Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Zamenjava črpalk RE40-PMP in RE11-PMP zaradi nedobavljivosti rezervnih delov

21. 12. 2022

2

Za črpalke monitorjev RE11 -PMP in RE40-PMP niso več dobavljivi rezervni deli. Nove črpalke so dimenzijsko enake, delujejo na nižjem pretoku 55 l/min . V sami posodobitvi je zaradi nižjih pretokov potrebno poleg črpalk zamenjati tudi varovalke na RE-11-PMP iz 6 Ana 4 A in RE-40-PMP pa iz 8 A na 6 A.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2022

21. 12. 2022

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Korekcija opisa ventilov v TS Tabeli 3,8-5

13. 12. 2022

2

Sprememba se nanaša na korekcijo opisa dveh ventilov sistema za prhanje zadrževalnega hrama (CI) navedenih v Tehničnih specifikacijah (TS), v tabeli 3.8-5. Opis se nanaša na MOV ventila 9101A in 9101B, ki sta nameščena na sesalni strani CI črpalk in ne na tlačni strani, kot je to sedaj napačno navedeno pri opisu v tabeli 3.8-5.

Poenotenje izrazoslovja v USAR-ju (RTP, RP in navajanje daljšega angl. izraza)

25. 11. 2022

2

URSJV je ob pregledu UCP 22-20 "Preimenovanje 110 kV daljnovodnih polj (dopis št. 3570-1/2022/50 z dne 29.8.2022) opozorila NEK, naj poenoti izrazoslovje v poglavjih USAR 1 in 8, in sicer naj se ob kratici RTP navaja angleški izraz "distribution transformer substation", ob kratici RP pa "distribution substation". NEK je opravil pregled USAR-ja in poenoti izrazoslovje. Pri vsakem prvem navajanju RTP je v sekciji besedila naveden celoten izraz (npr. distribution transformer substation (RTP) Krško), ob nadaljnjih navajanjih pa "RTP Krško": Izraz ”distribution substation” se nanaša samo na RP Hudo in se navaja ob prvi omembi v sekciji kot ”distribution substantion RP Hudo”, nadalje pa ”RP Hudo”

Preimenovanje 110kV daljnovodnih polj v USAR-ju na podlagi izvedenih sprememb v ELES omrežju

05. 10. 2022

2

ELES je 2021 vzankal razdelilno transformatorsko postajo RTP Dobruška vas v daljnovod DV 110 kV Krško-Dobruška vas in daljnovod DV 110 kV Dobruška vas-Hudo. Daljnovod DV 110 kV Krško-Hudo 2 se je preimenoval v DV 110 kV Krško-Hudo. Posledično se je v RTP 400/110 kV Krško 110 kV daljnovodno polje EA16 preimenovalo iz Hudo 2 v Hudo. Zaradi omenjenih sprememb se spreminja in poenoti izrazoslovje v pripadajočem poglavju končnega varnostnega poročila.

Sprememba ARO pozicije za gorivni cikel 33 in popravek opombe pod tabelami radioloških posledic projektnih nezgod USAR 15

26. 09. 2022

3

Sprememba NEK STS je povezana s spremembo omejitvenih krivulj za izvlek regulacijskih palic (RIL, Rod Insertion Limits). Omejitvene krivulje zagotavljajo zadostno zalogo negativne reaktivnosti na moči z dvignjenimi regulacijskimi palicami, primerno porazdelitev moči v sredici reaktorja ter izpolnjevanje varnostnih zahtev v primeru nesreče z izmetom regulacijske palice. NEK periodično spreminja položaj popolne izvlečenosti (ARO, All Rods Out) regulacijskih in zaustavitvenih svežnjev z namenom porazdelitve lokalne obrabe srajčk svežnjev po večji površini. Položaj ARO se je od pričetka obratovanja spreminjal v območju od 222 do 231 korakov. V gorivnih ciklusih OL25 do OL32 se je spreminjal med koraki 222, 225 in 228. V gorivnem ciklusu OL32 je bil položaj ARO na 225 korakov. NEK je za gorivni ciklus OL33 naročil nove regulacijske in zaustavitvene svežnje ter izvedel evalvacijo položaja ARO. Položaji ARO se bodo spreminjali vsak gorivni ciklus med koraki 223, 226 in 229. Menjava za vsak gorivni ciklus je priporočilo dobavitelja opreme in v skladu z najboljšo svetovno prakso doprinese k minimizaciji obrabe svežnjev. Odvisnost položaja ARO od gorivnega ciklusa je podana v NEK postopku REP-5.101, rev. 6, »RCCA Wear Management and Inspection Programme«. V gorivnem ciklusu OL33 bo položaj ARO na 229 korakov. Zaradi tega je treba spremeniti Figure 3.1-4 »Control Rod (Bank) Insertion Limits as a Function of RATED THERMAL POWER« v sekciji 3.1.3.6 NEK STS, ki je odvisna od položaja ARO.

Zamenjava visokotlačne turbine in odobritev licenčnih dokumentov

26. 09. 2022

3

NEK s spremembo 1098-TU-L »Zamenjava visokotlačne turbine« namerava v remontu 2022 zamenjati obstoječo visokotlačno (VT) turbino proizvajalca Westinghouse, ki je v uporabi od začetka obratovanja elektrarne, z novo proizvajalca Siemens. Nova VT turbina bo umeščena v obstoječi sekundarni cikel elektrarne, projektirana pa je za obstoječe parametre pare (pretok, tlak in vlažnost). Pri tem bodo ostali nespremenjeni obstoječi odjemi pare, podpore ležajev, priključki na obstoječe parovode in lokacije sidranja ohišja VT turbine. Popolnoma nov pa bo rotor turbine, stator z ohišjem, modificirani pa bodo tudi štirje regulacijski ventili (GV). Bistvena novost je, da nova VT turbina nima regulacijske impulzne (akcijske) stopnje, za katero se je pri prvotni VT turbini zajemal tlak za določitev moči turbine.

Določitev časovnega kriterija za SR 3.3.2.2 (Level 2, 6.3kV Bus Undervoltage Protection)

23. 09. 2022

3

Po spremembi 745-EE-L je bil spremenjen TS LCO 3.3.2. Dodana je bila zahteva za odzivnim časom "6.3 kV Bus Undervoltage - Degraded Voltage", ki znaša 20 sekund (Tabela 3.3-6). Čas 20 sekund je bil v sklopu spremembe 745-EE-L določen tako, da izzveni napetostni tranzient ob zagonu največjega motorja (RCP). Zaradi fiksno nastavljene vrednosti odzivnega časa po TS in karakteristik samih časovnih relej, ki niso diskretne, ni možno izvesti aktivnosti, ki bi verificirala navedeni čas in zadostila omenjeni zahtevi (ZKP 2021-1751). Dopolnijo se TS z opombo, da je sprejemljivo območje delovanja časovnika znotraj tolerance +-10% od nastavljene vrednosti. Tako se TS uskladi s postopkom PME-4.106.

Mechanical Stress Improvement Process (MSIP) Application of the Krško Reactor Vessel and Safety Injection Nozzles

05. 09. 2022

3

V remontu 2022 je predvidena izvedba postopka mehanske izboljšave napetostnih razmer (MSIP) na priključkih cevovodov primarnega hladila in varnostnega vbrizgavanja na reaktorsko posodo za preprečitev in zmanjšanje pojava napetostne korozije na pripadajočih bimetalnih zvarih. MSIP je bil po odobritvi ameriškega upravnega organa (NRC) uporabljen tudi v številnih drugih tlačnovodnih (PWR) reaktorjih. Po omenjeni metodi s stiskanjem območja ob zvarih pod visokim tlakom se zaostale napetosti, ki so nastale po varjenju, prerazporedijo vzdolž notranjosti cevovoda zaradi plastične deformacije cevnih priključkov v radialni smeri. Natezne napetosti znotraj zvarnih spojev se nadomestijo s tlačnimi, prav tako se cevi trajno podaljšajo v aksialni smeri proti uparjalnikoma in reaktorskima črpalkama, kar bo med izvedbo tudi potrjeno z meritvami.

Posodobitev radioloških monitorjev PARMS, Part 1

29. 08. 2022

2

Sprememba zajema prestavitev obstoječega monitorja RM (R-04) iz sedanje lokacije pred vstopom v prostore polnilnih črpalk na novo lokacijo, ki je v prostoru polnilne črpalke 1. V prostor polnilne črpalke 2 se bo dodal nov monitor RM (R-04.1). Namen spremembe je vzpostavitev detekcije sevanja v prostorih obeh polnilnih črpalk v pomožni zgradbi, v sobah AB025 in AB026, v primeru zloma polnilne linije. Monitorja R-04 in R-04.1 merita hitrost doze. Sprememba izhaja iz priporočila EPRI ter RG 8.8.

Hlajenje IB zgradbe na elevaciji 107

29. 08. 2022

2

Namen spremembe je celovita rekonstrukcija obstoječega sistema VA72331 Sistem za hlajenje prostorov parovodov z namenom omogočiti intenzivnejše hlajenje prostorov IB019, 020, 024, 025, 026, 027 na elevaciji 107,62 v poletju, ko temperatura zunanjega zraka presega 30 °C. Sprememba zajema vgradnjo dveh novih prezračevalnih naprav VA331AHU-001&002, katerih sestavni del so tudi novi ventilatorji VA331FAN-001A/B & VA33 IFAN-002A/B. Poleg tega je v vsaki prezračevalni napravi še zaporna žaluzija, panelni filter G4, adiabatni kontaktni vlažilnik ter izločevalnik kapljic. Obstoječi razvod svežega zunanjega zraka prezračevalnega sistema VA72331 bo posodobljen na način, da bosta nova ventilatorja VA331FAN-001 & VA331FAN-002 dovajala sveži zunanji zrak na toplotno nąibolj ogrožena mesta kot so lokacije ventilov MSIV (20141 & 20142), FWIV (21136 & 21 137) in FW (FCV551 & FCV552).

Sprememba TS Change of NEK TS 3.8.1.1.2.F.7 for compliance with RG-1.9 R3 — Refueling SR requirements of 2.2.9 item

10. 08. 2022

3

Sprememba predlaga tehnične popravke NEK tehničnih specifikacij SR 3.8.1.1.2.F.7, da bo besedilo v skladu z RG 1.9, Rev.3 Refueling SR zahtevo 2.2.9 Endurance and margin test.

Ta sprememba TS se nanaša na 18 mesečni test disel generatorja.  Sedanja zahteva v TS je, da mora biti napetost in frekvenca 6300 +/- 630 V in 50 +/- 1 Hz dosežena znotraj 10 s po start signalu. V predlagani spremembi se stavek znotraj 10 s po start signalu briše. Zahteva po spremembi izhaja iz priporočila IJS med remontom 2021 za preveritev tehničnih specifikacij.

1231-CC-L, Zamenjava toplotnega izmenjevalca CC101HEX-001 in CC101HEX-002

05. 08. 2022

2

Predlagana je zamenjava obeh varnostno pomembnih toplotnih izmenjevalcev sistema za hlajenje komponent (CC), in sicer CC101HEX-002 v letošnjem remontu ter CC101HEX-001 v naslednjem leta 2024. Obstoječima izmenjevalcema se izteka življenjska doba, saj sta v obratovanju že od izgradnje elektrarne, prav tako je zaznana degradacija in posledična odstopanja na konstrukcijskih elementih, kar preprečuje nadaljnje in dolgoročno obratovanje izmenjevalcev. Projektni parametri novih izmenjevalnikov bodo enaki, kot pri obstoječih. Nova toplotna izmenjevalnika sta dimenzionirana tudi za DEC potresne obremenitve (2XSSE), prav tako je bil podrobno obravnavan vpliv mase novih izmenjevalnikov na cevovode sistemov CC in bistvene oskrbne vode (SW). Spremeni se poglavje USAR sekcije 9.2.2, kjer je opisan sistem CC, v tabelo 9.2-11 pa se vključijo novi obratovalni parametri toplotnih izmenjevalnikov CC. Prav tako je potrebno spremeniti pretočna diagrama D-302-611 in D-302-252 ter v sekciji 3B, D-302-252 in D-302-611.

Posodobitev seizmične inštrumentacije

13. 07. 2022

3

S predlagano spremembo se uvaja popolna prenova obstoječega sistema potresne instrumentacije in razširitev potresne instrumentacije na dodatne nove lokacije. Obstoječi sistem potresne instrumentacije je zastarele tehnologije in ni sposoben izpolnjevati predvidene življenjske dobe naprave. Prav tako sistem ne more razširiti svoje konfiguracije za dodatne funkcije. Optična vlakna bodo uporabljena za povezave lokacij na glavni kabinet v MCR. Sprememba 1230-SE-L je tako namenjena popolni prenovi sistema za podporo podaljšanja življenjske dobe elektrarne, sprememba pa omogoča razširitev in nadaljnjo funkcionalno razširitev sistema glede strožjih zahtev. Nov sistem bo izpolnjeval zahteve glede operativnosti in strukturne celovitosti med in po potresih OBE in SSE.

Sprememba RH drenažnih linij

04. 07. 2022

2

Spremeniti je potrebno drenažne linije velikosti 3/4" za drenažnimi ventili RH črpalk 8732A in 8732B. Namen spremembe je preprečiti izgubo inventarja RWST rezervoarja v primeru puščanja drenažnega ventila 8732A ali 8732B tako, da se namestijo navojne kape (čepi) velikosti 3/4 za temi ventili. S predlagano spremembo se spremenijo pretočni načrti 1188E12 (RH sistem) in D-911-023 (FD sistem) ter izometrični načrti HMT-RH2-048-3792, E-304-643 in E-304-644. Sprememba bo izvedena na podlagi analize 2022-439.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-047: Installation of New Vent Valve for AAF Line in BB2 Building

16. 06. 2022

2

z ventilom 111023 spremeniti v vod za vzorčenje. Zaradi tega bo potrebno dodati nov odzračevalni ventil 111025 na cevovodu 6-AF-151 v prostoru rezervoarja AAFT, in sicer dolvodno od izolacijskega ventila 111000. Na ventil 111023 pa bo dodan 3/8'' cevovod za vzorčenje, privarjen na obstoječo 3/4" kapo za ventilom 111023; modificiran vod je do cevne kape klasificiran kot ASME III Class 3, prav tako tudi novi odzračevalni vod. Poleg dodatnega mesta za vzorčenje bo s spremembo omogočeno izboljšano odzračevanje sesalnega cevovoda AAF črpalke in odzračevanje AAF črpalke tudi v primeru, ko je med vzdrževanjem navedene črpalke izolacijski ventil 111000 zaprt.

Sprememba 802-CA-L "Zamenjava CA kompresorja"

10. 06. 2022

2

Sprememba 802-CA-L predvideva zamenjavo kompresorja sistema CA in hkrati odstranitev rezervnega (back-up) kompresorja IA904CPR-003, ki je del sistema IA (sistem IA ima brez tega kompresorja dva glavna, ki zagotavljata 2 x 100 % redundanco). Novi CA kompresor bo nadomestil obstoječi kompresor CA104CPR-001, hkrati pa bo predstavljal tudi novo rezervo za sistem IA, saj bo dodatno opremljen s sušilnikom zraka in bo imel dovolj velik pretok pri zahtevanem tlaku. Za razliko od starega CA kompresorja in kompresorjev sistema IA, ki se nahajajo v zgradbi IB, bo novi CA kompresor nameščen v turbinski zgradbi. Zaradi priključkov sistema CA na sistem IA bo potrebno narediti nove penetracije/preboje v zgradbah TB in IB.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-033: Replacement of Valve 111000

10. 06. 2022

2

Zaradi težav z odpiranjem izolacijskega ventila 111000 na sistemu AAF, NEK načrtuje zamenjavo tega ventila z novim. Novi ventil bo zasun (spec. 6-G52) za razliko od obstoječega, ki je krogličnega tipa (spec. 6-S52). Prav tako kot obstoječi bo tudi novi ventil kvalificiran kot ASME III Class 3 in Seismic category I v skladu z NEK BB2 DEC seizmičnimi pogoji, poleg tega pa bo ustrezal zahtevam specifikacij za obstoječi ventil, podan v dokumentih KBB2-1010-A004-TS in KBB2-0000-A004-PT.

Zamenjava AMSAC

26. 04. 2022

2

Z omenjeno spremembo se bo zamenjal obstoječi AMSAC sistem z novim. Obstoječi sistem je baziral na Westinghousovi platformi (WDPF), medtem ko bo novi sistem baziral na Siemensovi platformi (PLC krmilnik SIMATIC S7). Obstoječi sistem se zamenjuje zaradi zastarelosti in ker za obstoječo Westinghosovo platformo ni več podpore in rezervnih delov.

Sprememba USAR sekcij 13.1 in 13.2 zaradi spremembe notranje organizacije v oddelku TO.PR, uskladitev zahtev z veljavno zakonodajo in osvežitve seznama referenc

26. 04. 2022

2

Pri spremembi gre za usklajevanje poglavja USAR 13.1 in 13.2 z veljavno zakonodajo in posodobitev referenc. Spremeni se tudi organizacijska shema, ki izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelka TO.PR. Sprememba izhaja iz ugotovljene potrebe po okrepitvi skupine za podporo obratovanja predvsem iz naslova podpore za pripravo novih in revizije obstoječih obratovalnih postopkov. Oddelku bo dodano novo delovno mesto Inženirja za obratovalne postopke.