Skoči do osrednje vsebine

Sporočanje podatkov za kemikalije na trgu RS

O sporočanju

Urad za kemikalije v okviru nadzora nad proizvodnjo, prometom, skladiščenjem in uporabo nevarnih kemikalij vodi seznam kemikalij na trgu RS. Seznam kemikalij vsebuje podatke o kemikalijah (snoveh in zmeseh) na trgu Republike Slovenije, ki so razvrščene kot nevarne in sicer podatke iz varnostnega lista, podatke o vrsti in uporabi kemikalij ter letne količine. Pravni podlagi za sporočanje podatkov sta 35. člen Zakona o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 09/2011) in Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (Ur.l. RS, št. 35/2011). 

Podatke o nevarnih kemikalijah mora sporočati pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki proizvaja kemikalijo v RS ali vnaša kemikalijo v RS za poklicno uporabo vključno z vnosom za neposredno uporabo v lastni proizvodnji.

Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije določa elektronsko sporočanje podatkov z uporabo spletne aplikacije. Aplikacijo lahko uporabljajo vsi zavezanci za sporočanje. Zavezanec za sporočanje lahko tudi pooblasti drugo pravno osebo, da v njegovem imenu sporoča podatke v elektronski obliki. V tem primeru mora zavezanec izpolniti in poslati na Urad za kemikalije Pooblastilo za sporočanje podatkov za kemikalije z uporabo spletne aplikacije.

Elektronsko sporočanje podatkov ima naslednje prednosti: skrajšan delovni proces in hitrejša obdelava sporočil, zmanjšanje stroškov, dostop od koderkoli, kadarkoli, boljše in hitrejše upravljanje s podatki, upravna taksa ni določena in se ne plačuje.

Navodila za uporabo aplikacije ISK

Osnovne tehnične zahteve za uporabo aplikacije


Uporabnik aplikacije ISK mora zadostiti naslednjim osnovnim tehničnim zahtevam:
• računalnik s povezavo v svetovni splet,
• na računalnik mora biti nameščen spletni brskalnik Mozilla Firefox (priporočljivo) verzija 18 ali novejša ali Microsoft Internet Explorer verzija 9 ali novejša,
• na računalnik morajo biti nameščena orodja za delo z datotekami xls in doc, tif ali pdf,
• na računalniku mora biti nameščeno veljaveno digitalno potrdilo izdajateljev SI-TRUST ali HALCOM, in sicer natančneje:

   - SIGEN.CA spletno kvalificirano digitalno potrdilo - za poslovne subjekte - za zaposlene ali SIGEN.CA spletno kvalificirano digitalno potrdilo - za poslovne subjekte - za splošne nazive oziroma organizacijske enote,

   - HALCOM-CA PO2, PO3, PO e-signature 1 digitalno potrdilo za pravne osebe.


Povezavi za dodatne informacije: SI-TRUST, HALCOM

Prvi vstop v aplikacijo

Pred prvim vstopom v aplikacijo mora uporabnik preko prijavnega okna aplikacije izvesti postopek registracije preko polja Registracija novega uporabnika. Uporabnik mora v postopku registracije vpisati elektronski naslov, na katerega bo prejemal informacije s strani Urada za kemikalije. Po odobritvi registracije s strani Urada prejme uporabnik na elektronski naslov geslo za prvi vstop.

Vsebina aplikacije

Aplikacija omogoča pregled, vnos, spreminjanje in ukinjanje sporočil o kemikalijah ter pregled in vnos letnih količin o kemikalijah za posameznega zavezanca za sporočanje.

Navodilo za delo z aplikacijo

Navodilo za delo z aplikacijo ISK je dostopno v aplikaciji v naslovni vrstici pod Pomoč.

Pomoč uporabnikom

Vprašanja v zvezi z uporabo in delovanjem aplikacije ISK se pošlje na e-naslov isk-ursk.mz@gov.si

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Ali se lahko namesto spletnih certifikatov izdajateljev SIGEN-CA in HALCOM-CA za delo z aplikacijo ISK uporablja tudi spletne certifikate drugih izdajateljev?

S strani Urada je dovoljena uporaba samo digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN.CA in HALCOM-CA, tako da spletnih certifikatov drugih izdajateljev ni mogoče uporabljati.

2. Ali lahko do aplikacije ISK dostopa več uporabnikov enega zavezanca za sporočanje?

Da, s strani posameznega zavezanca za sporočanje lahko do aplikacije ISK dostopa več uporabnikov. Pri tem Urad priporoča minimalno število uporabnikov, ki še zagotavlja ustrezno sporočanje podatkov.

3. Kako se v primeru elektronskega pošiljanja podatkov o kemikalijah izvaja plačilo upravne takse oziroma ali je upravna taksa predpisana?

Upravna taksa za elektronsko pošiljanje podatkov o kemikalijah ni predpisana, plačilo upravne takse tako ni potrebno.

4. Pri vnosu sestave kemikalije v posamičnih primerih v šifrantu snovi ni na voljo snovi z ustrezno CAS številko ali pa CAS številka snovi ni znana. Kako ravnati v takem primeru?

Kadar v šifrantu snovi ni na voljo ustrezne snovi oziroma CAS številka snovi ni znana, se le-ta ne vpisuje. Preverjanje sestave kemikalije in morebitno dopolnjevanje sestave ter šifranta Snovi se izvaja s strani urada v postopku potrjevanja sporočila.