Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sprememba TS Change of NEK TS 3.8.1.1.2.F.7 for compliance with RG-1.9 R3 — Refueling SR requirements of 2.2.9 item

10. 08. 2022

3

Sprememba predlaga tehnične popravke NEK tehničnih specifikacij SR 3.8.1.1.2.F.7, da bo besedilo v skladu z RG 1.9, Rev.3 Refueling SR zahtevo 2.2.9 Endurance and margin test.

Ta sprememba TS se nanaša na 18 mesečni test disel generatorja.  Sedanja zahteva v TS je, da mora biti napetost in frekvenca 6300 +/- 630 V in 50 +/- 1 Hz dosežena znotraj 10 s po start signalu. V predlagani spremembi se stavek znotraj 10 s po start signalu briše. Zahteva po spremembi izhaja iz priporočila IJS med remontom 2021 za preveritev tehničnih specifikacij.

1231-CC-L, Zamenjava toplotnega izmenjevalca CC101HEX-001 in CC101HEX-002

05. 08. 2022

2

Predlagana je zamenjava obeh varnostno pomembnih toplotnih izmenjevalcev sistema za hlajenje komponent (CC), in sicer CC101HEX-002 v letošnjem remontu ter CC101HEX-001 v naslednjem leta 2024. Obstoječima izmenjevalcema se izteka življenjska doba, saj sta v obratovanju že od izgradnje elektrarne, prav tako je zaznana degradacija in posledična odstopanja na konstrukcijskih elementih, kar preprečuje nadaljnje in dolgoročno obratovanje izmenjevalcev. Projektni parametri novih izmenjevalnikov bodo enaki, kot pri obstoječih. Nova toplotna izmenjevalnika sta dimenzionirana tudi za DEC potresne obremenitve (2XSSE), prav tako je bil podrobno obravnavan vpliv mase novih izmenjevalnikov na cevovode sistemov CC in bistvene oskrbne vode (SW). Spremeni se poglavje USAR sekcije 9.2.2, kjer je opisan sistem CC, v tabelo 9.2-11 pa se vključijo novi obratovalni parametri toplotnih izmenjevalnikov CC. Prav tako je potrebno spremeniti pretočna diagrama D-302-611 in D-302-252 ter v sekciji 3B, D-302-252 in D-302-611.

Posodobitev seizmične inštrumentacije

13. 07. 2022

3

S predlagano spremembo se uvaja popolna prenova obstoječega sistema potresne instrumentacije in razširitev potresne instrumentacije na dodatne nove lokacije. Obstoječi sistem potresne instrumentacije je zastarele tehnologije in ni sposoben izpolnjevati predvidene življenjske dobe naprave. Prav tako sistem ne more razširiti svoje konfiguracije za dodatne funkcije. Optična vlakna bodo uporabljena za povezave lokacij na glavni kabinet v MCR. Sprememba 1230-SE-L je tako namenjena popolni prenovi sistema za podporo podaljšanja življenjske dobe elektrarne, sprememba pa omogoča razširitev in nadaljnjo funkcionalno razširitev sistema glede strožjih zahtev. Nov sistem bo izpolnjeval zahteve glede operativnosti in strukturne celovitosti med in po potresih OBE in SSE.

Sprememba RH drenažnih linij

04. 07. 2022

2

Spremeniti je potrebno drenažne linije velikosti 3/4" za drenažnimi ventili RH črpalk 8732A in 8732B. Namen spremembe je preprečiti izgubo inventarja RWST rezervoarja v primeru puščanja drenažnega ventila 8732A ali 8732B tako, da se namestijo navojne kape (čepi) velikosti 3/4 za temi ventili. S predlagano spremembo se spremenijo pretočni načrti 1188E12 (RH sistem) in D-911-023 (FD sistem) ter izometrični načrti HMT-RH2-048-3792, E-304-643 in E-304-644. Sprememba bo izvedena na podlagi analize 2022-439.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-047: Installation of New Vent Valve for AAF Line in BB2 Building

16. 06. 2022

2

z ventilom 111023 spremeniti v vod za vzorčenje. Zaradi tega bo potrebno dodati nov odzračevalni ventil 111025 na cevovodu 6-AF-151 v prostoru rezervoarja AAFT, in sicer dolvodno od izolacijskega ventila 111000. Na ventil 111023 pa bo dodan 3/8'' cevovod za vzorčenje, privarjen na obstoječo 3/4" kapo za ventilom 111023; modificiran vod je do cevne kape klasificiran kot ASME III Class 3, prav tako tudi novi odzračevalni vod. Poleg dodatnega mesta za vzorčenje bo s spremembo omogočeno izboljšano odzračevanje sesalnega cevovoda AAF črpalke in odzračevanje AAF črpalke tudi v primeru, ko je med vzdrževanjem navedene črpalke izolacijski ventil 111000 zaprt.

Sprememba 802-CA-L "Zamenjava CA kompresorja"

10. 06. 2022

2

Sprememba 802-CA-L predvideva zamenjavo kompresorja sistema CA in hkrati odstranitev rezervnega (back-up) kompresorja IA904CPR-003, ki je del sistema IA (sistem IA ima brez tega kompresorja dva glavna, ki zagotavljata 2 x 100 % redundanco). Novi CA kompresor bo nadomestil obstoječi kompresor CA104CPR-001, hkrati pa bo predstavljal tudi novo rezervo za sistem IA, saj bo dodatno opremljen s sušilnikom zraka in bo imel dovolj velik pretok pri zahtevanem tlaku. Za razliko od starega CA kompresorja in kompresorjev sistema IA, ki se nahajajo v zgradbi IB, bo novi CA kompresor nameščen v turbinski zgradbi. Zaradi priključkov sistema CA na sistem IA bo potrebno narediti nove penetracije/preboje v zgradbah TB in IB.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-033: Replacement of Valve 111000

10. 06. 2022

2

Zaradi težav z odpiranjem izolacijskega ventila 111000 na sistemu AAF, NEK načrtuje zamenjavo tega ventila z novim. Novi ventil bo zasun (spec. 6-G52) za razliko od obstoječega, ki je krogličnega tipa (spec. 6-S52). Prav tako kot obstoječi bo tudi novi ventil kvalificiran kot ASME III Class 3 in Seismic category I v skladu z NEK BB2 DEC seizmičnimi pogoji, poleg tega pa bo ustrezal zahtevam specifikacij za obstoječi ventil, podan v dokumentih KBB2-1010-A004-TS in KBB2-0000-A004-PT.

Zamenjava AMSAC

26. 04. 2022

2

Z omenjeno spremembo se bo zamenjal obstoječi AMSAC sistem z novim. Obstoječi sistem je baziral na Westinghousovi platformi (WDPF), medtem ko bo novi sistem baziral na Siemensovi platformi (PLC krmilnik SIMATIC S7). Obstoječi sistem se zamenjuje zaradi zastarelosti in ker za obstoječo Westinghosovo platformo ni več podpore in rezervnih delov.

Sprememba USAR sekcij 13.1 in 13.2 zaradi spremembe notranje organizacije v oddelku TO.PR, uskladitev zahtev z veljavno zakonodajo in osvežitve seznama referenc

26. 04. 2022

2

Pri spremembi gre za usklajevanje poglavja USAR 13.1 in 13.2 z veljavno zakonodajo in posodobitev referenc. Spremeni se tudi organizacijska shema, ki izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelka TO.PR. Sprememba izhaja iz ugotovljene potrebe po okrepitvi skupine za podporo obratovanja predvsem iz naslova podpore za pripravo novih in revizije obstoječih obratovalnih postopkov. Oddelku bo dodano novo delovno mesto Inženirja za obratovalne postopke.

Sprememba tabel CCS Cooling Water Supply and Heat Removal Requirements za SFP izmenjevalce (USAR sekcija 9.2)

20. 04. 2022

2

Pri predlagani spremembi USAR v poglavju 9.2 se v tabelah 9.2-1, 9.2-2, 9.2-3, 9.2-4, 9.2-5, 9.2-7, 9.2-8 popravi zahtevano število delujočih enot SFP HEX za obratovanje v različnih obratovalnih stanjih. Popravi se zahtevan pretok CC sistema skozi SFP izmenjevalnike med menjavo goriva v skladu z analizami in projektnimi zahtevami iz že vgrajene spremembe 353-SF-L.

ASI SAME connection end (Mod. 1005-SI-L - FDCR-65)

30. 03. 2022

2

Sprememba 1005-SI-L - FDCR-65 dopolnjuje že odobreno spremembo 1005-SI-L. Namesti se drugačen tip priključka SAME na ne-varnostni strani cevovoda alternativnega sistema za varnostno vbrizgavanje (ASI). Trenutno je vgrajeni priključek tipa Storz H38 primeren za tlak do 40 bar. Skladno z novo zahtevo za priključek visokotlačnih črpalk AE900PMP-011 in AE900PMP-012 je potrebno vgraditi adapter G 1 1/2" za visoki tlak na NPT1 1/2" namesto tipa Storz H38. Poleg omenjenega se bo zamenjal drenažni ventil 150283 razreda 600 z ventilom razreda 1500. Sprememba ne vpliva na cevovode, kolena ali ostale komponenete iz razloga začetnega predimenzioniranja.

Sprememba 700-CS-L, "Nadzor vibracij na CSAPCH01/CSAPCH02 črpalkah"

22. 03. 2022

2

Na varnostno pomembnih centrifugalnih polnilnih črpalkah sistema za uravnavanje kemijske sestave in prostornine (CS) CSAPCH01 in SCAPCH02 se namesti novi sistem za merjenje vibracij, ki omogoča kontinuirano spremljanje stanja rotacijske opreme črpalk. S sistemom Bently Nevada 3500 je na ležajih obeh črpalk predvidenih 24 senzorjev za merjenje absolutnih vibracij in 2 hitrostna senzorja gredi. Vgradi pa se tudi 10 merilnikov temperature (RTD). S sistemom za merjenje vibracij bo NEK lahko optimiziral vzdrževalne aktivnosti v razpoložljivem času na CS črpalkah in izvedbo ustreznih korektivnih akcij.

B6 analiza — Vgradnja novega CC odzračevalnega ventila

22. 03. 2022

2

Sprememba obsega vgradnjo novega cevovoda z novim ventilom za odzračevanje 10322 na sistemu za hlajenje komponent (CC). Prav tako se izvede v sklopu analize B6 predlagane rešitve zahtevka 2017-1849 za ventil 10733, ki bi se rotiral za 90 stopinj od ventila 10741, kar omogoča lažje odzračevanje čez ventil. Zaradi spremembe se spremeni pretočni diagram D-302-613.

Dopolnitev DECTS — daljinsko upravljanje odklopnika LD32MCCD322

18. 03. 2022

2

Po ZKP 2021-485 je potrebno v DECTS med opremo, ki ima omogočeno daljinsko kontrolo, dodati vgrajeni odklopnik LD32-MCCD322, ki napaja ključne porabnike PNV opreme (MOV 111001, 111002, 108801). Lokalno se ga upravlja iz 400V stikališča BB1, daljinsko pa iz glavne komandne sobe. Način upravljanja in uporaba odklopnika je izvedena s spremembo 1024-BS-L.

Vgradnja dveh dodatnih cevnih priključkov z ventiloma na cevovodu sistema demineralizirane vode (DD) v zgradbi BB2

14. 03. 2022

2

NEK načrtuje vgradnjo dveh dodatnih cevnih priključkov z ventiloma na cevovodu sistema demineralizirane vode (DD) v zgradbi BB2. Namen teh cevnih priključkov je omogočiti priklop fleksibilne cevi za čiščenje in izpiranje sistema. Lokaciji za navedena cevna priključka sta: ventil 44691 na cevovodu 1 1/2-DD-15D-2 v prostoru ASI črpalke, na desni strani podpore MK-DDH2-231; ventil 44692 na cevovodu 1 1/2-DD-15D-2 v prostoru s cevovodi, na desni strani podpore MK-DDH2-254; Na vsakem cevnem priključku je predviden po en ventil.

Razširitev komunikacijskega sistema PC v prostora rezervoarjev/prostora s črpalkami sistemov ASI in AAF

14. 03. 2022

2

NEK namerava namestiti po eno dodatno anteno v prostora rezervoarjev sistemov ASI in AAF ter v prostora s črpalkama teh dveh sistemov, ker je bilo med testiranjem komunikacijskega sistema v zgradbi BB2 ugotovljeno, da se brezžični signal v prostorih z rezervoarji sistemov AAF in ASI izgubi oziroma je prešibek. Posledično je neoperabilna ročna radijska postaja znotraj teh prostorov. Dodatne antene bodo nameščene v skladu s postopkom ADP-1.1.300 (Standard operativne komunikacije), kar pomeni, da bodo od kakršnekoli procesne inštrumentacije oddaljene vsaj 2 m. Poleg tega bo njihova moč cca. 1 mW, kar bo omogočilo, da ne bodo vplivale na operabilnost procesne inštrumentacije. Prav tako namerava NEK namestiti zvočnih v prostor z ASI črpalko na elevaciji 91.050.

Zamenjava poplavne zaščite NEK na lokaciji severni del potoka Potočnica

14. 03. 2022

2

Protipoplavna zaščita v primeru Probable Maximum Flood (PMF) ob Potočnici je zagotovljena skoraj v celotni dolžini s protipoplavnim nasipom ali zidom. Na območju, kjer poteka železniška proga, pa ni mogoče vzpostaviti stalne pregrade. Zato je bilo tam predvideno aktivno ukrepanje osebja NEK z nalaganjem vreč s peskom, kar zahteva 2-3 ure za izvedbo akcije. Takšen način vzpostavitve pregrade bo izboljšan s to spremembo, ki namesto vreč s peskom uporabi protipoplavne ponjave v dolžini 40 metrov, ki bodo zagotavljale zaščito pred poplavo do višine 160,40 m a.A.s.l. (1 meter nad terenom). Izvedba ukrepa traja 1 uro. Za izvedbo se uporablja postopek EIP-17.080 Postavitev poplavne zaščite NEK.

Sprememba 1281-TC-L, "Zamenjava toplotnega izmenjevalca TC100HEX-001"

03. 03. 2022

2

Sprememba obravnava zamenjavo toplotnega izmenjevalca TC100HEX-001 sistema za hlajenje komponent sekundarnih sistemov. Glavni cilji te spremembe je povečati operativnost, zanesljivost, vzdržnost in odpornost na degradacijske procese, kot so erozija-korozija, »pitting« korozija in mikrobiološka korozija. Novi izmenjevalec bo narejen tako, da ga bo možno vgraditi na že obstoječe nosilce, podpore ter vstopne in izstopne šobe. Zunanji premer novega izmenjevalca bo večji za 300 mm, kar ne bo vplivalo na dimenzije vstopnih in izstopnih cevi. Novi izmenjevalec bo narejen iz materiala, ki je bolj korozijsko odporen in vzdržljiv. Vsi zvari in podpore bodo v skladu s standardom ASME, sekcijo VIII. Vse zahteve glede prenosa toplote in tlačnih razmer bodo izpolnjene. Dodatno bosta vgrajena ventila za odzračevanje in drenažo.

Zamenjava nivojskih merilcev v RB - 1007-XI-L Faza 6

31. 12. 2021

1

Izvedba zamenjave nivojskih merilcev v RB.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2021

23. 12. 2021

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.