Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
NEK dolgoročno obratovanje

02. 09. 2021

2

S spremembo želi NEK opisati aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev dolgoročnega varnega obratovanja elektrarne po izteku življenjske dobe 40 let, ki je upoštevana v licenčnih pogojih, projektnih omejitvah in varnostnih standardih. Poleg tega NEK v okviru te spremembe tudi določa odgovornosti v elektrarni za implementacijo Programa dolgoročnega obratovanja (Long Term Operation (LTO) Program) kot stalne aktivnosti. NEK LTO program je v splošnem sestavljen iz več NEK-ovih programov, postopkov in aktivnosti, ki naj bi zagotavljali delovanje vseh zahtevanih varnostnih funkcij sistemov, struktur in komponent (SSK). Sprememba bo pripomogla k zagotovitvi varnega dolgoročnega obratovanja elektrarne tudi po izteku njene projektno predvidene življenjske dobe.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2020

16. 08. 2021

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2020. NEK je v letu 2019 začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.

Usklajenost NEK z varnostnimi standardi MAAE

21. 07. 2021

2

Sprememba zajema dopolnitev opisa skladnosti s slovensko zakonodajo v USAR-ju (poglavji 3.1 in 3.1.3), kjer se dopiše, da je slovenska zakonodaja pripravljena tudi na osnovi MAAE (in drugih) standardov. Sprememba ne vpliva na projekt elektrarne.

NEK “Maintenance rule program description”

15. 06. 2021

2

Sprememba obravnava razširitev 18. poglavja USAR. Dodano je podpoglavje 18.4, ki vsebuje opis Maintenance Rule programa. NEK Maintenance Rule (MR) Program zagotavlja, da strukture, sistemi in komponente (SSC) znotraj obsega tega programa ostajajo zanesljivi in sposobni izpolniti svoje predvidene funkcije. Program tudi zagotavlja postopke za ocenjevanje in obvladovanje potencialnega povečanja tveganja, ki bi lahko nastalo zaradi predlaganih vzdrževalnih aktivnosti. Za prikaz uspešnosti MR programa so vzpostavljena merila uspešnosti na nivoju elektrarne, sistemov, prog in komponent. Merila uspešnosti so jasna, merljiva in tehnično ustrezna.

Opis AESP-3.11 (Alternative Equipment Support Procedures) in EOP-3.5 ECA-1.3 (LOCA with oniy DEC equipment available) v USAR

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis AESP postopkov v USAR in dopolnitev seznama EOP postopkov z novim postopkom ECA-1.3. Sami postopki AESP in ECA-1.3 določajo upravljanje AE in DEC opreme, ki je bila že predhodno vgrajena preko ločenih sprememb po odobritvi URSJV. AE obsega mobilno opremo, DEC pa opremo namenjeno za obvladovanje razširjenih projektnih nesreč.

Posodobitev USAR zaradi razširitve Krka d. d. v Krškem (Projekt Sinteza)

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis tovarne Krka v Krškem, ki obsega že obravnavani objekt Sinteza 1 in naknadne spremembe zaradi izgradnje skladišča nevarnih kemikalij in Sinteze 2. Krka je izdelala Oceno tveganja/ogroženosti, ki vsebuje analizo obratovalnih in nezgodnih razmer vseh nevarnih kemikalij na lokaciji Krke Krško. Obravnavane so npr. nezgode z razlitjem/izpustom nevarne kemikalije, požarom oz. eksplozijo in izrednimi dogodki s poplavo ali neurjem in določene najnevarnejše snovi po lastnostih oz. količini izpusta. Analiza je pokazala, da nobena nezgoda z izpustom ne predstavlja tveganja za osebje NEK v komandni sobi ali objekte NEK, zaradi oddaljenosti pa so učinki požarov in eksplozij zanemarljivi. Sporazum med Krko in NEK določa zahtevo za zgodnje obveščanje NEK v primeru izrednih dogodkov ali spremembe nabora oz. maksimalne količine nevarnih kemikalij v objektu Krka.

Dodatni termoelementi na sprinklerju v zgradbi BB1

15. 04. 2021

3

Pri pregledu sistema sprinklerja v BB1 zgradbi, elevacija 104 (prostor TPC in predprostor TPC) je bila s strani požarnega izvedenca podana zahteva po ražširitvi sprinkler šob povsod na stropu in na spuščenem stropu. Namen spremembe je uskladitev tehničnih specifikacij z dejanskim stanjem, kot je bilo izvedeno po spremembah 1027-NA-L in 599-EE-L.

1005-SI-L Alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila

06. 04. 2021

3

Sprememba spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila in s tem preprečitev poškodb reaktorske sredice v pogojih, ki presegajo projektne pogoje. Prva faza navedene spremembe je zajemala namestitev dela cevovoda sistema alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode s pripadajočimi podporami in ventili v zadrževalni hram ter preboj zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo. Druga faza pa je zajemala postavitev rezervoarja z borirano vodo, črpalke za alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode, cevovodov in ostale opreme (podpore, ventili, instrumentacija in tank za dodajanje borove kisline) ter priključitev na del cevovoda alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode vgrajenega v sklopu prve faze te spremembe. Znotraj zadrževalnega hrama se je prav tako izvedla priključitev že vgrajenega cevovoda iz prve faze te spremembe na obstoječo linijo SI sistema.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 69 in FDCR 70

31. 03. 2021

2

Z namenom, da bi se zmanjšala in preprečila možnost poškodbe cevovodov in nosilca bo NEK uvedla dve manjši spremembi in sicer:

 • v sklopu FDCR 69 je izvedena preusmeritev dveh 2'' cevovodov CC sistema in montaža potrebnih prirobničnih kosov na mestih preusmeritve z namenom da bi se izognili dvižnemu nosilcu,
 • sprememba FDCR 70 pa zahteva vgraditev 4 novih prirobnic na 8'' cevovodu ARHR sistema. S tem bo možna začasna demontaža dela cevovoda, ki je moteč pri montaži in dvigovanju črpalke.
1010-AF-L Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik

31. 03. 2021

3

Sprememba 1010-AF-L »Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik« spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode v uparjalnike za ohlajevanje reaktorja v pogojih, ki presegajo projektne pogoje, ko običajni sistem za pomožno napajalno vodo verjetno ne bo razpoložljiv. Sistem alternativne pomožne napajalne vode bo električno napajan iz dizelskega generatorja DG3. Vodni vir, t.j. rezervoar demineralizirane vode v zgradbi BB2 in nov vodnjak poleg zgradbe BB2, ventili, nadzor in električno napajanje, bodo ločeni od obstoječega sistema napajalne vode. Povezave na obstoječe sisteme pa bodo izvedene le prek novih cevovodnih povezav do obstoječega jedrskega otoka (CCB, AB, RB).

1024-BS-L BB2 zgradba s pomožnimi sistemi

31. 03. 2021

3

Sprememba 1024-BS-L je del programa nadgradnje varnosti NEK. V prvi fazi je sprememba vključevala izkop gradbene jame za utrjeno varnostno zgradbo BB2 in postavitev neprepustne nosilne stene – diafragme, v drugi fazi pa se sprememba nanaša na postavitev same zgradbe BB2. Zgradba BB2 sama po sebi ne predstavlja sistema, ki bi neposredno povečeval varnost NEK, pač pa je njena poglavitna vloga v tem, da bo vključevala druge sisteme v sklopu nadgradnje varnosti, kot so alternativni sistem za varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila (ASI), sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik (AAF) in sistem varnostnega električnega napajanja sistemov BB2. V tretji fazi spremembe so v zgradbo BB2 umeščeni pomožni sistemi: sistem vodnjaške vode, ventilacijski in klimatizacijski sistem, sistem požarne varnosti, talne drenaže, sistem pitne vode (za izpiranje), sistem demineralizirane vode (za polnitev rezervoarjev ABW in ACY),električna distribucija, osvetlitev in komunikacijski in informacijski sistem.

Sprememba 1029-RH-L FDCRs 57, 61 and 63

23. 03. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK uvesti nekatere manjše spremembe na črpalki ARHR in cevovodu sistema ARHR v skladu z zahtevami oziroma priporočili proizvajalca črpalke ARHR (proizvajalec CELEROS), in sicer:

 •  v sklopu montažne spremembe FDCR-57 je potrebno v skladu s proizvajalčevimi navodili vstaviti dve tipali PT100 za spremljanje temperature aksialnega (tlačnega) ležaja med obratovanjem črpalke,
 • pri spremembi FDCR-61 gre za prilagoditev dinamičnega odzračevanja ARHR črpalke, s katero se bo preprečilo morebitno izlivanje radioaktivnega medija v pomožno zgradbo (AB),
 • sprememba FDCR-63 uvaja dve novi mesti na cevovodu sistema ARHR za odzračevalna ventila 150756 in 150804.
Sprememba USAR UCP for USAR Table 3.2-1 update

23. 03. 2021

2

NEK je pripravil nove tehnične specifikacije SP-F5005 za projekt in nabavo komponent sredične instrumentacije kot so vodila, visokotlačna tesnila, protipovratni ventili in izolacijski ventili, ki so nameščena na tesnilni plošči sistema sredične instrumentacije in njihove povezave. Tehnične specifikacije bodo uporabljali tudi v bodoče za nabavo nove opreme. ASME B&DV Section III je osnovna referenca za elemente sredične instrumentacije. Z omenjeno spremembo se v končnem varnostnem poročilu Table 3.2-1 dopolni z novimi referencami tako, da tabela odražala dejanske tehnične specifikacije sistema, dodajo se reference.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 68 - Spremembe na ARHR alarmih

22. 03. 2021

2

FDCR-68 - Spremembe na ARHR alarmih zahteva naslednje spremembe alarmnega sistema tako, da se:

 1. Dodaja HI alarma za ARHR HEX izstopni pretok, katerega razlog je ščitenje ARHR črpalke.
 2. Briše alarm LO pretoka za recirkulacijski pretok ARHR PMP, katerega razlog je nezmožnost blokiranja tega alarma v primeru ko je ARH sistem v stanju pripravljenosti in v primeru, ko ARH črpalka zagotavlja pretok skozi ventil 108710 na RH progo A(B).
 3. Blokira alarm ARHR HEX izstopnega pretoka, ko je ventil 108719 zaprt, ko ni pretoka skozi ARHR HEX.
 4. Spremeni opise alarmov na EALBO4 v ECR in ALB20 v MCR.
Sprememba USAR poglavij 8.2.2 (Stability Analysis) in 8.2.3 (References)

04. 03. 2021

2

Poglavje 8.2.2 (Stability Analysis) opisuje stabilnostne razmere zunanjega napajanja NEK. Ker sta se 400 kV in 110 kV omrežji skozi leta spreminjali, je opis podkrepljen s sklici na tri referenčne dokumente. En sklic je na obstoječi referenčni dokument 11, dva sklica pa na referenčna dokumenta, ki se na novo dodajata v poglavje 8.2.3 (References):

 1. Obvladovanje napetostnih razmer v EES Slovenije, EIMV, Ref. No. 2103, 2011,
 2. Impact of the Rebuilt 400 kV Switchyard on the Generator and Transformer Protection in Nuclear Power Plant Krško, EIMV, Ref. No. 2140, rev. 5, 2013.
1053-PC-L, "Zamenjava sistema radijskih komunikacij NEK (Faza 2)"

12. 02. 2021

2

Sprememba zajema zamenjavo, modernizacijo radijske komunikacijske opreme v NEK. Uporabi se digitalno tehnologijo skladno z najnovejšimi standardi, ki ima manjšo porabo in tudi manjše EMC sevanje (manjši vpliv na drugo opremo). Nadgradnja bo postavila dodatne antene v zgradbi BB1, omogočila pa bo tudi razširitev radijske povezave na bodoče objekte (operativi podporni center, BB2, zgradba suhega skladišča z izrabljenim gorivom). Sprememba ne vpliva na varnostno opremo, bo pa zagotovila večjo zanesljivost komunikacije v primeru izrednega dogodka.

Novi potek cevovoda med razbremenilnim ventilom 108734 in sistemom za recikliranje borove kisline ter dodatni cevni priključki na cevovodu alternativnega sistema odvajanja zaostale toplote

25. 01. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK spremeniti potek cevovoda dolvodno od razbremenilnega ventila 108734. Prvotna projektna dokumentacija predvideva priključitev tega cevovoda na sistem talnih drenaž, po novem in v skladu z zahtevo FDCR-50 pa naj bi bil ta cevovod priključen na sistem za obnovo bora, kamor sicer potekajo tudi ostale razbremenilne linije drugih sistemov. Novi cevovod premera 1'' dolžine 65 m bo potekal znotraj zgradbe AB. Priključen bo na ne-varnostni cevovod premera 4'' sistema za recikliranje borove kisline. Poleg navedenega namerava NEK v skladu s FDCR-53 na cevovodih sistema ARHR v bližini priključnih mest na obstoječe sisteme izvesti več dodatnih priključkov; ti bodo omogočali uporabo napihljivih vreč oziroma balonov v cevovodu za pomoč pri izvedbi priključnih zvarov na obstoječe sisteme oziroma njihove cevovode. Po končani priključitvi cevovodov sistema ARHR bodo ti dodatni priključki, ki ne bodo več v funkciji, zaprti (zavarjeni) s cevno kapo.

Zamenjava aktuatorjev za ventila HCV133 in HCV227

15. 01. 2021

3

Od leta 2006 dalje se pojavljajo problemi z delovanjem dveh aktuatorjev Limitorgue SMB-000 za venila HCV133 in HCV227 (nameščena na CVCS sistemu). V okviru omenjene spremembe se zamenjata obstoječa aktuatorja z novima. Spremenjeno bo električno napajanje (predhodno je bilo eno fazno 118 VAC, sedaj bo tri fazno 400 VAC napajanje. Dodatno bo vgrajena pretokovna zaščita za penetracijo zadrževalnega hrama (samo za HCV227 aktuator, ki se nahaja v zadrževalnem hramu) in termična zaščita za oba aktuatorja. Na glavnem komandnem panelu bo obstoječe ročno krmiljenje zamenjano z novima krmilnikoma.
1239-RC-L, "Visokotemperaturna tesnila na črpalkah reaktorskega hladila"

15. 01. 2021

2

Sprememba obravnava zamenjavo obstoječega tesnilnega vložka za tesnilom številka 1 na obeh črpalkah reaktorskega hladila (RCPCPC01 / 02) z modificiranim Westinghousovim visokotemperaturnim tesnilom. Tesnila, ki so vgrajena trenutno niso namenjena za obratovanje na visokih temperaturah. Rezultat novih tesnil je izboljšanje varnosti elektrarne, saj nadzorovano nizko uhajanje hladila RCSa da operaterjem čas, da se osredotočijo na zmanjšanje tlakov in temperatur ter ublažitev drugih vplivov po nesreči. S to spremembo se bo znatno povečal čas do odkritja sredice v primeru dogodka izgube vsega izmeničnega električnega napajanja (SBO).
Odstranitev odsesovalne linije v vroči delavnici

11. 01. 2021

2

V skladu z analizo ZKP 2020-2015 se odstrani odsesovalna naprava VA442FAN-001 v prostoru vroče delavnice v FHB 100,30 m. Odstranitev ventilatorja nima vpliva na obratovanje varnostno pomembne ventilacije FHB zgradbe (VA431 in VA441). Sprememba zahteva manjše spremembe v USAR.