Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Analiza B6 - Rekonstrukcija drenažne linije z ventilom 30075

Nuklearna elektrarna Krško

08. 08. 2023

2

Za potrebe menjave ionske smole sistema statorske hladilne vode je potreben zadosten pretok demineralizirane (DD) vode. Ker v okolici sistema statorske hladilne vode ni primernega DD priključka je bila izvedena analiza ZKP 2022-2750. V ZKP je predlagano, da se podaljša obstoječa drenažna linija in prestavi ventil 30075, za ventilom pa se vgradi hitra spojka s čepom. Podaljšanje omenjene drenažne linije bi tako omogočalo enostaven dostop in zadosten pretok DD vode pri menjavi ionske smole sistema statorske hladilne vode. Funkcija WT/DD sistema se s tem ne spreminja, drenažni ventil ima še vedno enak namen. Zaradi dodatne vgradnje hitre spojke se v USAR spremeni pretočni diagram Figure 9.2-3 sh.1.

USAR poglavje »12.3. Health Physics«

Nuklearna elektrarna Krško

28. 07. 2023

2

USAR poglavje »12.3. Health Physics« je dopolnjeno z vsebinami, ki so posledica aktivnosti NEK med kampanjo prenosa izrabljenega goriva v suho skladišče in vsebuje ustrezen povzetek OVS NEK, ki podaja osnovne informacije o načinu izvajanja radiološke zaščite, ravneh sevanja in virih, klasifikaciji območij, radioaktivnih odpadkih in doznih ogradah ter načinu spremljanja obsevanosti delavcev. OVS je tudi vključen v reference, skupaj z ustreznimi referencami na programe NEK in mednarodne standarde.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi spremembe notranje organizacije v oddelku ING.PI

Nuklearna elektrarna Krško

10. 07. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelka ING.PI. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo vodenje projektov v sklopu modifikacij procesno-informacijskih sistemov in opreme. Zaradi tega je predvidena vključitev dodatnega delovnega mesta, katerega prednostna naloga bo vodenje projektov.

Sprememba USAR z revidiranimi vrednostmi moči turbine

Nuklearna elektrarna Krško

10. 07. 2023

2

NEK je s spremembo 1098-TU-L v remontu 2022 zamenjal obstoječo visokotlačno turbino z novo, zaradi česar naj bi se električna moč elektrarne po predhodni oceni povečala za približno 10 MWe. Naknadno izvedeni testi moči so pokazali, da je povečanje električne moči za približno polovico manjše, in sicer 5 MWe. Zaradi tega NEK želi ustrezno korigirati navedbe moči in ustrezne opise v USAR. Za poglavja USAR 8.1 in 10.1 je predlagano spremenjeno besedilo tako, da bo bolj natančno opisovalo turbogeneratorski sklop.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2022

Nuklearna elektrarna Krško

25. 05. 2023

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2022.

Sprememba DEC-LCO 3.7.1 alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo z uporabo prenosnega izmenjevalnika toplote in DEC-LCO 3.7.2 prhanje bazena za izrabljeno gorivo

Nuklearna elektrarna Krško

30. 03. 2023

3

V sklopu druge faze programa nadgradnje varnosti je NEK izvedla alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo s spremembo 1028-SF-L. Sprememba vključuje uporabo novega prenosnega izmenjevalnika toplote za alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanju MHX), uporabo fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanje SFP) in vgradnjo tlačno razbremenilne lopute v zgradbi za ravnanje z jedrskim gorivom. Vsi novi sistemi so projektirani za namen obvladovanja razširjenih projektnih dogodkov kategorije A. Sistem fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo se lahko uporablja tudi za blažitev posledic nesreče v primeru razširjenih projektnih dogodkov kategorije B. Alternativno hlajenje SFP z uporabo MHX je namenjeno odvajanju zakasnele toplote velikosti 8,4 MW v primeru, da ne deluje sistem hlajenja SFP, predviden s projektom. S spremembo 1028-SF-L so se v revizijo 6 DECTS dodale sledeče sekcije: DEC-LCO 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 in 3.7.4. S predlagano spremembo DECTSCP 05-22 se natančneje definirajo nadzorne zahteve (SR) za DEC-LCO 3.7.1 in DEC-LCO 3.7.2 s čimer se uskladijo projektne funkcije sistema za alternativno hlajenje oziroma prhanje bazena za izrabljeno gorivo, ki je bil vgrajen s spremembo 1028-SF-L. Posledično se pravilno testirajo sistemi za alternativno SFP hlajenje (po postopku OSP-3.4.555).

Popravek vrednosti merilnih območij v poglavju 11.4.2.2 zaradi tipkarskih napak

Nuklearna elektrarna Krško

28. 03. 2023

2

NEK je ugotovila, da so v USAR v poglavju 11.4.2.2 na str. 11.4-11 navedene napačne vrednosti merilnih območij za kanale R-21, R-13 in R-14. Do tipkarske napake je prišlo pri implementaciji spremembe 489-RM-L »Zamenjava analognega sistema radiološkega monitoringa — zamenjava kanalov R-13, R-14, R-21« v USAR, rev. 13, pri čemer je bil eksponent zapisan napačno. Poleg tega je potrebno pri vrednostih za kanala R-13 in R-14 decimalne vejice popraviti v decimalne pike.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi sprememb notranje organizacije v oddelkih ING.PDO in TO.KM ter uskladitev z dejanskim stanjem v oddelku ING.DOV

Nuklearna elektrarna Krško

17. 03. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelkov ING.PDO in TO.KM. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo izvajanje del in nalog na področju predelave in predaje radioaktivnih odpadkov (PPRAO). V ING.PDO je predvidena vključitev dodatnega področja dela, ki se bo ukvarjalo predvsem s pripravo in usklajevanjem potrebnih podlag za predajo NSRAO, v TO.KM pa je predvidena ločitev skupine za PPRAO od skupine za kemijsko tehnologijo. Z uvedbo nove organizacije se bo še bolj jasno opredelila interna razdelitev del in nalog znotraj oddelka TO.KM, na področju PPRAO pa omogočilo učinkovito in osredotočeno delo. Dodatno je v oddelku ING.DOV predvidena uskladitev organizacijske sheme z dejanskim stanjem.

B6 analiza — Fig. 10.1-4 sh.1 in Fig. 9.2-3 sh.1 zaradi spremembe ZM CY2M3 v trajno spremembo

Nuklearna elektrarna Krško

03. 03. 2023

2

Namen spremembe je da se začasna sprememba CY-20-13 spremeni v trajno spremembo ter dokumentira vse potrebne spremembe v USAR Fig. 10.1-4 Sh.1 in Fig. 9.2-3 Sh.1, ki so nastale zaradi začasne spremembe ZM CY-20-13. V sklopu ZM CY-20-13 so bili vgrajeni priključki za dodajanje Film Forming Amin-ov (FFA — kemikalija, ki ustvari na površinah sekundarnega sistema zaščitni film, ki preprečuje dostop kisika do površin ter tako preprečuje proces korozije).

Zamenjava črpalk RE40-PMP in RE11-PMP zaradi nedobavljivosti rezervnih delov

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2022

2

Za črpalke monitorjev RE11 -PMP in RE40-PMP niso več dobavljivi rezervni deli. Nove črpalke so dimenzijsko enake, delujejo na nižjem pretoku 55 l/min . V sami posodobitvi je zaradi nižjih pretokov potrebno poleg črpalk zamenjati tudi varovalke na RE-11-PMP iz 6 Ana 4 A in RE-40-PMP pa iz 8 A na 6 A.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2022

Nuklearna elektrarna Krško

21. 12. 2022

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Vgradnja tlačnih indikatorjev na CC hladilnih linijah

Nuklearna elektrarna Krško

14. 12. 2022

1

Spremljanje tlačnih razmer na hladilnih linijah Sistema za hlajenje komponent (CC).

Korekcija opisa ventilov v TS Tabeli 3,8-5

Nuklearna elektrarna Krško

13. 12. 2022

2

Sprememba se nanaša na korekcijo opisa dveh ventilov sistema za prhanje zadrževalnega hrama (CI) navedenih v Tehničnih specifikacijah (TS), v tabeli 3.8-5. Opis se nanaša na MOV ventila 9101A in 9101B, ki sta nameščena na sesalni strani CI črpalk in ne na tlačni strani, kot je to sedaj napačno navedeno pri opisu v tabeli 3.8-5.

Dvižna naprava nad TDAF črpalko

Nuklearna elektrarna Krško

07. 12. 2022

Namestitev dvižne naprave za izvedbo servisa turbinske črpalke.

Obvodni liniji odzračevalnih lončkov TC HEX-ov

Nuklearna elektrarna Krško

05. 12. 2022

1

Omogočiti hitro ukrepanje v primeru napake na odzračevalnih lončkih.

Odstranitev relejev iz relejnih omar (protective relay rack)

Nuklearna elektrarna Krško

01. 12. 2022

1

Odstranitev relejev, ki niso v funkciji.

Poenotenje izrazoslovja v USAR-ju (RTP, RP in navajanje daljšega angl. izraza)

Nuklearna elektrarna Krško

25. 11. 2022

2

URSJV je ob pregledu UCP 22-20 "Preimenovanje 110 kV daljnovodnih polj (dopis št. 3570-1/2022/50 z dne 29.8.2022) opozorila NEK, naj poenoti izrazoslovje v poglavjih USAR 1 in 8, in sicer naj se ob kratici RTP navaja angleški izraz "distribution transformer substation", ob kratici RP pa "distribution substation". NEK je opravil pregled USAR-ja in poenoti izrazoslovje. Pri vsakem prvem navajanju RTP je v sekciji besedila naveden celoten izraz (npr. distribution transformer substation (RTP) Krško), ob nadaljnjih navajanjih pa "RTP Krško": Izraz ”distribution substation” se nanaša samo na RP Hudo in se navaja ob prvi omembi v sekciji kot ”distribution substantion RP Hudo”, nadalje pa ”RP Hudo”

Ambientni grelci v električnih omarah kondenzatorja ventilacije pomožne komandne sobe (ECR)

Nuklearna elektrarna Krško

11. 11. 2022

1

Preprečevanje kondenza znotraj omare v primeru nižjih zunanjih temperatur.

Začasno napajanje gradbišča DSB

Nuklearna elektrarna Krško

28. 10. 2022

1

Zagotovitev napajanja začasnega gradbišča zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva (DSB).

Montaža merilne opreme BD sistem uparjalnik 01RB

Nuklearna elektrarna Krško

27. 10. 2022

1

Montaža induktivnih merilnikov pomika cevovodov na sistemu za kaluženje uparjalnikov (BD).