Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo

Namen ukrepa

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo zaradi dviga cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. (Uradni list RS, 93/22; v nadaljevanju: Odlok).

Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131, z dne 24. 3. 2022, str. 1).

Upravičenci

Upravičenec do finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen energentov,

in izpolnjuje naslednje pogoje iz odloka:

  • je oddal zbirno vlogo, v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2022, kjer ima prijavljena zemljišča dejanske rabe grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev
  • je za leto 2021 je prejel vračilo trošarine za kmetijsko mehanizacijo, skladno z Zakonom o trošarinah  in Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (vračilo trošarine za leto 2021 je lahko prejel tudi  član kmetije, katere nosilec je upravičenec)
  • za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu
  • na dan uveljavitve odloka ali na dan 16. avgusta 2022 ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov

Finančna pomoč

V obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • na hektar: njive (1100), njive za rejo polžev (1150), jagode na njivi (1170), trajnih rastlin na njivskih površinah (1180), rastlinjaka (1190), rastlinjaka s sadnimi rastlinami (1192), matičnjaka (1212), trajnega travnika (1300), hmeljišča v premeni (1161), ekstenzivnega sadovnjaka (1222), travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi (1320), začasnih travinj (1131)  in kmetijskega zemljišča v pripravi (1610) v znesku 6,67 evrov,
  • na hektar: vinograda (1211), intenzivnega sadovnjaka (1221), hmeljišča (1160), oljčnika (1230)ali ostalih trajnih nasadov (1240); v znesku 14,00 evrov

Najnižji znesek dodeljene pomoči znaša 50 eurov, najvišji znesek pa 35.000 eurov na upravičenca

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Pomembno !!!

  • Upravičenec NE oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči
  • informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc
  • ugovor na informativno odločbo se lahko vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje v 15-ih dneh po prejemu informativne odločbe

 Izdaja informativnih odločb: do konca septembra 2022

Finančne določbe

Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 2.161.000 evrov iz proračuna Republike Slovenije.