Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2021

23. 12. 2021

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

1024-BS-L, Vgradnja dimnih javljalnikov požara, FDCR-156

09. 11. 2021

2

Požarni izvedenec je pri pregledu požarnega sistema vgrajenega v BB2 zgradbo identificiral določene pomanjkljivosti. Prepoznano je bilo, da je potrebno vgraditi 5 požarnih detektorjev v BB2 HVAC sistem. Namen omenjenega ventilacijskega sistema je, da prepihuje, ustrezno ohlaja in segreva prostore, kjer se nahaja varnostna oprema (ASI, AAF ...). Poleg tega ta sprememba uvaja še manjše izboljšave v eni izmed USAR slik, ki prikazuje ventilacijski sistem BB2.

Sprememba USAR tabele 11.4-1

20. 10. 2021

2

Sprememba obravnava korekcijo dveh netočnih podatkov v USAR tabeli 11.4-1. V USAR podpoglavju 11.4.5.1 je v splošnem opisu detektorjev R-24.2 (glavni ventilacijski kanal za primer nezgode) in R-25.2 (ejektorski odzračevalnik kondenzata za primer nezgode) podana njuna maksimalna projektna temperatura 200 °C (kar je skladno s kvalifikacijskim poročilom obravnavanim v spremembi 015-RM-L). Ta podatek je potem napačno prepisan v USAR tabelo 11.4-1, kjer bi morali biti podatki o maksimalnih pričakovanih vrednostih oz. dejanskih merilnih območjih detektorjev. V USAR tabeli 11.4-1 se za detekcijo temperature medija spremenita temperaturna območja in sicer za R-24.2 do 128°C in za R-25.2 do 77°C.

Relokacija procesorske enote merilne zanke SFP (UU112551EC)

20. 10. 2021

2

V sklopu projekta izgradnje pomožne komandne sobe (ECR) je NEK vgradil dva dodatna merilna kanala nivoja hladila v bazenu za izrabljeno gorivo (SFP). En merilni kanal je s pripadajočo procesno enoto vgrajen v glavni komandni sobi (MCR), drugi pa v ECR. Na merilnem kanalu, ki vodi v ECR (UUI12551EC) so se kmalu po začetku uporabe pričeli pojavljati šumi, ki delajo meritev neuporabno. NEK je ugotovil, da do problemov prihaja zaradi predolge signalne linije ECR kanala, ki je dolg 380 m (signalni kabel za MCR samo 137 m). S predlagano spremembo se bo procesna enota kanala UUI12551EC prestavila v AB zgradbo. S tem se bo dolžina signalne linije skrajšala na 80 m.

Preimenovanje DV 400kV Maribor-Krško v DV Cirkovce-Krško

14. 10. 2021

2

ELES, d.o.o. je zgradil novo 400 kV stikališče Cirkovce, ki je s štirimi 400 kV daljnovodi povezan s stikališči Maribor (dvosistemski), Podlog in Krško. V stikališče bo v prihodnje vklopljen nov dvosistemski daljnovod 400 kV Cirkovce-Heviz (Madžarska) ter nov daljnovod 400 kV Cirkovce-Žerjavinec (Hrvaška). 400 kV povezava Maribor-Krško se v USAR preimenuje v Cirkovce-Krško (dolžina daljnovoda je 57,9 km).

Sprememba tipa blažilnikov sunkov sistema ARHR za podpori MK-RHH-156 in MKRHH-157 v TS tabelah

14. 10. 2021

2

Pri izdelavi paketa sprememb tehničnih specifikacij TSCP 07/18 v okviru spremembe 1029-RH-L je bilo spregledano dejstvo, da je potrebno blažilnika sunkov MK-RHH-156 in MK-RHH-157 prestaviti iz tabele mehanskih blažilnikov sunkov (TS Tab. 3.7-5b) v tabelo hidravličnih blažilnikov sunkov (TS Tab. 3.7-5a). V izračunu ARHR-NEK-CN-00034, Rev. 0, ki je del odobrenega DMP za spremembo 1029-RH-L, je namreč predvidena zamenjava tipa blažilnikov sunkov MK-RHH-156 in MK-RHH-157 iz mehanskih v hidravlične.

Poenotenje nastavitvenih vrednosti alarmov R-31 (N-16) in R-32 (N16) ter popravek tipkarske napake

11. 10. 2021

2

Sprememba opisuje popravek vrednosti alarmnih nivojev T2 monitorjev R-31 (N-16) in R-32 (N-16) navedenih v USAR tabeli 11.4-3 z dovoljenim puščanjem uparjalnika 0,57 m3/dan, kot je navedeno v TS LCO 3.4.6.2.c. Trenutna navedena vrednost alarmnega nivoja T2 za R-31 in R-32 je 39 l/h, pravilna vrednost glede na zahtevo v TS LCO 3.4.6.2.c pa je 24 l/h.

Revizija 5 programa TD-2R

11. 10. 2021

2

Sprememba obravnava revizijo programa TD-2R: Program nadzora glave reaktorske posode in BMI penetracij, ki posledično vpliva na spremembo USAR podpoglavja 18.2.5 (pokanje komponent sestavljenih iz nikljevih zlitin, ki tvorijo tlačno mejo primarnega sistema, ter izguba materiala teh komponent zaradi korozije z borno kislino). V USAR se spremeni revizija ASME standarda, ki ga NEK uporablja za razširjene inšpekcijske preglede. Zahteva za spremembo izhaja iz 10 CFR 50.55a.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi spremembe notranje organizacije v TO.RZ in ING.MOD

11. 10. 2021

2

Predlogi sprememb USAR Sekcije 13.1 izhajajo iz načrtovanih sprememb interne organizacije oddelkov TO.RZ in ING.MOD, ki so v pripravi in se bodo vključil v naslednjo revizijo postopka ADP-1.0.001 (predvidoma v začetku leta 2022).

Odstranitev temperaturnih stikal za zagon radiator fanov DG1 in DG2

11. 10. 2021

2

Predlaga se odstranitev temperaturnih stikal 1TS46A in B, 1TS47A in B, 2TS46A in B, 2TS47A in B za vklop ventilatorjev hladilne vode DG904FAN-01 (02)A(B) na hladilnem sistemu DG1 in DG2. S tem bi se poenotila logika delovanja hladilnega sistema z DG3.

NEK dolgoročno obratovanje

02. 09. 2021

2

S spremembo želi NEK opisati aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev dolgoročnega varnega obratovanja elektrarne po izteku življenjske dobe 40 let, ki je upoštevana v licenčnih pogojih, projektnih omejitvah in varnostnih standardih. Poleg tega NEK v okviru te spremembe tudi določa odgovornosti v elektrarni za implementacijo Programa dolgoročnega obratovanja (Long Term Operation (LTO) Program) kot stalne aktivnosti. NEK LTO program je v splošnem sestavljen iz več NEK-ovih programov, postopkov in aktivnosti, ki naj bi zagotavljali delovanje vseh zahtevanih varnostnih funkcij sistemov, struktur in komponent (SSK). Sprememba bo pripomogla k zagotovitvi varnega dolgoročnega obratovanja elektrarne tudi po izteku njene projektno predvidene življenjske dobe.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2020

16. 08. 2021

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2020. NEK je v letu 2019 začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.

Usklajenost NEK z varnostnimi standardi MAAE

21. 07. 2021

2

Sprememba zajema dopolnitev opisa skladnosti s slovensko zakonodajo v USAR-ju (poglavji 3.1 in 3.1.3), kjer se dopiše, da je slovenska zakonodaja pripravljena tudi na osnovi MAAE (in drugih) standardov. Sprememba ne vpliva na projekt elektrarne.

NEK “Maintenance rule program description”

15. 06. 2021

2

Sprememba obravnava razširitev 18. poglavja USAR. Dodano je podpoglavje 18.4, ki vsebuje opis Maintenance Rule programa. NEK Maintenance Rule (MR) Program zagotavlja, da strukture, sistemi in komponente (SSC) znotraj obsega tega programa ostajajo zanesljivi in sposobni izpolniti svoje predvidene funkcije. Program tudi zagotavlja postopke za ocenjevanje in obvladovanje potencialnega povečanja tveganja, ki bi lahko nastalo zaradi predlaganih vzdrževalnih aktivnosti. Za prikaz uspešnosti MR programa so vzpostavljena merila uspešnosti na nivoju elektrarne, sistemov, prog in komponent. Merila uspešnosti so jasna, merljiva in tehnično ustrezna.

Opis AESP-3.11 (Alternative Equipment Support Procedures) in EOP-3.5 ECA-1.3 (LOCA with oniy DEC equipment available) v USAR

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis AESP postopkov v USAR in dopolnitev seznama EOP postopkov z novim postopkom ECA-1.3. Sami postopki AESP in ECA-1.3 določajo upravljanje AE in DEC opreme, ki je bila že predhodno vgrajena preko ločenih sprememb po odobritvi URSJV. AE obsega mobilno opremo, DEC pa opremo namenjeno za obvladovanje razširjenih projektnih nesreč.

Posodobitev USAR zaradi razširitve Krka d. d. v Krškem (Projekt Sinteza)

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis tovarne Krka v Krškem, ki obsega že obravnavani objekt Sinteza 1 in naknadne spremembe zaradi izgradnje skladišča nevarnih kemikalij in Sinteze 2. Krka je izdelala Oceno tveganja/ogroženosti, ki vsebuje analizo obratovalnih in nezgodnih razmer vseh nevarnih kemikalij na lokaciji Krke Krško. Obravnavane so npr. nezgode z razlitjem/izpustom nevarne kemikalije, požarom oz. eksplozijo in izrednimi dogodki s poplavo ali neurjem in določene najnevarnejše snovi po lastnostih oz. količini izpusta. Analiza je pokazala, da nobena nezgoda z izpustom ne predstavlja tveganja za osebje NEK v komandni sobi ali objekte NEK, zaradi oddaljenosti pa so učinki požarov in eksplozij zanemarljivi. Sporazum med Krko in NEK določa zahtevo za zgodnje obveščanje NEK v primeru izrednih dogodkov ali spremembe nabora oz. maksimalne količine nevarnih kemikalij v objektu Krka.

Dodatni termoelementi na sprinklerju v zgradbi BB1

15. 04. 2021

3

Pri pregledu sistema sprinklerja v BB1 zgradbi, elevacija 104 (prostor TPC in predprostor TPC) je bila s strani požarnega izvedenca podana zahteva po ražširitvi sprinkler šob povsod na stropu in na spuščenem stropu. Namen spremembe je uskladitev tehničnih specifikacij z dejanskim stanjem, kot je bilo izvedeno po spremembah 1027-NA-L in 599-EE-L.

1005-SI-L Alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila

06. 04. 2021

3

Sprememba spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila in s tem preprečitev poškodb reaktorske sredice v pogojih, ki presegajo projektne pogoje. Prva faza navedene spremembe je zajemala namestitev dela cevovoda sistema alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode s pripadajočimi podporami in ventili v zadrževalni hram ter preboj zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo. Druga faza pa je zajemala postavitev rezervoarja z borirano vodo, črpalke za alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode, cevovodov in ostale opreme (podpore, ventili, instrumentacija in tank za dodajanje borove kisline) ter priključitev na del cevovoda alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode vgrajenega v sklopu prve faze te spremembe. Znotraj zadrževalnega hrama se je prav tako izvedla priključitev že vgrajenega cevovoda iz prve faze te spremembe na obstoječo linijo SI sistema.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 69 in FDCR 70

31. 03. 2021

2

Z namenom, da bi se zmanjšala in preprečila možnost poškodbe cevovodov in nosilca bo NEK uvedla dve manjši spremembi in sicer:

  • v sklopu FDCR 69 je izvedena preusmeritev dveh 2'' cevovodov CC sistema in montaža potrebnih prirobničnih kosov na mestih preusmeritve z namenom da bi se izognili dvižnemu nosilcu,
  • sprememba FDCR 70 pa zahteva vgraditev 4 novih prirobnic na 8'' cevovodu ARHR sistema. S tem bo možna začasna demontaža dela cevovoda, ki je moteč pri montaži in dvigovanju črpalke.
1010-AF-L Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik

31. 03. 2021

3

Sprememba 1010-AF-L »Sistem alternativne pomožne napajalne vode v uparjalnik« spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode v uparjalnike za ohlajevanje reaktorja v pogojih, ki presegajo projektne pogoje, ko običajni sistem za pomožno napajalno vodo verjetno ne bo razpoložljiv. Sistem alternativne pomožne napajalne vode bo električno napajan iz dizelskega generatorja DG3. Vodni vir, t.j. rezervoar demineralizirane vode v zgradbi BB2 in nov vodnjak poleg zgradbe BB2, ventili, nadzor in električno napajanje, bodo ločeni od obstoječega sistema napajalne vode. Povezave na obstoječe sisteme pa bodo izvedene le prek novih cevovodnih povezav do obstoječega jedrskega otoka (CCB, AB, RB).