Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin

Namen

Namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Vlagatelj in upravičenec

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.

Upravičenec do podpore je vlagatelj, ki sadike medovitih rastlin razdeli čebelarjem, ki so vpisani v register čebelnjakov na dan 31. oktobra pred oddajo vloge.

Vlagatelj je upravičen do povračila stroškov za nakup medovitih rastlin če:  

  • na dan vložitve zahteve nima neporavnanih davčnih obveznosti,
  • ni v postopku zaradi insolventnosti,

ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev.

Predmet

Predmet podintervencije sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike medovitih rastlin), so sadike, ki omogočajo čebelam nabiranje cvetnega prahu, medičine in mane. To so drevesa, grmovnice in trajnice, ki omogočajo ohranjanje biotske pestrosti, dober razvoj čebeljih družin in boljše izkoriščanje čebelje paše.

Sadike morajo biti certificirane kot sadilni material po predpisih s področja semenskega materiala kmetijskih rastlin ali po predpisih o gozdnem reprodukcijskem materialu.

V primeru uvoza sadik medonosnih rastlin iz tretjih držav je potrebno priložiti tudi vse carinske dokumente.

Povezava do seznama sadik

Podpora

Podpora se dodeli v obliki povračila upravičenih stroškov, ki so dejansko nastali upravičencu z nakupom medovitih rastlin. Podpora znaša 100% upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin.

Društva so upravičena  do 1.000,00 eur podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu.

Na razpis lahko društvo vključi na seznam največ 50 čebelarjev.

Na razpis se lahko prijavi čebelarsko društvo večkrat v programskem obdobju v najnižjem znesku 400,00 eur na vlogo.

Upravičeni stroški

Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin do višine, določene s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23).

Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za nakup sadike, ki ni na seznamu upravičenih stroškov, se mu sredstva za to ne odobrijo.

Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za nakup sadike, ki je dražja kot na seznamu upravičenih stroškov, se mu prizna sadika v najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne sadike.

Upravičeni so stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023.

Razpisana sredstva

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša do 48.815,00 eurov.

Vložitev vloge

Rok za oddajo vlog traja od 29. maja 2023 z začetkom ob 9.00 uri do zaprtja javnega razpisa dne 31. julija 2023 do 23.59 ure.

Povezave do javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija 

Obvezne priloge:

Priloga 2: Seznam sadik medonosnih rastlin in vrednosti sadik

Priloga 3: Seznam čebelarjev, čebelnjakov, lokacij, sadik in vrednosti sadik

Priloga 2, Priloga 3 

Priloga 4: Pisne izjave in soglasja čebelarja

Dodatne priloge:

Priloga 5: Pisno soglasje lastnika parcele

Certifikat sadilnega materiala oziroma carinski list v primeru da so sadike uvožene preko carine.

Dodatne informacije

Povezava na objavo v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 50/2023 z dne 5. 5. 2023