Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode

Kdo lahko izvaja usposabljanje

Usposabljanje po različnih programih lahko izvajajo izobraževalne organizacije, ki pridobijo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center za zaščito in reševanje.

Vrste programov usposabljanja

Izobraževalne organizacije lahko usposabljajo po različnih programih, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

 • program A - za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih, ki se deli na modul A1 in A2,
 • program B - za reševalce iz vode na naravnih kopališčih,
 • program C - za reševalce iz vode na divjih vodah,
 • program D - za osebe, ki izposojajo plovila,
 • program E - obsega različne programe, ki so namenjeni pripadnikom gasilske, potapljaške ali druge reševalne službe ter enotam Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi.

Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila

Izvajalec usposabljanja mora:

 • biti registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih (po SKD 85.590),
 • razpolagati z ustreznimi prostori, učnimi sredstvi ter predpisano opremo za izvedbo programa,
 • imeti usposobljene predavatelje in inštruktorje.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati predavatelj strokovno teoretičnih vsebin

Predavatelj teoretičnih vsebin in praktičnega pouka mora imeti:

 • najmanj višješolsko izobrazbo,
 • osnovno andragoško znanje, pridobljeno med študijem ali opravljen najmanj 16 urni pedagoško andragoški tečaj,
 • naziv reševalca iz vode po programu, ki ga izvaja.

Kakšne pogoje mora izpolnjevati inštruktor praktičnega pouka

Inštruktor praktičnega pouka mora imeti:

 • najmanj srednjo strokovno izobrazbo,
 • naziv reševalca iz vode po programu, ki ga izvaja,
 • najmanj tri leta izkušenj kot reševalec iz vode,
 • ustrezne izkušnje z vodenjem plovil po divjih vodah, če izvaja program C.

Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Kakšna dokazila je treba predložiti

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti:

 • izjavo oziroma seznam opreme za izvedbo posameznega programa,
 • dokazilo o izobrazb predavatelja oziroma inštruktorja,
 • potrdilo o osnovnem andragoškem znanju,
 • izjavo o delovnih izkušnjah, v kateri je treba navesti kje in koliko časa je posameznik delal,
 • dokazilo o izkušnjah z vodenjem plovil na divjih vodah (npr. potrdilo o usposobljenosti za vodnika rafta, za vodnika kajaka ipd.).

Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002021
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X