Skoči do osrednje vsebine

Predložitev informacij o nevarnih zmeseh centrom za zastrupitve

Z zbiranjem informacij o nevarnih zmeseh, ki so v uporabi na trgu RS, omogočamo zaposlenim Centra  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL), da v primeru akutne zastrupitve človeka v najkrajšem času določijo način protiukrepanja in posledično omilijo/preprečijo posledice zastrupitve.

Predložitev informacij

Komisija je v letu 2017 izdala  Uredbo 2017/542  (gre za novo  prilogo VIII uredbe CLP) s katero je omogočila poenotenje postopkov  za predložitev informacij o nevarnih  zmeseh s strani uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov nevarnih zmes. Uredba tako omogoča boljše  ukrepanje pri akutnih zastrupitvah ljudi in pripravo preventivnih ukrepov ter izenačuje  stopnjo zaščite uporabnikov nevarnih zmesi v vseh državah članicah.

Zaveza predložitve poenotenih informacij, ki velja za uvoznike  in nadaljnje uporabnike nevarnih zmesi, se uvaja postopno in sicer za:

- zmesi za potrošniško uporabo 1.1.2021,

- zmesi za strokovno (profesionalno) uporabo 1.1.2021, in

- zmesi za industrijsko uporabo 1.1.2024.

Za zmesi, ki so z uporabo aplikacije ISK v skladu s 35. členom ZKem vpisane v seznam kemikalij na trgu RS pred zgoraj navedenimi datumi, uvozniki in nadaljnji uporabniki praviloma niso zavezani za predložitev podatkov po enotnem, novem sistemu do 1.1.2025.

V RS se informacije o nevarnih zmeseh predložijo Uradu za kemikalije  kot imenovanemu nacionalnemu organu. Ta pa naprej omogoča dostop do teh informacij  Centru  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je v sodelovanju s Komisijo za države članice pripravila celovito podporo postopkom predložitve informacij.

 Vsi zavezanci ( iz RS in  drugih držav članic EU), ki dajejo nevarno zmes v promet v RS , morajo tako zahtevane informacije predložiti  preko ECHA Submission Portal, ki je na voljo od konca aprila 2019 dalje.

 Več informacij je na voljo na spletnih straneh ECHE:

(podrobne informacije o samem poročanju in obveznostih zavezancev),

(priporočila za industrijo, kako se pripraviti na predložitev informacij),

  • Smernice za usklajene informacije v zvezi z nujno zdravstveno pomočjo

 POZOR:

Poročanje podatkov o kemikalijah z uporabo spletne aplikacije ISK na podlagi 35. člena ZKem , ki se sedaj uporabljajo tudi s strani Centra  za klinično toksikologijo in farmakologijo pri UKCL, ostaja nespremenjeno.

Pomoč uporabnikom

Nacionalna služba za pomoč uporabnikom za izvajanje 45. člena in Priloge VIII uredbe CLP v RS je Urad za kemikalije.

Svoja vprašanja lahko posredujete po:
1. telefonu: 01 400 60 51 (sprejemna pisarna; prosimo vas, da nas pokličete v času uradnih ur)
2. elektronski pošti: reach.mz@gov.si
3. običajni pošti: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
4. osebno (po predhodnem dogovoru)

Kontaktni osebi:

mag. Tatjana Humar-Jurič, sekretarka, za vsebinska vprašanja

mag. Alojz Zupanc, sekretar, za tehnična vprašanja

Zakonodaja

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uradni list RS, št. 56/10)

Uredba Komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

Iskalnik