številka 27/01
Luksemburg Številki 6/02, 6/14
Madžarska Številka 16/05
Makedonija Številka 6/99
Malta Številka 9/03
Maroko Številka 18/16 [7]
Moldova Številka 19/06
Nemčija Številki 22/06, 14/11
Nizozemska Številka 4/05
Norveška Številka 7/09
Otok Man Številka 6/12
Poljska Številka 23/97
Portugalska Številka 19/03
Republika Koreja Številka 16/05
Romunija Številka 25/02
Ruska federacija Številka 11/96
Singapur [4] Številka 16/10
Slovaška Številka 12/04
Srbija Številka 30/03
Španija Številka 6/02
Švedska Številka 13/21
Švica Številki 15/97, 5/13
Tajska Številka 12/04
Turčija Številka 8/02
Ukrajina Številka 12/04
Uzbekistan Številka 12/13
Velika Britanija in Severna Irska Številka 12/08
ZDA Številka 10/01
Združeni arabski emirati Številka 6/14

2. V Sloveniji ratificirana konvencija, ki še ne velja

Država Objava v Uradnem listu RS - Mednarodne pogodbe
Egipt Številka 16/10

[1] Za namen 27. člena (izmenjava informacij) se določbe začnejo uporabljati z dnem, ko je konvencija začela veljati ali po njem. Konvencija je začela veljati na dan 4. maj 2009.

[2] Določbe Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, se uporabljajo za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

[3] V skladu z določbami drugega odstavka 28. člena konvencije, se konvencija uporablja:

  • v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. februarja 2007 ali po njem,
  • v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

[4]  Določbe sporazuma se v Sloveniji uporabljajo:

  • v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek dosežen na dan 1. 1. 2011 ali po njem;
  • v zvezi z drugimi davki, obračunanimi za katero koli davčno leto, ki se začne 1. 1. 2011 ali po njem.

[5] Protokol o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. januarja 2003, je začel veljati 21. decembra 2016, njegove določbe pa se uporabljajo od 1. marca 2017. Protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v besedilih se uporablja angleško besedilo.

Protokol v angleščini

[6] Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem, kazaškem, ruskem in angleškem jeziku. Pri razlikah med besedili prevlada angleško besedilo.

Konvencija v angleščini

[7] Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka je sestavljena v dveh izvodih v slovenskem, arabskem, francoskem in angleškem jeziku. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.

Konvencija v angleščini

3. Konvencije, v zvezi s katerimi se uporabljajo določbe Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (multilateralni instrument – MLI)

Večstranska konvencija o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, številka 2/18; v nadaljevanju: multilateralni instrument (MLI)) je eden od rezultatov projekta OECD/G20 za reševanje problematike BEPS (angleško Base Erosion and Profit Shifting), to je strategij davčnega načrtovanja, ki izkoriščajo vrzeli in neskladja v davčnih pravilih za umetno preusmerjanje dobičkov na lokacije z nizko ali ničelno obdavčitvijo, kjer je malo ali sploh ni nobene gospodarske aktivnosti, in imajo za posledico manjše ali ničelno plačilo skupnega korporacijskega davka. Z MLI se lahko prilagodijo oziroma preoblikujejo veljavni dvostranski sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (oziroma konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO)), ki bodo zajeti z njim.

Republika Slovenija je MLI podpisala 7. junija 2017, listino o njegovi ratifikaciji ter seznam svojih pridržkov in uradnih obvestil (to je stališče glede MLI) pa je pri depozitarju deponirala 22. marca 2018. Na svoj seznam z MLI zajetih davčnih sporazumov je vključila KIDO, ki jih je sklenila s 57 drugimi jurisdikcijami. MLI je za Slovenijo začel veljati 1. julija 2018.[1] 

Z MLI se bo lahko prilagodila oziroma preoblikovala samo tista KIDO, ki sta jo na svoja seznama z MLI zajetih davčnih sporazumov vključili tako Slovenija kot tudi druga država pogodbenica KIDO, upoštevaje dane pridržke in uradna obvestila obeh držav pogodbenic KIDO.

Določbe MLI se bodo v zvezi s posamezno KIDO začele uporabljati z dnem, opredeljenim v 35. členu MLI in, kjer se uporablja, v 36. členu MLI. Zato ker je v MLI za pogodbenice, ki listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi niso deponirale med prvimi petimi, datum začetka veljavnosti MLI posebej opredeljen, ter zaradi možnosti dajanja pridržkov v zvezi z začetkom uporabe določb MLI, to v praksi pomeni, da se bodo posamezne določbe MLI v zvezi s posamezno KIDO lahko začele uporabljati z različnimi dnevi.

Glede na to, da lahko pogodbenice pridržke, ki so jih dale k MLI ob predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi MLI, kasneje umaknejo ali nadomestijo z bolj omejenim pridržkom, ter da lahko k takrat danim uradnim obvestilom naknadno podajajo tudi dodatna uradna obvestila, je treba opozoriti, da se lahko zaradi tega spremeni tudi učinkovanje MLI na posamezno KIDO.

Stališča pogodbenic glede MLI so objavljena na spletni strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Ministrstvo za finance bo zaradi večje jasnosti in lažjega razumevanja učinkov določb MLI, na podlagi medsebojnega vplivanja stališč pogodbenic glede MLI, pripravljalo združena besedila za uporabo posamezne KIDO, kot bo ta prilagojena z MLI, ki bodo med drugim vsebovala tudi podatke o začetku uporabe določb MLI v zvezi s KIDO ter podatke v zvezi z morebitnimi naknadnimi spremembami pridržkov oziroma uradnih obvestil pogodbenic.

Ministrstvo se bo pred objavo združenega besedila z namenom zagotovitve usklajene razlage, kjer bo to mogoče, posvetovalo in po možnosti dogovorilo s pristojnim organom druge države pogodbenice KIDO o tem, kako določbe MLI učinkujejo na določbe posamezne KIDO.

Opozoriti je treba, da so združena besedila pripomoček za lažje razumevanje učinkov določb MLI na posamezno KIDO. Z MLI se namreč določbe KIDO ne spreminjajo (kot bi se z običajnimi protokoli h KIDO), temveč se MLI uporablja poleg določb KIDO ter prilagaja oziroma preoblikuje njihovo uporabo. Zato verodostojna pravna besedila posamezne KIDO in MLI ostajajo veljavna pravna besedila ter imajo prednost pred združenimi besedili.

Datumi začetka uporabe določb MLI v zvezi s posamezno konvencijo so navedeni v združenem besedilu MLI in posamezne konvencije.

____________________________

[1] Vlada Republike Slovenije je 12. januarja 2023 sprejela Sklep o dopolnitvi uradnega obvestila iz Priloge 1 Zakona o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (Uradni list RS, št. 7/23). Dopolnitev se nanaša na datum začetka veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Maroko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/16). Republika Slovenija je 23. marca 2023 uradno obvestila depozitarja večstranske konvencije (MLI) o začetku veljavnosti navedene dvostranske konvencije. Določbe MLI se za navedeno dvostransko konvencijo še ne uporabljajo.

Združena besedila multilateralnega instrumenta in konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Države

1. Avstrija 

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

2. Poljska

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini

3. Srbija

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini

Opomba: Konvencija med Vlado Republiko Slovenije in Svetom Ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja se je z MLI prilagodila oziroma preoblikovala le v razmerju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, ne pa tudi v razmerju med Republiko Slovenijo in Črno goro.

4. Velika Britanija in Severna Irska

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

5. Litva

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

6. Izrael

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

7. Slovaška

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

8. Francija

Združeno besedilo: v slovenščini

9. Malta

Združeno besedilo*: v slovenščini          v angleščini                                

10. Singapur

Združeno besedilo*: v slovenščini          v angleščini 

11. Irska

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

12. Finska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

13. Gruzija

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

14. Nizozemska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

15. Luksemburg

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

16. Združeni arabski emirati

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

17. Belgija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

18. Indija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

19. Norveška

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

20. Ukrajina

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

21. Kanada

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

22. Islandija

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

23. Danska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

24. Latvija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

25. Katar

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

26. Ciper

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

27. Ruska federacija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

28. Portugalska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

29. Češka

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

30. Republika Koreja

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

31. Kazahstan

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

32. Bosna in Hercegovina

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

33. Albanija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

34. Hrvaška

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

35. Madžarska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

36. Grčija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

37. Španija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

38. Tajska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

39. Kitajska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

40. Bolgarija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

_____________

* Besedilo po naknadnem posvetovanju s pristojnim organom druge države.