Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis
Ponastavi
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
1053-PC-L, "Zamenjava sistema radijskih komunikacij NEK (Faza 2)"

12. 02. 2021

2

Sprememba zajema zamenjavo, modernizacijo radijske komunikacijske opreme v NEK. Uporabi se digitalno tehnologijo skladno z najnovejšimi standardi, ki ima manjšo porabo in tudi manjše EMC sevanje (manjši vpliv na drugo opremo). Nadgradnja bo postavila dodatne antene v zgradbi BB1, omogočila pa bo tudi razširitev radijske povezave na bodoče objekte (operativi podporni center, BB2, zgradba suhega skladišča z izrabljenim gorivom). Sprememba ne vpliva na varnostno opremo, bo pa zagotovila večjo zanesljivost komunikacije v primeru izrednega dogodka.

Novi potek cevovoda med razbremenilnim ventilom 108734 in sistemom za recikliranje borove kisline ter dodatni cevni priključki na cevovodu alternativnega sistema odvajanja zaostale toplote

25. 01. 2021

2

V fazi instalacije spremembe 1029-RH-L (alternativni sistem odvajanja zaostale toplote – ARHR) želi NEK spremeniti potek cevovoda dolvodno od razbremenilnega ventila 108734. Prvotna projektna dokumentacija predvideva priključitev tega cevovoda na sistem talnih drenaž, po novem in v skladu z zahtevo FDCR-50 pa naj bi bil ta cevovod priključen na sistem za obnovo bora, kamor sicer potekajo tudi ostale razbremenilne linije drugih sistemov. Novi cevovod premera 1'' dolžine 65 m bo potekal znotraj zgradbe AB. Priključen bo na ne-varnostni cevovod premera 4'' sistema za recikliranje borove kisline. Poleg navedenega namerava NEK v skladu s FDCR-53 na cevovodih sistema ARHR v bližini priključnih mest na obstoječe sisteme izvesti več dodatnih priključkov; ti bodo omogočali uporabo napihljivih vreč oziroma balonov v cevovodu za pomoč pri izvedbi priključnih zvarov na obstoječe sisteme oziroma njihove cevovode. Po končani priključitvi cevovodov sistema ARHR bodo ti dodatni priključki, ki ne bodo več v funkciji, zaprti (zavarjeni) s cevno kapo.

Zamenjava aktuatorjev za ventila HCV133 in HCV227

15. 01. 2021

3

Od leta 2006 dalje se pojavljajo problemi z delovanjem dveh aktuatorjev Limitorgue SMB-000 za venila HCV133 in HCV227 (nameščena na CVCS sistemu). V okviru omenjene spremembe se zamenjata obstoječa aktuatorja z novima. Spremenjeno bo električno napajanje (predhodno je bilo eno fazno 118 VAC, sedaj bo tri fazno 400 VAC napajanje. Dodatno bo vgrajena pretokovna zaščita za penetracijo zadrževalnega hrama (samo za HCV227 aktuator, ki se nahaja v zadrževalnem hramu) in termična zaščita za oba aktuatorja. Na glavnem komandnem panelu bo obstoječe ročno krmiljenje zamenjano z novima krmilnikoma.
1239-RC-L, "Visokotemperaturna tesnila na črpalkah reaktorskega hladila"

15. 01. 2021

2

Sprememba obravnava zamenjavo obstoječega tesnilnega vložka za tesnilom številka 1 na obeh črpalkah reaktorskega hladila (RCPCPC01 / 02) z modificiranim Westinghousovim visokotemperaturnim tesnilom. Tesnila, ki so vgrajena trenutno niso namenjena za obratovanje na visokih temperaturah. Rezultat novih tesnil je izboljšanje varnosti elektrarne, saj nadzorovano nizko uhajanje hladila RCSa da operaterjem čas, da se osredotočijo na zmanjšanje tlakov in temperatur ter ublažitev drugih vplivov po nesreči. S to spremembo se bo znatno povečal čas do odkritja sredice v primeru dogodka izgube vsega izmeničnega električnega napajanja (SBO).
Odstranitev odsesovalne linije v vroči delavnici

11. 01. 2021

2

V skladu z analizo ZKP 2020-2015 se odstrani odsesovalna naprava VA442FAN-001 v prostoru vroče delavnice v FHB 100,30 m. Odstranitev ventilatorja nima vpliva na obratovanje varnostno pomembne ventilacije FHB zgradbe (VA431 in VA441). Sprememba zahteva manjše spremembe v USAR.
Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2020

23. 12. 2020

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Testiranje PAR plošč pri povišani temperaturi

23. 12. 2020

2

Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Že od samega začetka izvajanja preverjanja PAR plošč leta 2015 ima NEK težave pri testiranju PAR plošč pri sobni temperaturi. Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Spremenjena bo testna naprava za izvajanje testa PAR plošč na povišani temperaturi do 50 °C ter nov testni postopek. Celotna testna naprava se nastavi na določeno temperaturo s pomočjo segretega stisnjenega zraka. Povprečna temperatura testnega plina se meri z dvema termočlenoma, nameščenima nad grelnim blokom. Tudi PAR plošča se pred samo izvedbo testa segreje na testno temperaturo. Temperatura testiranja PAR plošč je navedena v USAR 6.2.5.4 in 20.2.1.3. in je predmet predlagane spremembe.
Vgradnja prirobničnih spojev na CY cevovodu za BD HEX

23. 12. 2020

2

Za potrebe vzdrževanja cevnih snopov toplotnih izmenjevalcev sistema za kaluženje uparjalnikov (BD), se vgradijo prirobnični spoji na cevovodih kondenzatnega sistema (CY), ki potekata pred BD izmenjevalnikoma,. Ta sprememba bo omogočala začasno odstranitev delov CY cevi v primeru manipulacije s cevnim snopom BD toplotnega izmenjevalnika. Omenjena manipulacija se trenutno izvaja vsak drugi remont. Predlagana izboljšava bi preprečila morebitne nesreče pri delu ali poškodbo opreme.
1259-CY-L Vgradnja magnetnih struktur v kondenzator

02. 12. 2020

2

S spremembo se v kondenzator namestijo magnetne strukture (MSRD), ki zagotavljajo čiščenje vode v kondenzatnem sistemu (CY). MRSD so namenjene odstranjevanju magnetnega materiala, ki nastaja med obratovalnim ciklom, in s tem zmanjšanju vnosa tega materiala v uparjalnike. V vsakem kondenzatorju bo nameščenih 10 MSRD-jev.
PSR2 akcija 1.1-45 - Dopolnitev poglavja 7.4

23. 11. 2020

2

Sprememba izhaja iz PSR2 akcije 1.1-45 Safe Shutdown Systems (SSS) Qualification to Postulated Iniating Events (PIE) and Safe Shutdown Earthquake. Ta je zahtevala, da se opravi analiza, ki preveri in potrdi, da lahko zaustavitveni sistemi (SSS) privedejo elektrarno v varno stanje ob vseh predpostavljenih dogodkih vključno s potresom. NEK je pripravila podrobno analizo NEK ESD-TR-06/20 "NEK Safe Shutdown after earthquake analysis", ki predpostavi, da so SSS, ki niso seizmično kvalificirani, neoperabilni ter pokaže, da se elektrarna lahko privede v varno stanje brez da se presežejo varnostne meje.
Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB

19. 11. 2020

2

Sprememba Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB zajema izboljšave v sistemu napajanja lastne rabe NEK iz TE Brestanica. Predvideva zamenjavo obstoječega ločilnika Q92 v prečni zvezi med 100 kV poljema Bresanica NEK (EA12) in lastne rabe NEK (EA11) v RTP Krško z implementacijo prostozračne izvedbe prečne zveze med poljema z elementi: ločilnik, odklopnik, tokovni merilni transformator in ločilnik.
Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019

16. 11. 2020

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019. NEK je začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.
Odstranitev solenoidnega ventila na recirkualcijski liniji FP črpalke za izpiranje

30. 10. 2020

2

Obratovanje črpalke za izpiranje FP104PMP-001 brez recirkulacijskega pretoka, ki zagotavlja minimalni pretok, ima za posledico poškodbo same črpalke. Da se prepreči zapiranje solenoidnega ventila 29113 zaradi izgube DC napajanja ali drugega razloga, se izvede odstranitev solenoidnega ventila 29113. Omenjeni ventil se zamenja z 1 1/2" cevjo. Z izvedbo spremembe 1223-FP-L "Odzračevanje FP črpalk" (izvedena v letu 2017) ventil 29113 ni več potreben, ker se je recirkulacijska linija z ventilom 29113 prestavila pred protipovratni ventil 29101.
Zamenjava panelov sistema za zaščito pred požari EE106PNLE842 in EE106PNLG901

09. 10. 2020

2

Pri spremembi 1164-FP-L gre za zamenjavo naslednjih zastarelih panelov sistema za zaščito pred požari: EE106PNLE842 (Fire Pump FP103PMP-001 control panel) in EE106PNLG901 (Jockey Fire Pump controller FP105PMP-001). Obstoječa električna krmilna omara EE106PNLE842 s katero se upravlja električno FP črpalko FP103PMP-001, vsebuje komponente katerim se izteka življenjska doba, zato se omara zamenja z novo krmilno omaro. S krmilno-napajalno električno omaro EE106PNLE842 (FIRE PUMP CONTROL PANEL, loaction: ESW building) se upravlja električno FP črpalko FPI 03PMP-001.
Vgradnja drenažnega ventila na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov

02. 10. 2020

2

V okviru manjše spremembe se bo na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov vgradil drenažni 1/2 colski ventil s kapo. Sprememba se nanaša na sistem dreniranja puščanja črpalk reaktorskega hladila v rezervoar drenaž reaktorskega hladila. V remontu se ta drenaža uporablja za odvajanje puščanja črpalk reaktorskega hladila, ko sta le-ti postavljeni na tesnilni naslon. Vgradnja novega drenažnega ventila je namenjena poenostavitvi remontne aktivnosti z zmanjšanjem kontaminacije vzdrževalnega osebja in okolice drenaž reaktorskega hladila rezervoarja ter črpalk.
Električno napajanje v sili zgradbe BB2

29. 09. 2020

3

Namen spremembe je zagotoviti električno povezavo med nizko napetostnim 400V mobilnim dizel generatorjem AE900DSL-003 (2 MVA) preko mobilnega transformatorja AE900XFR003 (400V/6,3kV, 3MVA) do srednje napetostne 6,3kV zbiralke EE105SWGMD3, ki se nahaja v BB1 zgradbi. Omenjena mobilna dizel generatorja in transformator se bosta nahajala pred BB2 zgradbo.
Prezračevanje prostora hladilne in tesnilne vode CW 102 črpalk

01. 07. 2020

2

Pri spremembi prezračevanja prostora hladilne in tesnilne vode CW102 črpalk (ZKP 2018-610) gre za posege na sistemu obtočne hladilne vode, in sicer za odstranitev ventilatorja VA734FAN-001 z njegovo opremo in preusmeritev pretočne poti pomožnega ventilatorja VA731FAN-001 iz prostora strojne delavnice (CWI01) v prostor sistema za podmazovanje/hlajenje in tesnjenje CW102 črpalk (CWI08). S tem in s pomočjo dodatnega temperaturnega zaznavala, ki bo priključen na mimiko PIS se bo izboljšala regulacija temperature prostora CWI08 in sistema tesnilne vode za črpalke CW102, ki se nahaja v tem prostoru. Gre za spremembe na ne-varnostnih sistemih, spremenijo pa se USAR poglavje 9.6.4.2.3 in slika Fig. 9.4-22. Prav tako bo potrebno spremeniti postopke SOP-3.2.503, SOP-3.2.651 in PMM-4.100.
Priključno mesto na FP sistem za mobilno črpalko

01. 07. 2020

2

V primeru nedelovanja ene FP črpalke za več kot 7 dni je potrebno v skladu s Tehničnimi specifikacijami (LCO 3.7.11.1 Akcija a) zagotoviti nadomestno črpalko. V okviru ZKP 2019-702 bo NEK priključila črpalko HS450 na FP sistem. S to spremembo vplivamo na USAR načrt 9.3-5 rev 25. Sprememba izboljša jedrsko varnost, saj bodo s to spremembo popolnoma izpolnjene zahteve TS LCO 3.7.11.1, saj se doda alternativna FP črpalka.
Vgradnja ventilov za prepihovanje FE1094

17. 03. 2020

2

Namen merilne zanke F1094 je merjenje pretoka plinov pri odplinjevanju rezervoarja za regulacijo prostornine. Indikacija pretoka in alarm je na lokalnem panelu v pomožni zgradbi in na PIS-u. Merilno zanko sestavljajo 4 elementi. Element FE1094 vsebuje senzor in je edina komponenta izpostavljena kondenzu v ceveh. Med obratovanjem odplinjevanja rezervoarja za regulacijo prostornine s sistemom obdelave odpadnih plinov lahko pride do zalitja tipala komponente FM1094 ali pa do kondenzacije vlage v samem FE1094. Za namen odstranjevanja vlage iz FE1094 se vgradita dva drenažna ventila pri samem FE za izpihovanje z dušikom. Vgradnja dveh novih ventilov za prepihovanje ne spreminja nobene projektne funkcije sistemom obdelave odpadnih plinov.
Vgradnja priključka za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA)

13. 02. 2020

2

NEK bo vgradila priključek za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA) zaradi vse večje porabe delovnega zraka, da bi zvišali zanesljivost samega CA sistema. Narejen je bil ZKP 2019-2416. Vgradil se bo nov 2" cevovod na CA sistem ter izolacijski ventil v IB. Sprememba ima vpliv na postopek SOP-3.2.402 "Sistem oskrbovalnega zraka", spremeni pa se USAR pretočni diagram D-302-243 (slika 9.3-1c).