Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Priklop AE kompresorja na IA sistem

Nuklearna elektrarna Krško

30. 09. 2022

1

Zagotoviti zrak za porabnike zraka za instrumentacijo (IA) med planiranimi deli in testi na hladilni liniji za kompresorje.

Namestitev 150kV AE agregata pred IB zgradbo z namenom hitre izvedbe izolacije puščanja primarnega inventarja v primeru izgube celotnega AC napajanja

Nuklearna elektrarna Krško

30. 09. 2022

1

Omogočiti hitro izolacijo puščanja primarnega inventarja v primeru izgube celotnega izmeničnega (AC) napajanja.

Slab zrak v delavnici za NN motorje

Nuklearna elektrarna Krško

30. 09. 2022

1

Slab zrak v delavnici za NN motorje.

Namestitev 150kV AE agregata pred IB zgradbo z namenom hitre izvedbe izolacije puščanja primarnega inventarja v primeru izgube celotnega AC napajanja

Nuklearna elektrarna Krško

30. 09. 2022

1

Omogočiti hitro izolacijo puščanja primarnega inventarja v primeru izgube celotnega izmeničnega (AC) napajanja.

Sprememba ARO pozicije za gorivni cikel 33 in popravek opombe pod tabelami radioloških posledic projektnih nezgod USAR 15

Nuklearna elektrarna Krško

26. 09. 2022

3

Sprememba NEK STS je povezana s spremembo omejitvenih krivulj za izvlek regulacijskih palic (RIL, Rod Insertion Limits). Omejitvene krivulje zagotavljajo zadostno zalogo negativne reaktivnosti na moči z dvignjenimi regulacijskimi palicami, primerno porazdelitev moči v sredici reaktorja ter izpolnjevanje varnostnih zahtev v primeru nesreče z izmetom regulacijske palice. NEK periodično spreminja položaj popolne izvlečenosti (ARO, All Rods Out) regulacijskih in zaustavitvenih svežnjev z namenom porazdelitve lokalne obrabe srajčk svežnjev po večji površini. Položaj ARO se je od pričetka obratovanja spreminjal v območju od 222 do 231 korakov. V gorivnih ciklusih OL25 do OL32 se je spreminjal med koraki 222, 225 in 228. V gorivnem ciklusu OL32 je bil položaj ARO na 225 korakov. NEK je za gorivni ciklus OL33 naročil nove regulacijske in zaustavitvene svežnje ter izvedel evalvacijo položaja ARO. Položaji ARO se bodo spreminjali vsak gorivni ciklus med koraki 223, 226 in 229. Menjava za vsak gorivni ciklus je priporočilo dobavitelja opreme in v skladu z najboljšo svetovno prakso doprinese k minimizaciji obrabe svežnjev. Odvisnost položaja ARO od gorivnega ciklusa je podana v NEK postopku REP-5.101, rev. 6, »RCCA Wear Management and Inspection Programme«. V gorivnem ciklusu OL33 bo položaj ARO na 229 korakov. Zaradi tega je treba spremeniti Figure 3.1-4 »Control Rod (Bank) Insertion Limits as a Function of RATED THERMAL POWER« v sekciji 3.1.3.6 NEK STS, ki je odvisna od položaja ARO.

Zamenjava visokotlačne turbine in odobritev licenčnih dokumentov

Nuklearna elektrarna Krško

26. 09. 2022

3

NEK s spremembo 1098-TU-L »Zamenjava visokotlačne turbine« namerava v remontu 2022 zamenjati obstoječo visokotlačno (VT) turbino proizvajalca Westinghouse, ki je v uporabi od začetka obratovanja elektrarne, z novo proizvajalca Siemens. Nova VT turbina bo umeščena v obstoječi sekundarni cikel elektrarne, projektirana pa je za obstoječe parametre pare (pretok, tlak in vlažnost). Pri tem bodo ostali nespremenjeni obstoječi odjemi pare, podpore ležajev, priključki na obstoječe parovode in lokacije sidranja ohišja VT turbine. Popolnoma nov pa bo rotor turbine, stator z ohišjem, modificirani pa bodo tudi štirje regulacijski ventili (GV). Bistvena novost je, da nova VT turbina nima regulacijske impulzne (akcijske) stopnje, za katero se je pri prvotni VT turbini zajemal tlak za določitev moči turbine.

Vgradnja hladilne enote v panel GN101CAB

Nuklearna elektrarna Krško

26. 09. 2022

1

Odpraviti nezanesljivo delovanje FOVM-3 sistema.

Določitev časovnega kriterija za SR 3.3.2.2 (Level 2, 6.3kV Bus Undervoltage Protection)

Nuklearna elektrarna Krško

23. 09. 2022

3

Po spremembi 745-EE-L je bil spremenjen TS LCO 3.3.2. Dodana je bila zahteva za odzivnim časom "6.3 kV Bus Undervoltage - Degraded Voltage", ki znaša 20 sekund (Tabela 3.3-6). Čas 20 sekund je bil v sklopu spremembe 745-EE-L določen tako, da izzveni napetostni tranzient ob zagonu največjega motorja (RCP). Zaradi fiksno nastavljene vrednosti odzivnega časa po TS in karakteristik samih časovnih relej, ki niso diskretne, ni možno izvesti aktivnosti, ki bi verificirala navedeni čas in zadostila omenjeni zahtevi (ZKP 2021-1751). Dopolnijo se TS z opombo, da je sprejemljivo območje delovanja časovnika znotraj tolerance +-10% od nastavljene vrednosti. Tako se TS uskladi s postopkom PME-4.106.

Varovanje začasne odprtine v CCB zgradbi

Nuklearna elektrarna Krško

08. 09. 2022

1

Izvedba elektronskega nadzora začasnih vrat na zgradbi sistema za hlajenje komponent (CCB).

Mechanical Stress Improvement Process (MSIP) Application of the Krško Reactor Vessel and Safety Injection Nozzles

Nuklearna elektrarna Krško

05. 09. 2022

3

V remontu 2022 je predvidena izvedba postopka mehanske izboljšave napetostnih razmer (MSIP) na priključkih cevovodov primarnega hladila in varnostnega vbrizgavanja na reaktorsko posodo za preprečitev in zmanjšanje pojava napetostne korozije na pripadajočih bimetalnih zvarih. MSIP je bil po odobritvi ameriškega upravnega organa (NRC) uporabljen tudi v številnih drugih tlačnovodnih (PWR) reaktorjih. Po omenjeni metodi s stiskanjem območja ob zvarih pod visokim tlakom se zaostale napetosti, ki so nastale po varjenju, prerazporedijo vzdolž notranjosti cevovoda zaradi plastične deformacije cevnih priključkov v radialni smeri. Natezne napetosti znotraj zvarnih spojev se nadomestijo s tlačnimi, prav tako se cevi trajno podaljšajo v aksialni smeri proti uparjalnikoma in reaktorskima črpalkama, kar bo med izvedbo tudi potrjeno z meritvami.

Ureditev remontnega napajanja v Sampling Room

Nuklearna elektrarna Krško

31. 08. 2022

1

Zagotoviti razsvetljavo in vtičnice v ventile za vzorčevanje in sobe za hlajenje.

Posodobitev radioloških monitorjev PARMS, Part 1

Nuklearna elektrarna Krško

29. 08. 2022

2

Sprememba zajema prestavitev obstoječega monitorja RM (R-04) iz sedanje lokacije pred vstopom v prostore polnilnih črpalk na novo lokacijo, ki je v prostoru polnilne črpalke 1. V prostor polnilne črpalke 2 se bo dodal nov monitor RM (R-04.1). Namen spremembe je vzpostavitev detekcije sevanja v prostorih obeh polnilnih črpalk v pomožni zgradbi, v sobah AB025 in AB026, v primeru zloma polnilne linije. Monitorja R-04 in R-04.1 merita hitrost doze. Sprememba izhaja iz priporočila EPRI ter RG 8.8.

Hlajenje IB zgradbe na elevaciji 107

Nuklearna elektrarna Krško

29. 08. 2022

2

Namen spremembe je celovita rekonstrukcija obstoječega sistema VA72331 Sistem za hlajenje prostorov parovodov z namenom omogočiti intenzivnejše hlajenje prostorov IB019, 020, 024, 025, 026, 027 na elevaciji 107,62 v poletju, ko temperatura zunanjega zraka presega 30 °C. Sprememba zajema vgradnjo dveh novih prezračevalnih naprav VA331AHU-001&002, katerih sestavni del so tudi novi ventilatorji VA331FAN-001A/B & VA33 IFAN-002A/B. Poleg tega je v vsaki prezračevalni napravi še zaporna žaluzija, panelni filter G4, adiabatni kontaktni vlažilnik ter izločevalnik kapljic. Obstoječi razvod svežega zunanjega zraka prezračevalnega sistema VA72331 bo posodobljen na način, da bosta nova ventilatorja VA331FAN-001 & VA331FAN-002 dovajala sveži zunanji zrak na toplotno nąibolj ogrožena mesta kot so lokacije ventilov MSIV (20141 & 20142), FWIV (21136 & 21 137) in FW (FCV551 & FCV552).

Napačno merjenje LO partikulatov

Nuklearna elektrarna Krško

29. 08. 2022

1

Odstranitev merilca AE5520 zaradi nezanesljivosti meritev partikulatov v sistemu mazalnega olja za turbino (LO).

Sprememba TS Change of NEK TS 3.8.1.1.2.F.7 for compliance with RG-1.9 R3 — Refueling SR requirements of 2.2.9 item

Nuklearna elektrarna Krško

10. 08. 2022

3

Sprememba predlaga tehnične popravke NEK tehničnih specifikacij SR 3.8.1.1.2.F.7, da bo besedilo v skladu z RG 1.9, Rev.3 Refueling SR zahtevo 2.2.9 Endurance and margin test.

Ta sprememba TS se nanaša na 18 mesečni test disel generatorja.  Sedanja zahteva v TS je, da mora biti napetost in frekvenca 6300 +/- 630 V in 50 +/- 1 Hz dosežena znotraj 10 s po start signalu. V predlagani spremembi se stavek znotraj 10 s po start signalu briše. Zahteva po spremembi izhaja iz priporočila IJS med remontom 2021 za preveritev tehničnih specifikacij.

Namestitev začasne instrumentacije za potrebe Plant Performance testa pred zamenjavo VT TU

Nuklearna elektrarna Krško

10. 08. 2022

1

Zagotoviti začasno opremo za meritve nominalnih megawattov pred in po zamenjavi visokotlačne turbine.

1231-CC-L, Zamenjava toplotnega izmenjevalca CC101HEX-001 in CC101HEX-002

Nuklearna elektrarna Krško

05. 08. 2022

2

Predlagana je zamenjava obeh varnostno pomembnih toplotnih izmenjevalcev sistema za hlajenje komponent (CC), in sicer CC101HEX-002 v letošnjem remontu ter CC101HEX-001 v naslednjem leta 2024. Obstoječima izmenjevalcema se izteka življenjska doba, saj sta v obratovanju že od izgradnje elektrarne, prav tako je zaznana degradacija in posledična odstopanja na konstrukcijskih elementih, kar preprečuje nadaljnje in dolgoročno obratovanje izmenjevalcev. Projektni parametri novih izmenjevalnikov bodo enaki, kot pri obstoječih. Nova toplotna izmenjevalnika sta dimenzionirana tudi za DEC potresne obremenitve (2XSSE), prav tako je bil podrobno obravnavan vpliv mase novih izmenjevalnikov na cevovode sistemov CC in bistvene oskrbne vode (SW). Spremeni se poglavje USAR sekcije 9.2.2, kjer je opisan sistem CC, v tabelo 9.2-11 pa se vključijo novi obratovalni parametri toplotnih izmenjevalnikov CC. Prav tako je potrebno spremeniti pretočna diagrama D-302-611 in D-302-252 ter v sekciji 3B, D-302-252 in D-302-611.

Začasno napajanje gradbiščnih porabnikov za izgradnjo DSB

Nuklearna elektrarna Krško

28. 07. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje porabnikov gradbišča zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva (DSB).

Sprememba USAR »Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2021

Nuklearna elektrarna Krško

18. 07. 2022

2

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z novimi podatki o inventarju v začasnem skladišču RAO na dan 31.12.2021.

Posodobitev seizmične inštrumentacije

Nuklearna elektrarna Krško

13. 07. 2022

3

S predlagano spremembo se uvaja popolna prenova obstoječega sistema potresne instrumentacije in razširitev potresne instrumentacije na dodatne nove lokacije. Obstoječi sistem potresne instrumentacije je zastarele tehnologije in ni sposoben izpolnjevati predvidene življenjske dobe naprave. Prav tako sistem ne more razširiti svoje konfiguracije za dodatne funkcije. Optična vlakna bodo uporabljena za povezave lokacij na glavni kabinet v MCR. Sprememba 1230-SE-L je tako namenjena popolni prenovi sistema za podporo podaljšanja življenjske dobe elektrarne, sprememba pa omogoča razširitev in nadaljnjo funkcionalno razširitev sistema glede strožjih zahtev. Nov sistem bo izpolnjeval zahteve glede operativnosti in strukturne celovitosti med in po potresih OBE in SSE.