Skoči do osrednje vsebine

Predložitev informacij o nevarnih zmeseh centrom za zastrupitve

Z zbiranjem informacij o nevarnih zmeseh, ki so v uporabi na trgu RS, omogočamo zaposlenim Centra  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL), da v primeru akutne zastrupitve človeka v najkrajšem času določijo način protiukrepanja in posledično omilijo/preprečijo posledice zastrupitve.

Predložitev informacij

Komisija je v letu 2017 izdala  Uredbo 2017/542  (gre za novo  prilogo VIII uredbe CLP) s katero je omogočila poenotenje postopkov  za predložitev informacij o nevarnih  zmeseh s strani uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov nevarnih zmes. Uredba tako omogoča boljše  ukrepanje pri akutnih zastrupitvah ljudi in pripravo preventivnih ukrepov ter izenačuje  stopnjo zaščite uporabnikov nevarnih zmesi v vseh državah članicah.

Zaveza predložitve poenotenih informacij, ki velja za uvoznike  in nadaljnje uporabnike nevarnih zmesi, se uvaja postopno in sicer za:

- zmesi za potrošniško uporabo 1.1.2021,

- zmesi za strokovno (profesionalno) uporabo 1.1.2021, in

- zmesi za industrijsko uporabo 1.1.2024.

Za zmesi, ki so pred zgoraj navedenimi datumi vpisane v Seznam kemikalij na trgu RS ali Register biocidnih proizvodov na trgu RS pri Uradu za kemikalije ali v Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na trgu RS pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, uvozniki in nadaljnji uporabniki na podlagi določil oddelka 1.4 dela A priloge VIII niso zavezani za predložitev podatkov po enotnem, novem sistemu do 1.1.2025 (razen za izjeme iz oddelka 1.5).

V RS se informacije o nevarnih zmeseh predložijo imenovanima nacionalnima organoma Uradu za kemikalije  in  Centru  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je v sodelovanju s Komisijo za države članice pripravila celovito podporo postopkom predložitve informacij.

 Vsi zavezanci ( iz RS in  drugih držav članic EU), ki dajejo nevarno zmes v promet v RS , morajo tako zahtevane informacije predložiti  preko ECHA Submission Portal, ki je na voljo od konca aprila 2019 dalje.

 Več informacij je na voljo na spletnih straneh ECHE:

(podrobne informacije o samem poročanju in obveznostih zavezancev),

(priporočila za industrijo, kako se pripraviti na predložitev informacij),

  • Smernice za usklajene informacije v zvezi z nujno zdravstveno pomočjo

 POZOR:

Poročanje podatkov o kemikalijah z uporabo spletne aplikacije ISK na podlagi 35. člena ZKem , ki se sedaj uporabljajo tudi s strani Centra  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL, ostaja nespremenjeno.

Pomoč uporabnikom

Nacionalna služba za pomoč uporabnikom za izvajanje 45. člena in Priloge VIII uredbe CLP v RS je Urad za kemikalije.

Svoja vprašanja lahko posredujete po:
1. telefonu: 01 400 60 51 (sprejemna pisarna; prosimo vas, da nas pokličete v času uradnih ur)
2. elektronski pošti: reach.mz@gov.si
3. običajni pošti: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
4. osebno (po predhodnem dogovoru)

Zakonodaja

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10)

Uredba Komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči