Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju

Namen ukrepa

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju (Uradni list RS, 146/22; v nadaljevanju: Odlok).

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 426, z dne 9.11.2022., str. 1).

Upravičenci

Upravičenec do finančnega nadomestila je čebelar, ki je vpisan v centralni register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala,

in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:

  • vpisan je v register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022
  • na dan 31. oktober 2021 ima v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine
  • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • na dan uveljavitve tega odloka ali sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov
  • na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje

Finančna pomoč

Višina podpore se dodeli v obliki pavšala na čebeljo družino in znaša okvirno 10,00 eurov za čebeljo družino

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 40 eurov.

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Pomembno:

  • Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči
  • informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc
  • ugovor na informativno odločbo se lahko vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje v 15-ih dneh po prejemu informativne odločbe

Izdaja informativnih odločb: do 21. decembra 2022

Finančne določbe

Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 1.960.000 evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Zakonodaja