Skoči do osrednje vsebine

Predlog za izdajo potrdila za evidentiranje posebne rabe vode za lastno oskrbo s pitno vodo

Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

Posebna raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo se evidentira, če količina odvzete vode za oskrbovano stavbo/objekt ne presega 1 m³/dan in 366 m³/leto in če so izpolnjeni ostali pogoji, določeni v 3. členu Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode.

Navodila za oddajo vloge

Predlog za izdajo potrdila (različica obrazca vloge, skladna z ZDSMA) za evidentiranje posebne rabe vode se vloži pri Direkciji RS za vode.

Pravna podlaga: 108. člen Zakona o vodah in Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode