Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sprememba 1029-RH - L FDCR 68 - Spremembe na ARHR alarmih

22. 03. 2021

2

FDCR-68 - Spremembe na ARHR alarmih zahteva naslednje spremembe alarmnega sistema tako, da se:

  1. Dodaja HI alarma za ARHR HEX izstopni pretok, katerega razlog je ščitenje ARHR črpalke.
  2. Briše alarm LO pretoka za recirkulacijski pretok ARHR PMP, katerega razlog je nezmožnost blokiranja tega alarma v primeru ko je ARH sistem v stanju pripravljenosti in v primeru, ko ARH črpalka zagotavlja pretok skozi ventil 108710 na RH progo A(B).
  3. Blokira alarm ARHR HEX izstopnega pretoka, ko je ventil 108719 zaprt, ko ni pretoka skozi ARHR HEX.
  4. Spremeni opise alarmov na EALBO4 v ECR in ALB20 v MCR.
Sprememba USAR poglavij 8.2.2 (Stability Analysis) in 8.2.3 (References)

04. 03. 2021

2

Poglavje 8.2.2 (Stability Analysis) opisuje stabilnostne razmere zunanjega napajanja NEK. Ker sta se 400 kV in 110 kV omrežji skozi leta spreminjali, je opis podkrepljen s sklici na tri referenčne dokumente. En sklic je na obstoječi referenčni dokument 11, dva sklica pa na referenčna dokumenta, ki se na novo dodajata v poglavje 8.2.3 (References):

  1. Obvladovanje napetostnih razmer v EES Slovenije, EIMV, Ref. No. 2103, 2011,
  2. Impact of the Rebuilt 400 kV Switchyard on the Generator and Transformer Protection in Nuclear Power Plant Krško, EIMV, Ref. No. 2140, rev. 5, 2013.
1053-PC-L, "Zamenjava sistema radijskih komunikacij NEK (Faza 2)"

12. 02. 2021

2

Sprememba zajema zamenjavo, modernizacijo radijske komunikacijske opreme v NEK. Uporabi se digitalno tehnologijo skladno z najnovejšimi standardi, ki ima manjšo porabo in tudi manjše EMC sevanje (manjši vpliv na drugo opremo). Nadgradnja bo postavila dodatne antene v zgradbi BB1, omogočila pa bo tudi razširitev radijske povezave na bodoče objekte (operativi podporni center, BB2, zgradba suhega skladišča z izrabljenim gorivom). Sprememba ne vpliva na varnostno opremo, bo pa zagotovila večjo zanesljivost komunikacije v primeru izrednega dogodka.

Novi potek cevovoda med razbremenilnim ventilom 108734 in sistemom za recikliranje borove kisline ter dodatni cevni priključki na cevovodu alternativnega sistema odvajanja zaostale toplote

25. 01. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK spremeniti potek cevovoda dolvodno od razbremenilnega ventila 108734. Prvotna projektna dokumentacija predvideva priključitev tega cevovoda na sistem talnih drenaž, po novem in v skladu z zahtevo FDCR-50 pa naj bi bil ta cevovod priključen na sistem za obnovo bora, kamor sicer potekajo tudi ostale razbremenilne linije drugih sistemov. Novi cevovod premera 1'' dolžine 65 m bo potekal znotraj zgradbe AB. Priključen bo na ne-varnostni cevovod premera 4'' sistema za recikliranje borove kisline. Poleg navedenega namerava NEK v skladu s FDCR-53 na cevovodih sistema ARHR v bližini priključnih mest na obstoječe sisteme izvesti več dodatnih priključkov; ti bodo omogočali uporabo napihljivih vreč oziroma balonov v cevovodu za pomoč pri izvedbi priključnih zvarov na obstoječe sisteme oziroma njihove cevovode. Po končani priključitvi cevovodov sistema ARHR bodo ti dodatni priključki, ki ne bodo več v funkciji, zaprti (zavarjeni) s cevno kapo.

Zamenjava aktuatorjev za ventila HCV133 in HCV227

15. 01. 2021

3

Od leta 2006 dalje se pojavljajo problemi z delovanjem dveh aktuatorjev Limitorgue SMB-000 za venila HCV133 in HCV227 (nameščena na CVCS sistemu). V okviru omenjene spremembe se zamenjata obstoječa aktuatorja z novima. Spremenjeno bo električno napajanje (predhodno je bilo eno fazno 118 VAC, sedaj bo tri fazno 400 VAC napajanje. Dodatno bo vgrajena pretokovna zaščita za penetracijo zadrževalnega hrama (samo za HCV227 aktuator, ki se nahaja v zadrževalnem hramu) in termična zaščita za oba aktuatorja. Na glavnem komandnem panelu bo obstoječe ročno krmiljenje zamenjano z novima krmilnikoma.
1239-RC-L, "Visokotemperaturna tesnila na črpalkah reaktorskega hladila"

15. 01. 2021

2

Sprememba obravnava zamenjavo obstoječega tesnilnega vložka za tesnilom številka 1 na obeh črpalkah reaktorskega hladila (RCPCPC01 / 02) z modificiranim Westinghousovim visokotemperaturnim tesnilom. Tesnila, ki so vgrajena trenutno niso namenjena za obratovanje na visokih temperaturah. Rezultat novih tesnil je izboljšanje varnosti elektrarne, saj nadzorovano nizko uhajanje hladila RCSa da operaterjem čas, da se osredotočijo na zmanjšanje tlakov in temperatur ter ublažitev drugih vplivov po nesreči. S to spremembo se bo znatno povečal čas do odkritja sredice v primeru dogodka izgube vsega izmeničnega električnega napajanja (SBO).
Odstranitev odsesovalne linije v vroči delavnici

11. 01. 2021

2

V skladu z analizo ZKP 2020-2015 se odstrani odsesovalna naprava VA442FAN-001 v prostoru vroče delavnice v FHB 100,30 m. Odstranitev ventilatorja nima vpliva na obratovanje varnostno pomembne ventilacije FHB zgradbe (VA431 in VA441). Sprememba zahteva manjše spremembe v USAR.
Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2020

23. 12. 2020

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Testiranje PAR plošč pri povišani temperaturi

23. 12. 2020

2

Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Že od samega začetka izvajanja preverjanja PAR plošč leta 2015 ima NEK težave pri testiranju PAR plošč pri sobni temperaturi. Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Spremenjena bo testna naprava za izvajanje testa PAR plošč na povišani temperaturi do 50 °C ter nov testni postopek. Celotna testna naprava se nastavi na določeno temperaturo s pomočjo segretega stisnjenega zraka. Povprečna temperatura testnega plina se meri z dvema termočlenoma, nameščenima nad grelnim blokom. Tudi PAR plošča se pred samo izvedbo testa segreje na testno temperaturo. Temperatura testiranja PAR plošč je navedena v USAR 6.2.5.4 in 20.2.1.3. in je predmet predlagane spremembe.
Vgradnja prirobničnih spojev na CY cevovodu za BD HEX

23. 12. 2020

2

Za potrebe vzdrževanja cevnih snopov toplotnih izmenjevalcev sistema za kaluženje uparjalnikov (BD), se vgradijo prirobnični spoji na cevovodih kondenzatnega sistema (CY), ki potekata pred BD izmenjevalnikoma,. Ta sprememba bo omogočala začasno odstranitev delov CY cevi v primeru manipulacije s cevnim snopom BD toplotnega izmenjevalnika. Omenjena manipulacija se trenutno izvaja vsak drugi remont. Predlagana izboljšava bi preprečila morebitne nesreče pri delu ali poškodbo opreme.
Dolivanje olja v rezervoar spodnjega ležaja motorja RCPCP02-MTR pri polni moči reaktorja

21. 12. 2020

1

Dolivanje olja v rezervoar spodnjega ležaja motorja RCPCP02-MTR pri polni moči reaktorja

Začasno napajanje gradbišča za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra

19. 12. 2020

1

Zagotoviti električno napajanje za gradbišče za potrebe izgradnje operativno podpornega centra.

Razbremenitev glavnega operaterja z odpiranjem vrat P12A

15. 12. 2020

1

Vgradnja dodatne tipke v MCR za odpiranje vrat P-12A.

1259-CY-L Vgradnja magnetnih struktur v kondenzator

02. 12. 2020

2

S spremembo se v kondenzator namestijo magnetne strukture (MSRD), ki zagotavljajo čiščenje vode v kondenzatnem sistemu (CY). MRSD so namenjene odstranjevanju magnetnega materiala, ki nastaja med obratovalnim ciklom, in s tem zmanjšanju vnosa tega materiala v uparjalnike. V vsakem kondenzatorju bo nameščenih 10 MSRD-jev.
PSR2 akcija 1.1-45 - Dopolnitev poglavja 7.4

23. 11. 2020

2

Sprememba izhaja iz PSR2 akcije 1.1-45 Safe Shutdown Systems (SSS) Qualification to Postulated Iniating Events (PIE) and Safe Shutdown Earthquake. Ta je zahtevala, da se opravi analiza, ki preveri in potrdi, da lahko zaustavitveni sistemi (SSS) privedejo elektrarno v varno stanje ob vseh predpostavljenih dogodkih vključno s potresom. NEK je pripravila podrobno analizo NEK ESD-TR-06/20 "NEK Safe Shutdown after earthquake analysis", ki predpostavi, da so SSS, ki niso seizmično kvalificirani, neoperabilni ter pokaže, da se elektrarna lahko privede v varno stanje brez da se presežejo varnostne meje.
Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB

19. 11. 2020

2

Sprememba Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB zajema izboljšave v sistemu napajanja lastne rabe NEK iz TE Brestanica. Predvideva zamenjavo obstoječega ločilnika Q92 v prečni zvezi med 100 kV poljema Bresanica NEK (EA12) in lastne rabe NEK (EA11) v RTP Krško z implementacijo prostozračne izvedbe prečne zveze med poljema z elementi: ločilnik, odklopnik, tokovni merilni transformator in ločilnik.
Antena za radijske zveze NEK v BB1 - TPC

18. 11. 2020

1

ZM - zagotovitev signala radijskih zvez v BB1-TPC z namestitvijo antene za radijske zveze NEK v BB1-TPC.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019

16. 11. 2020

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019. NEK je začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.
Začasna odstranitev opreme prezračevanja za izvedbo instalacije

13. 11. 2020

1

Začasna odstranitev prezračevalnih kanalov in opreme za potrebe spremembe 1007-XI-L.

Trajna sanacija Turbine Cross Under cevovoda

10. 11. 2020

1

Trajna sanacija Turbine Cross Under cevovoda.