Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Vmesna stena in vodila v bazenu SCT01

Nuklearna elektrarna Krško

21. 02. 2024

2

Namen spremembe je izgradnja (podaljšanje) vmesne stene v bazenu CT črpalk z namenom, da se odpravi nastajanje zračnega vrtinca, pri katerem prihaja do vsesavanja zraka, ter zagotovi primerne vtočne razmere na črpalki CT1 (zmanjšanje kavitacije in kavitacijskih poškodb na hidravličnem delu črpalke, zmanjšanje vrtinčenja toka v vstopnem delu črpalke in izboljšanje vibracijskega stanja). Dodatno se v sklopu spremembe na obstoječem kanalu in novi steni izdelajo vodila za remontne zapornice ter le-te dobavijo za potrebe izvajanja vzdrževalnih del posamezne črpalke (CT1 oz. CT2) med obratovanjem elektrarne. Na lokaciji se uredi skladiščni prostor za remontne zapornice.

Zamenjava ventila 8236

Nuklearna elektrarna Krško

05. 02. 2024

2

V NEK je predvidena sprememba št. 1299-CS-L zamenjava ventila 8236 na sistemu CS. Ventil z delom cevovoda, na katerem se bo sprememba izvedla, se nahaja v varnostnem razredu - SR Class 3. Sprememba je opredeljena kot ''nuclear safety related''. V obsegu spremembe je predvidena zamenjava obstoječega ventila 8236 skupaj z daljinskim pogonom in odstranitev pripadajoče ˝leak-off˝ linije z ventilom 13608. Funkcija ventila 8236 se z zamenjavo ne spremeni, spremeni pa se tip vgrajenega ventila. Novi kroglični ventil tako ne bo imel ˝leak-off˝ priključka, ker je konstrukcija ventila popolnoma zatesnjena (totally enclosed). Zamenjava tipa ventila je v skladu z USAR Chapter 9.3.4.2.5 ˝Component Description˝, kjer je za ventile CS sistema predpisano, da morajo imeti ˝leak-off˝ priključek, razen če so popolnoma zatesnjeni. Zaradi predlagane spremembe je potrebno spremeniti pretočni diagram 1188E10 Sh. 2 Rev. 16. Zaradi tega bo potrebno spremeniti tudi USAR Fig. 3B-11 Sh. 2 in USAR Fig. 9.3-3 Sh. 2 ter spremeniti postopek SOP-3.2.102 - Sistem za kemijsko in volumsko kontrolo (CS) (korekcija line up liste).

Zamenjava DRPI prikazovalnika

Nuklearna elektrarna Krško

25. 01. 2024

2

Namen spremembe 1232-CP-L je zamenjava obstoječega DRPI prikazovalnika z novim DRPI Advanced Display System (DADS). Namen DRPI sistema je, da nadzoruje in prikazuje pozicijo kontrolnih in zaustavitvenih palic. DRPI sistem je vgrajen v glavni komandni sobi in prikazuje pozicijo kontrolnih in zaustavitvenih palic na DRPI LED prikazovalniku kot tudi alarmne signale. Proizvajalec novega DADS sistema je podjetje Westinghouse. Prednosti novega DADS so sledeče: je bolj robusten, redundanten in zanesljiv (temelji na FPGA tehnologiji). DADS izpolnjuje vse zahteve NUREG-0700 rev.2 "Human-System Interface Design Review Guidelines".

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2023

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2023

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Sprememba USAR iz naslova definiranja DB WAC kriterijev

Nuklearna elektrarna Krško

17. 11. 2023

2

Sprememba USAR iz naslova definiranja DB WAC kriterijev (PSR3 5.2-003) Inventar NSRAO, ki je shranjen v DB se letno poroča v Centralno evidenco RAO (CERAO), ki se vodi pri URSJV. WAC za pakete v DB se nanašajo samo na pakete z nestisljivim NSRAO. Omejitev skladiščenja samo nestisljivih NSRAO izhaja iz Enotnega dovoljenja za gradnjo objekta za dekontaminacijo, št. 350-03-63/97-MD/TS, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor dne 01.04.1999 v katerem je opisana tudi namembnost zgradbe. Del pritličja je namenjen skladiščenju starih uparjalnikov in nestisljivih radioaktivnih odpadkov. Na osnovi Enotnega dovoljenja je MOP 03.04.2000 izdal Uporabno dovoljenje št. 351-04-11/119/99 za objekt za dekontaminacijo. Ker se v DB, v delu, ki je radiološko nadzorovan, shranjuje samo nestisljivi NSRAO, ki je pripravljen po enakih postopkih kot odpadki, ki se skladiščijo v skladišču NSRAO (RWS), za katere so WAC izdelani, odobreni in opisani v USAR, se predlaga, da se za DB uporabijo enaki kriteriji, z omejitvijo v tekstu, da se v DB lahko skladiščijo samo nestisljivi NSRAO z referenco na USAR Table 11.5-9.

Zamenjava ultrazvočnega sistema merjenja nivoja reaktorskega hladila na zanki 1

Nuklearna elektrarna Krško

16. 11. 2023

2

Med remontom NEK 2015 je bil na vročo vejo zanke 2 nameščen nov ultrazvočni sistem za merjenje (ULMS) nivoja reaktorskega hladila (RC), ki je pokazal bolj stabilno delovanje od obstoječega na vroči veji zanke 1. Zato je bila v ZKP analizi 2015-2181 podana zahteva za namestitev enakega sistema na RCS vročo vejo zanke 1. S strani NEK je bil pripravljen predlog spremembe 1238-RC-L s katero se odstrani obstoječi in vgradi novi ULMS nivoja reaktorskega hladila (RC) vroče veje zanke 1 (HL1). Obstoječi indikator LI637 in računalnik se ohranita. Na zahtevo ZKP 2023-690 pa bo obstoječi snemalnik TR874 zamenjan z digitalnim. Kljub spremembam opreme ostanejo vse funkcije nespremenjene. Ker v merilnem sistemu ne bo več kartice 7300, je potrebno zaradi drugačne konfiguracije novega ULMS spremeniti tudi USAR Fig. 3B-10 in USAR Fig. 5.1-1.

Posodobitev CY-FW obtočnega ventila FCV3993

Nuklearna elektrarna Krško

16. 11. 2023

2

V NEK je predvidena sprememba 1197-CY-L s katero je predvidena zamenjava obstoječega FCV 3993 krogelnega ventila s krogličnim FCV 3993. Obstoječi ventil FCV 3993 je del cevovoda, ki je namenjen za dobavo vode napajalnim (FW) črpalkam v primeru padca tlaka na sesalnem cevovodu, razliki tlakov med MSR in HDT večji kot 1,5 kp/cm2 ter v primeru izpada turbine. Pnevmatski priklopi na aktuator preko regulacijskega ventila in solenoidnega ventila ostajajo identični. Prav tako ostanejo obstoječe električne instalacije na nova končna stikala. FCV 3993 je krmiljen s pnevmatičnim aktuatorjem in se zamenja skupaj z aktuatorjem, pnevmatskim regulatorjem, solenoidnim ventilom ter končnima stikaloma. Funkcija FCV 3993 ventila se z zamenjavo krogličnega ventila namesto krogelnega ne spremeni. Zaradi dodatne vgradnje drugega tipa ventila pa je potrebna sprememba USAR-ja.

Sprememba 1089-CY-L, Posodobitev regulacije nivoja CY106TNK-001

Nuklearna elektrarna Krško

18. 10. 2023

2

Zaradi zastarelosti ter ponavljajočih napak in nedobavljivosti rezervnih delov se na sistemu za regulacijo nivoja v CY106TNK-001 zamenja pnevmatsko-regulacijska zanka z električno. V sklopu zamenjave merilnika nivoja (LIC3984), bosta zamenjani nivojski stikali za aktivacijo zaščite črpalk, vklop obeh črpalk in alarm v primeru visokega nivoja (PIS). Zaradi električne merilne zanke se bo posodobil tudi pozicioner z I/P pretvornikom. Zamenjajo se še nivojski stikali LS3985 in LS3986 ter temperaturni indikator TI3987.

Nedobavljivost svetilk za RB in menjava z LED svetilkami

Nuklearna elektrarna Krško

18. 10. 2023

2

Sprememba zajema zamenjavo obstoječih svetilk v zgradbah kontroliranega območja. Zamenjale se bodo svetilke v zadrževalnem hramu (RB), pomožni zgradbi (AB), zgradbi za izrabljeno gorivo(FHB) in zgradbi za hlajenje (CCB). V RB zgradbi so bile vgrajene žarnice z žarilno nitko (ŽŽN), v AB, FHB in CCB zgradbi pa so bile vgrajene fluorescenčne svetilke. Zaradi nedobavljivosti in slabe kakovosti obstoječih svetilk v omenjenih zgradbah, se bodo le te zamenjale z LED svetilkami. Funkcija novih LED svetilk je zagotavljanje osvetljenosti v času remonta. LED svetilke bodo ustrezno certificirane in kvalificirane na okoljske pogoje v normalnem obratovanju in ob primeru nezgode (100% vlaga, sevanje, LOCA, kemikalije...).

Sprememba TS SR 3.7.11.1.2

Nuklearna elektrarna Krško

09. 10. 2023

3

V nadzornih zahtevah Tehničnih specifikacij SR 3.7.11.1.2 je za dizelski motor požarne črpalke FPIOOPMP-OOI zapisana zahteva za 18-mesečni servis in testiranje, ki se izvaja med zaustavitvijo elektrarne. TS LCO 3.7.11.1 zahteva operabilnost FP sistema vedno, medtem ko je iz stališča zagotavljanja požarne zaščite bolj ugodno testiranje črpalke med obratovanjem, saj se v remontih po celotni elektrarni izvajajo različna električna in varilska dela, dodatno pa sledi še izklop električne r-P črpalke FP103PMP-001.

Analiza B6 - Rekonstrukcija drenažne linije z ventilom 30075

Nuklearna elektrarna Krško

08. 08. 2023

2

Za potrebe menjave ionske smole sistema statorske hladilne vode je potreben zadosten pretok demineralizirane (DD) vode. Ker v okolici sistema statorske hladilne vode ni primernega DD priključka je bila izvedena analiza ZKP 2022-2750. V ZKP je predlagano, da se podaljša obstoječa drenažna linija in prestavi ventil 30075, za ventilom pa se vgradi hitra spojka s čepom. Podaljšanje omenjene drenažne linije bi tako omogočalo enostaven dostop in zadosten pretok DD vode pri menjavi ionske smole sistema statorske hladilne vode. Funkcija WT/DD sistema se s tem ne spreminja, drenažni ventil ima še vedno enak namen. Zaradi dodatne vgradnje hitre spojke se v USAR spremeni pretočni diagram Figure 9.2-3 sh.1.

USAR poglavje »12.3. Health Physics«

Nuklearna elektrarna Krško

28. 07. 2023

2

USAR poglavje »12.3. Health Physics« je dopolnjeno z vsebinami, ki so posledica aktivnosti NEK med kampanjo prenosa izrabljenega goriva v suho skladišče in vsebuje ustrezen povzetek OVS NEK, ki podaja osnovne informacije o načinu izvajanja radiološke zaščite, ravneh sevanja in virih, klasifikaciji območij, radioaktivnih odpadkih in doznih ogradah ter načinu spremljanja obsevanosti delavcev. OVS je tudi vključen v reference, skupaj z ustreznimi referencami na programe NEK in mednarodne standarde.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi spremembe notranje organizacije v oddelku ING.PI

Nuklearna elektrarna Krško

10. 07. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelka ING.PI. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo vodenje projektov v sklopu modifikacij procesno-informacijskih sistemov in opreme. Zaradi tega je predvidena vključitev dodatnega delovnega mesta, katerega prednostna naloga bo vodenje projektov.

Sprememba USAR z revidiranimi vrednostmi moči turbine

Nuklearna elektrarna Krško

10. 07. 2023

2

NEK je s spremembo 1098-TU-L v remontu 2022 zamenjal obstoječo visokotlačno turbino z novo, zaradi česar naj bi se električna moč elektrarne po predhodni oceni povečala za približno 10 MWe. Naknadno izvedeni testi moči so pokazali, da je povečanje električne moči za približno polovico manjše, in sicer 5 MWe. Zaradi tega NEK želi ustrezno korigirati navedbe moči in ustrezne opise v USAR. Za poglavja USAR 8.1 in 10.1 je predlagano spremenjeno besedilo tako, da bo bolj natančno opisovalo turbogeneratorski sklop.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2022

Nuklearna elektrarna Krško

25. 05. 2023

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2022.

Sprememba DEC-LCO 3.7.1 alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo z uporabo prenosnega izmenjevalnika toplote in DEC-LCO 3.7.2 prhanje bazena za izrabljeno gorivo

Nuklearna elektrarna Krško

30. 03. 2023

3

V sklopu druge faze programa nadgradnje varnosti je NEK izvedla alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo s spremembo 1028-SF-L. Sprememba vključuje uporabo novega prenosnega izmenjevalnika toplote za alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanju MHX), uporabo fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanje SFP) in vgradnjo tlačno razbremenilne lopute v zgradbi za ravnanje z jedrskim gorivom. Vsi novi sistemi so projektirani za namen obvladovanja razširjenih projektnih dogodkov kategorije A. Sistem fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo se lahko uporablja tudi za blažitev posledic nesreče v primeru razširjenih projektnih dogodkov kategorije B. Alternativno hlajenje SFP z uporabo MHX je namenjeno odvajanju zakasnele toplote velikosti 8,4 MW v primeru, da ne deluje sistem hlajenja SFP, predviden s projektom. S spremembo 1028-SF-L so se v revizijo 6 DECTS dodale sledeče sekcije: DEC-LCO 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 in 3.7.4. S predlagano spremembo DECTSCP 05-22 se natančneje definirajo nadzorne zahteve (SR) za DEC-LCO 3.7.1 in DEC-LCO 3.7.2 s čimer se uskladijo projektne funkcije sistema za alternativno hlajenje oziroma prhanje bazena za izrabljeno gorivo, ki je bil vgrajen s spremembo 1028-SF-L. Posledično se pravilno testirajo sistemi za alternativno SFP hlajenje (po postopku OSP-3.4.555).

Popravek vrednosti merilnih območij v poglavju 11.4.2.2 zaradi tipkarskih napak

Nuklearna elektrarna Krško

28. 03. 2023

2

NEK je ugotovila, da so v USAR v poglavju 11.4.2.2 na str. 11.4-11 navedene napačne vrednosti merilnih območij za kanale R-21, R-13 in R-14. Do tipkarske napake je prišlo pri implementaciji spremembe 489-RM-L »Zamenjava analognega sistema radiološkega monitoringa — zamenjava kanalov R-13, R-14, R-21« v USAR, rev. 13, pri čemer je bil eksponent zapisan napačno. Poleg tega je potrebno pri vrednostih za kanala R-13 in R-14 decimalne vejice popraviti v decimalne pike.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi sprememb notranje organizacije v oddelkih ING.PDO in TO.KM ter uskladitev z dejanskim stanjem v oddelku ING.DOV

Nuklearna elektrarna Krško

17. 03. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelkov ING.PDO in TO.KM. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo izvajanje del in nalog na področju predelave in predaje radioaktivnih odpadkov (PPRAO). V ING.PDO je predvidena vključitev dodatnega področja dela, ki se bo ukvarjalo predvsem s pripravo in usklajevanjem potrebnih podlag za predajo NSRAO, v TO.KM pa je predvidena ločitev skupine za PPRAO od skupine za kemijsko tehnologijo. Z uvedbo nove organizacije se bo še bolj jasno opredelila interna razdelitev del in nalog znotraj oddelka TO.KM, na področju PPRAO pa omogočilo učinkovito in osredotočeno delo. Dodatno je v oddelku ING.DOV predvidena uskladitev organizacijske sheme z dejanskim stanjem.

B6 analiza — Fig. 10.1-4 sh.1 in Fig. 9.2-3 sh.1 zaradi spremembe ZM CY2M3 v trajno spremembo

Nuklearna elektrarna Krško

03. 03. 2023

2

Namen spremembe je da se začasna sprememba CY-20-13 spremeni v trajno spremembo ter dokumentira vse potrebne spremembe v USAR Fig. 10.1-4 Sh.1 in Fig. 9.2-3 Sh.1, ki so nastale zaradi začasne spremembe ZM CY-20-13. V sklopu ZM CY-20-13 so bili vgrajeni priključki za dodajanje Film Forming Amin-ov (FFA — kemikalija, ki ustvari na površinah sekundarnega sistema zaščitni film, ki preprečuje dostop kisika do površin ter tako preprečuje proces korozije).

Zamenjava črpalk RE40-PMP in RE11-PMP zaradi nedobavljivosti rezervnih delov

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2022

2

Za črpalke monitorjev RE11 -PMP in RE40-PMP niso več dobavljivi rezervni deli. Nove črpalke so dimenzijsko enake, delujejo na nižjem pretoku 55 l/min . V sami posodobitvi je zaradi nižjih pretokov potrebno poleg črpalk zamenjati tudi varovalke na RE-11-PMP iz 6 Ana 4 A in RE-40-PMP pa iz 8 A na 6 A.