Skoči do osrednje vsebine

1. Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (na dan 1. 1. 2020)

DRŽAVE OBJAVA V URADNEM LISTU
ALBANIJA 1 MP - št. 7/09
ARMENIJA MP - št. 3/11
AVSTRIJA MP - št. 4/98, 22/06 2, 6/12
AZERBAJDŽAN MP - št. 8/12
BELGIJA MP - št. 5/99
BELORUSIJA MP - št. 3/11
BOSNA IN HERCEGOVINA 3 MP - št. 19/06
BOLGARIJA MP - št. 12/04
CIPER MP - št. 3/11
ČEŠKA MP - št. 2/98
ČRNA GORA MP - št. 30/03
DANSKA MP - št. 6/02
ESTONIJA MP - št. 11/06
FINSKA MP - št. 12/04
FRANCIJA MP - št. 4/05
GRČIJA MP - št. 6/02
GRUZIJA MP - št. 12/13
HRVAŠKA MP - št. 16/05
INDIJA MP - št. 13/04, 16/16 5
IRAN MP – št. 4/14
IRSKA MP – št. 25/02
ITALIJA MP – št. 8/02
ISLANDIJA MP – št. 8/12
IZRAEL MP – št. 15/07
JAPONSKA MP – št. 5/17
KANADA MP – št. 6/01
KATAR MP – št. 16/10
KAZAHSTAN MP – št. 11/16 6
KITAJSKA MP – št. 13/95
KOSOVO MP – št. 16/13
KUVAJT MP – št. 16/10
LATVIJA MP – št. 25/02
LITVA MP – št. 27/01
LUKSEMBURG MP – št. 6/02, 6/14
MADŽARSKA MP – št. 16/05
MAKEDONIJA MP – št. 6/99
MALTA MP – št. 9/03
MOLDOVA MP – št. 19/06
NEMČIJA MP – št. 22/06, 14/11
NIZOZEMSKA MP – št. 4/05
NORVEŠKA MP – št. 7/09
OTOK MAN MP – št. 6/12
POLJSKA MP – št. 23/97
PORTUGALSKA MP – št. 19/03
REPUBLIKA KOREJA MP – št. 16/05
ROMUNIJA MP – št. 25/02
RUSKA FEDERACIJA MP – št. 11/96
SINGAPUR 4 MP – št. 16/10
SLOVAŠKA MP – št. 12/04
SRBIJA MP – št. 30/03
ŠPANIJA MP – št. 6/02
ŠVEDSKA SFRJ – MP, št. 7/81
ŠVICA MP – št. 15/97, 5/13
TAJSKA MP – št. 12/04
TURČIJA MP – št. 8/02
UKRAJINA MP – št. 12/04
UZBEKISTAN MP – št. 12/13
VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA MP – št. 12/08
ZDA MP – št. 10/01
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI MP – št. 6/14

2. V Sloveniji ratificirane konvencije, ki še ne veljajo

DRŽAVE OBJAVA V URADNEM LISTU
EGIPT MP – št. 16/10
MAROKO MP – št. 18/16

[1] Za namen 27. člena (izmenjava informacij) se določbe začnejo uporabljati z dnem, ko je konvencija začela veljati ali po njem. Konvencija je začela veljati na dan 4. maj 2009.

[2] Določbe Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, se uporabljajo za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

[3] V skladu z določbami drugega odstavka 28. člena konvencije, se konvencija uporablja:

  • v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. februarja 2007 ali po njem,
  • v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.

[4]  Določbe sporazuma se v Sloveniji uporabljajo:

  • v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek dosežen na dan 1.1.2011 ali po njem;
  • v zvezi z drugimi davki, obračunanimi za katero koli davčno leto, ki se začne 1.1.2011 ali po njem.

[5] Protokol o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. januarja 2003, je začel veljati 21. decembra 2016, njegove določbe pa se uporabljajo od 1. marca 2017. Protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v slovenskem, hindujskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v besedilih se uporablja angleško besedilo.

Protokol v angleščini

[6] Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem, kazaškem, ruskem in angleškem jeziku. Pri razlikah med besedili prevlada angleško besedilo.

Konvencija v angleščini

3. Konvencije, v zvezi s katerimi se uporabljajo določbe večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčni sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (multilateralni instrument – MLI)

Večstranska konvencija o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička (Uradni list RS, št. 12/18 – MP, št. 2/18; v nadaljevanju: multilateralni instrument – MLI) je eden od rezultatov projekta OECD/G20 za reševanje problematike BEPS (angl. Base Erosion and Profit Shifting), tj. strategij davčnega načrtovanja, ki izkoriščajo vrzeli in neskladja v davčnih pravilih za umetno preusmerjanje dobičkov na lokacije z nizko ali ničelno obdavčitvijo, kjer je malo ali sploh ni nobene gospodarske aktivnosti, in imajo za posledico manjše ali ničelno plačilo skupnega korporacijskega davka. Z MLI se lahko prilagodijo oziroma preoblikujejo veljavni dvostranski sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (oziroma konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka – KIDO), ki bodo zajeti z njim.

Republika Slovenija je MLI podpisala 7. junija 2017, listino o njegovi ratifikaciji ter seznam svojih pridržkov in uradnih obvestil (tj. stališče glede MLI) pa je pri depozitarju deponirala 22. marca 2018. Na svoj seznam z MLI zajetih davčnih sporazumov je vključila KIDO, ki jih je sklenila s 57 drugimi jurisdikcijami. MLI je za Slovenijo začel veljati 1. julija 2018.

Z MLI se bo lahko prilagodila oziroma preoblikovala samo tista KIDO, ki sta jo na svoja seznama z MLI zajetih davčnih sporazumov vključili tako Slovenija kot tudi druga država pogodbenica KIDO, upoštevaje dane pridržke in uradna obvestila obeh držav pogodbenic KIDO.

Določbe MLI se bodo v zvezi s posamezno KIDO začele uporabljati z dnem, opredeljenim v 35. členu MLI in, kjer se uporablja, v 36. členu MLI. Zato ker je v MLI za pogodbenice, ki listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi niso deponirale med prvimi petimi, datum začetka veljavnosti MLI posebej opredeljen, ter zaradi možnosti dajanja pridržkov v zvezi z začetkom uporabe določb MLI, to v praksi pomeni, da se bodo posamezne določbe MLI v zvezi s posamezno KIDO lahko začele uporabljati z različnimi dnevi.

Glede na to, da lahko pogodbenice pridržke, ki so jih dale k MLI ob predložitvi listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi MLI, kasneje umaknejo ali nadomestijo z bolj omejenim pridržkom, ter da lahko k takrat danim uradnim obvestilom naknadno podajajo tudi dodatna uradna obvestila, je treba opozoriti, da se lahko zaradi tega spremeni tudi učinkovanje MLI na posamezno KIDO.

Stališča pogodbenic glede MLI so objavljena na spletni strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Ministrstvo za finance bo zaradi večje jasnosti in lažjega razumevanja učinkov določb MLI, na podlagi medsebojnega vplivanja stališč pogodbenic glede MLI, pripravljalo združena besedila za uporabo posamezne KIDO, kot bo ta prilagojena z MLI, ki bodo med drugim vsebovala tudi podatke o začetku uporabe določb MLI v zvezi s KIDO ter podatke v zvezi z morebitnimi naknadnimi spremembami pridržkov oziroma uradnih obvestil pogodbenic.

Ministrstvo se bo pred objavo združenega besedila z namenom zagotovitve usklajene razlage, kjer bo to mogoče, posvetovalo in po možnosti dogovorilo s pristojnim organom druge države pogodbenice KIDO o tem, kako določbe MLI učinkujejo na določbe posamezne KIDO.

Opozoriti je treba, da so združena besedila pripomoček za lažje razumevanje učinkov določb MLI na posamezno KIDO. Z MLI se namreč določbe KIDO ne spreminjajo (kot bi se z običajnimi protokoli h KIDO), temveč se MLI uporablja poleg določb KIDO ter prilagaja oziroma preoblikuje njihovo uporabo. Zato verodostojna pravna besedila posamezne KIDO in MLI ostajajo veljavna pravna besedila ter imajo prednost pred združenimi besedili.

Datumi začetka uporabe določb MLI v zvezi s posamezno konvencijo so navedeni v združenem besedilu MLI in posamezne konvencije.

Združena besedila multilateralnega instrumenta in konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

Države

1. Avstrija 

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

2. Poljska

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini

3. Srbija

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini

Opomba: Konvencija med Vlado Republiko Slovenije in Svetom Ministrov Srbije in Črne gore o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja se je z MLI prilagodila oziroma preoblikovala le v razmerju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, ne pa tudi v razmerju med Republiko Slovenijo in Črno goro.

4. Velika Britanija in Severna Irska

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

5. Litva

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

6. Izrael

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

7. Slovaška

Združeno besedilo: v slovenščini          v angleščini 

8. Francija

Združeno besedilo: v slovenščini

9. Malta

Združeno besedilo*: v slovenščini          v angleščini                                

10. Singapur

Združeno besedilo*: v slovenščini          v angleščini 

11. Irska

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

12. Finska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

13. Gruzija

Združeno besedilo*: v slovenščini            v angleščini

14. Nizozemska

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

15. Luksemburg

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

16. Združeni arabski emirati

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

17. Belgija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

18. Indija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

19. Norveška

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

20. Ukrajina

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

21. Kanada

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

22. Islandija

Združeno besedilo: v slovenščini            v angleščini

_____________

* Besedilo po naknadnem posvetovanju s pristojnim organom druge države.

                               

 

Iskalnik