Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sprememba DEC-LCO 3.7.1 alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo z uporabo prenosnega izmenjevalnika toplote in DEC-LCO 3.7.2 prhanje bazena za izrabljeno gorivo

30. 03. 2023

3

V sklopu druge faze programa nadgradnje varnosti je NEK izvedla alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo s spremembo 1028-SF-L. Sprememba vključuje uporabo novega prenosnega izmenjevalnika toplote za alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanju MHX), uporabo fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo (v nadaljevanje SFP) in vgradnjo tlačno razbremenilne lopute v zgradbi za ravnanje z jedrskim gorivom. Vsi novi sistemi so projektirani za namen obvladovanja razširjenih projektnih dogodkov kategorije A. Sistem fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo se lahko uporablja tudi za blažitev posledic nesreče v primeru razširjenih projektnih dogodkov kategorije B. Alternativno hlajenje SFP z uporabo MHX je namenjeno odvajanju zakasnele toplote velikosti 8,4 MW v primeru, da ne deluje sistem hlajenja SFP, predviden s projektom. S spremembo 1028-SF-L so se v revizijo 6 DECTS dodale sledeče sekcije: DEC-LCO 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 in 3.7.4. S predlagano spremembo DECTSCP 05-22 se natančneje definirajo nadzorne zahteve (SR) za DEC-LCO 3.7.1 in DEC-LCO 3.7.2 s čimer se uskladijo projektne funkcije sistema za alternativno hlajenje oziroma prhanje bazena za izrabljeno gorivo, ki je bil vgrajen s spremembo 1028-SF-L. Posledično se pravilno testirajo sistemi za alternativno SFP hlajenje (po postopku OSP-3.4.555).

Popravek vrednosti merilnih območij v poglavju 11.4.2.2 zaradi tipkarskih napak

28. 03. 2023

2

NEK je ugotovila, da so v USAR v poglavju 11.4.2.2 na str. 11.4-11 navedene napačne vrednosti merilnih območij za kanale R-21, R-13 in R-14. Do tipkarske napake je prišlo pri implementaciji spremembe 489-RM-L »Zamenjava analognega sistema radiološkega monitoringa — zamenjava kanalov R-13, R-14, R-21« v USAR, rev. 13, pri čemer je bil eksponent zapisan napačno. Poleg tega je potrebno pri vrednostih za kanala R-13 in R-14 decimalne vejice popraviti v decimalne pike.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi sprememb notranje organizacije v oddelkih ING.PDO in TO.KM ter uskladitev z dejanskim stanjem v oddelku ING.DOV

17. 03. 2023

2

Predlog spremembe USAR Sekcije 13.1 izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelkov ING.PDO in TO.KM. Predlagana organizacijska sprememba izhaja iz interne razdelitve delovnih področij, v skladu s katerimi se bo funkcionalno zagotavljalo izvajanje del in nalog na področju predelave in predaje radioaktivnih odpadkov (PPRAO). V ING.PDO je predvidena vključitev dodatnega področja dela, ki se bo ukvarjalo predvsem s pripravo in usklajevanjem potrebnih podlag za predajo NSRAO, v TO.KM pa je predvidena ločitev skupine za PPRAO od skupine za kemijsko tehnologijo. Z uvedbo nove organizacije se bo še bolj jasno opredelila interna razdelitev del in nalog znotraj oddelka TO.KM, na področju PPRAO pa omogočilo učinkovito in osredotočeno delo. Dodatno je v oddelku ING.DOV predvidena uskladitev organizacijske sheme z dejanskim stanjem.

B6 analiza — Fig. 10.1-4 sh.1 in Fig. 9.2-3 sh.1 zaradi spremembe ZM CY2M3 v trajno spremembo

03. 03. 2023

2

Namen spremembe je da se začasna sprememba CY-20-13 spremeni v trajno spremembo ter dokumentira vse potrebne spremembe v USAR Fig. 10.1-4 Sh.1 in Fig. 9.2-3 Sh.1, ki so nastale zaradi začasne spremembe ZM CY-20-13. V sklopu ZM CY-20-13 so bili vgrajeni priključki za dodajanje Film Forming Amin-ov (FFA — kemikalija, ki ustvari na površinah sekundarnega sistema zaščitni film, ki preprečuje dostop kisika do površin ter tako preprečuje proces korozije).

Zamenjava črpalk RE40-PMP in RE11-PMP zaradi nedobavljivosti rezervnih delov

21. 12. 2022

2

Za črpalke monitorjev RE11 -PMP in RE40-PMP niso več dobavljivi rezervni deli. Nove črpalke so dimenzijsko enake, delujejo na nižjem pretoku 55 l/min . V sami posodobitvi je zaradi nižjih pretokov potrebno poleg črpalk zamenjati tudi varovalke na RE-11-PMP iz 6 Ana 4 A in RE-40-PMP pa iz 8 A na 6 A.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2022

21. 12. 2022

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Korekcija opisa ventilov v TS Tabeli 3,8-5

13. 12. 2022

2

Sprememba se nanaša na korekcijo opisa dveh ventilov sistema za prhanje zadrževalnega hrama (CI) navedenih v Tehničnih specifikacijah (TS), v tabeli 3.8-5. Opis se nanaša na MOV ventila 9101A in 9101B, ki sta nameščena na sesalni strani CI črpalk in ne na tlačni strani, kot je to sedaj napačno navedeno pri opisu v tabeli 3.8-5.

Obvodni liniji odzračevalnih lončkov TC HEX-ov

05. 12. 2022

1

Omogočiti hitro ukrepanje v primeru napake na odzračevalnih lončkih.

Poenotenje izrazoslovja v USAR-ju (RTP, RP in navajanje daljšega angl. izraza)

25. 11. 2022

2

URSJV je ob pregledu UCP 22-20 "Preimenovanje 110 kV daljnovodnih polj (dopis št. 3570-1/2022/50 z dne 29.8.2022) opozorila NEK, naj poenoti izrazoslovje v poglavjih USAR 1 in 8, in sicer naj se ob kratici RTP navaja angleški izraz "distribution transformer substation", ob kratici RP pa "distribution substation". NEK je opravil pregled USAR-ja in poenoti izrazoslovje. Pri vsakem prvem navajanju RTP je v sekciji besedila naveden celoten izraz (npr. distribution transformer substation (RTP) Krško), ob nadaljnjih navajanjih pa "RTP Krško": Izraz ”distribution substation” se nanaša samo na RP Hudo in se navaja ob prvi omembi v sekciji kot ”distribution substantion RP Hudo”, nadalje pa ”RP Hudo”

Ambientni grelci v električnih omarah kondenzatorja ventilacije pomožne komandne sobe (ECR)

11. 11. 2022

1

Preprečevanje kondenza znotraj omare v primeru nižjih zunanjih temperatur.

Začasno napajanje gradbišča DSB

28. 10. 2022

1

Zagotovitev napajanja začasnega gradbišča zgradbe za suho skladiščenje izrabljenega goriva (DSB).

Montaža merilne opreme BD sistem uparjalnik 01RB

27. 10. 2022

1

Montaža induktivnih merilnikov pomika cevovodov na sistemu za kaluženje uparjalnikov (BD).

Dovod IA zraka za obvodne ventile turbinskih stop ventilov

27. 10. 2022

1

Vgradnja dodatnega regulatorja tlaka za obvodne ventile turbinskih stop ventilov.

Instalacija števcev porabe vode za dekontaminacijo Rx bazena

23. 10. 2022

1

Nadzor dodajanja vode v primarni hladilni sistem pri dekontaminaciji reaktorskega (Rx) bazena.

Postavitev, detekcija, signalizacija puščanja in odstranitev tesnilnega pokrova reaktorja

17. 10. 2022

1

Možnost izvajanja del na primarnem sistemu pri različnih nivojih reaktorske hladila, ko je reaktorski (Rx) bazen napolnjen z vodo.

SA header posodobitev tlačne regulacije

17. 10. 2022

1

Zagotovitev redundance virov pare za sistem pomožne pare (SA).

Vgradnja etalonov S235-JR2 v TU141TNK-001 v OL33

16. 10. 2022

1

Ugotavljanje vpliva dejanskih pogojev rezervoarja na nezaščiteno površino osnovnega materiala rezervoarja.

Začasno napajanje 125 V DC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLK301

14. 10. 2022

1

Zagotovitev začasnega enosmernega napajanja DC101PNLK301 za neprekinjeno napajanje MD2 zbiralke.

Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo zaradi izklopa 125VDC proge B v času izklopa zbiralke DC101PNLJ301

14. 10. 2022

1

Omogočiti prepihovanje prostorov kontrolne točke v času izklopa 125VDC proge B.

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 in MCCD111 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ301 ter izklopa LD21

14. 10. 2022

1

Zagotoviti napajanje porabnikom zbiralke DC301 v času testiranja baterije 1B (DC100BATJ301).