Skoči do osrednje vsebine

Objava seznama pooblaščenih subjektov za izmenjavo izvodov v dostopnem formatu

Ministrstvo, pristojno za kulturo, na podlagi podatkov, ki jih prejme od pooblaščenih subjektov, objavi okvirni seznam pooblaščenih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo izmenjavo izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije. Okvirni seznam je informativne narave in ne vsebuje nujno navedbe vseh pooblaščenih subjektov.

Tako se olajša dostop do informacij o tem, kje se lahko pridobijo izvodi v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.

Pooblaščeni subjekt

Pojem pooblaščenega subjekta je v  Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah opredeljen kot subjekt, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam. Lahko je tudi javna ustanova ali nepridobitna organizacija, ki navedeno zagotavlja kot eno izmed svojih glavnih dejavnosti, institucionalnih obveznosti ali del svojega poslanstva v javnem interesu. Opredelitev pojma je široka in obsega različne vrste ustanov in nepridobitnih organizacij, ki lahko izpolnjujejo zahtevane pogoje. Predhodno registriranje ali preverjanje izpolnjevanja pogojev za pooblaščene subjekte ni dovoljeno, so pa z namenom, da se preprečijo zlorabe izjeme in omogočijo informacije upravičenim osebam in pooblaščenim subjektom o razpoložljivih izvodih v dostopnem formatu za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, določene nekatere obveznosti, ki jih mora izpolnjevati  pooblaščeni subjekt.

Pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko pod pogoji iz 48.a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah naredi iz tiskanega dela izvod v dostopnem formatu in ga priobči javnosti, distribuira ali posodi upravičeni osebi ali pooblaščenemu subjektu s sedežem v kateri koli državi članici Evropske unije izključno za uporabo upravičene osebe. Izvod v dostopnem formatu mora biti v skladu z 48.a členom prilagojen za uporabo posamezne upravičene osebe. Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko od pooblaščenega subjekta s sedežem v drugi državi članici Evropske unije tudi pridobi izvod v dostopnem formatu, narejen iz tiskanega dela, ali ima dostop do njega izključno za uporabo upravičene osebe.

Za upravičeno osebo se šteje oseba, ki:

  1. je slepa,
  2. je slabovidna in njene slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, in ki zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje,
  3. ima motnjo zaznavanja ali branja in zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali
  4. je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati ali osredotočiti ali premikati svojih oči v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.

Pojasnila

Marakeška pogodba

Z Marakeško pogodbo o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja, ki je bila sprejeta pod okriljem Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 27. junija 2013 v Marakešu, je bil vzpostavljen mednarodni okvir, ki zagotavlja omejitve in izjeme avtorske pravice v korist slepih in slabovidnih oseb ter oseb z drugimi motnjami branja na nacionalni ravni v kateri koli pogodbenici. Marakeška pogodba med drugim prek pooblaščenih subjektov omogoča za upravičene osebe tudi čezmejno izmenjavo izvodov v dostopnih formatih, izdelanih iz objavljenih tiskanih del. Evropska unija je Marakeško pogodbo podpisala 30. aprila 2014.

Direktiva 2017/1564/EU in Uredba 2017/1563/EU

Da bi Evropska unija lahko ratificirala Marakeško pogodbo, sta bili sprejeti Direktiva  2017/1564/EU in Uredba 2017/1563/EU, ki vzpostavljata pravni okvir za izvajanje Marakeške pogodbe. Marakeška pogodba je za Evropsko unijo začela veljati 1. januarja 2019.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah z dvema členoma (48.b in 48.c člen) v skladu z Direktivo 2017/1564/EU omogoča izdelavo izvodov v dostopnem formatu iz tiskanega dela za upravičene osebe (slepe, slabovidne in osebe z drugo motnjo branja) in izmenjavo izvodov v dostopnem formatu na notranjem trgu. 48.b člen opredeljuje pojme upravičene osebe, tiskanega dela in izvoda v dostopnem formatu. Opredelitve teh pojmov ustrezajo opredelitvam v Direktivi 2017/1564/EU in Uredbi 2017/1563/EU. Enaka opredelitev pojmov pooblaščenim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji lajša izdelavo in izmenjavo izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenimi subjekti v tretjih državah, ki niso članice Evropske unije, so pa pogodbenice Marakeške pogodbe.