Skoči do osrednje vsebine

V več kot 120 regijah in državah članicah Evropske unije (EU) so se po letu 2014 oblikovale regionalne in nacionalne strategije pametne specializacije (S3) in sicer s ciljem spodbujanja na inovacijah in raziskavah temelječega gospodarskega razvoja, kakor tudi učinkovitejšega in uspešnejšega koriščenja sredstev za raziskave, razvoj in inovacije z naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Z oblikovanjem S3 so regije in države članice EU v sodelovanju z inovacijskimi deležniki (na primer dinamičnimi podjetji, institucijami znanja, ipd.) opredelile tista (nišna) področja, kjer imajo kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc in kamor bodo v nadaljnje osredotočale svoja razvojna vlaganja. Le to pa bo omogočilo preplet in dopolnjevanje kapacitet, kompetenc in znanja med različnimi regijami in državami EU ter tako učinkovitejše pozicioniranje regionalnih inovacijskih deležnikov na globalnih trgih.

Za uspešno in učinkovito izvajanje regionalnih in nacionalnih S3 pa je med drugim ključno, da so v procese njihovega oblikovanja in izvajanja primerno vključeni raznovrstni inovacijski deležniki, med drugim tudi grozdi (clusters). V okviru projekta S3-4AlpCluster (Smart Specialisation Strategies to build an innovation model for Alp Clusters) s partnerji iz 6 držav oziroma 11 regij tako razvijamo t. i. 'inovacijski model' (innovation model) s specifičnimi orodji in metodologijami, ki bo regijam in državam članicam EU omogočil, da v procese oblikovanja in izvajanja S3 uspešneje vključujejo regionalne grozde. Prav tako pa bodo lahko specifična orodja in metodologije inovacijskega modela uporabili tudi regionalni grozdi ter tako preko njih nadgradili svoje delovanje in s tem okrepili inovacijske sposobnosti svojih članov, še posebej malih in srednjih podjetij. 
 

Sodelujoči partnerji

 • HES-SO//FR HEIA-FR – INNOSQUARE CLUSTERS, Švica, vodilni partner,
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur Ltd., Avstrija,
 • VDI/VDE Innovation + Technik., Nemčija,
 • Veneto Region – Research Clusters and Networks Unit, Italija,
 • Poly4EmI hosts by Anteja ECG d.o.o., Slovenija,
 • Innovation and Technology Transfer Salzburg GmbH, Avstrija,
 • University of Franche-Comte, Francija,
 • PROPLAST – consortium for the plastic culture promotion, Italija,
 • Cluster Technologies for Smart Cities & Communities Lombardy Foundation, Italija,
 • Autonomous Province of Trento, Italija,
 • Trentino Innovation Hub, Italija,
 • Lombardy Region Government, Italija, 
 • Bavarian Research Alliance Ltd., Nemčija,
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija.

Glavni cilj projekta 
Izboljšati okvirne pogoje za inovacije v grozdih in njihovih malih in srednjih podjetjih.

Specifični cilji projekta
1. Spodbuditi izmenjavo znanj in medsebojno učenje regionalnih političnih odločevalcev iz različnih regij na področju vključevanja deležnikov t. i. ‘četverne vijačnice’ (quadruple helix).
2. Spodbuditi inovacije in pridobiti kritično maso preko identifikacije iniciativ grozdov v regijah, ki so močno tehnološko osredotočene in se medsebojno dopolnjujejo. 
3. Spodbuditi  trans-regionalno sodelovanje med grozdi na področju vključevanja deležnikov četverne vijačnice.

Dosežki projekta
1.    Skupni transnacionalni akcijski načrt za grozde
2.    Popolnoma razvita sinhronizirana finančna shema
3.    Inovacijski model za razvoj grozdov
4.    Nove storitve, preizkušene s strani pilotnih grozdov

Pričakujemo, da bodo aktivnosti in dosežki projekta prispevali k povečanju števila inovacij v sodelujočih alpskih regijah, saj bodo njihove S3 medsebojno usklajene, pri čemer pa bo njihovo oblikovanje in izvajanje temeljijo na izboljšanem vključevanju grozdov. V okviru projekta bomo razvili nova orodja in metodologije vključevanja grozdov v oblikovanje in izvajanje S3, ki bodo na voljo tudi nesodelujočim regijam. 

Pristop S3-4AlpClusters projekta temelji na izmenjavi znanj in izkušenj, medsebojnem učenju ter spodbujanju vertikalnega in horizontalnega sodelovanja med političnimi odločevalci in regionalnimi grozdi v sodelujočih alpskih regijah. Večina izmed sodelujočih regij spada med najbolj razvite regije EU, kjer je prisotno veliko število dinamičnih, inovativnih podjetij, še posebej malih in srednjih podjetij, in institucij znanja. Tako sodelovanje v projektu predstavlja odlično priložnost za Slovenijo, saj nam omogoča izmenjavo izkušenj z najuspešnejšimi regijami v EU, kakor tudi spodbujanje sodelovanja slovenskih inovacijskih deležnikov z inovacijskimi deležniki sodelujočih regij. 

V projekt se tako vključujejo številni (regionalni) grozdi, (mala in srednja) podjetja, institucije znanja, akademiki, strokovnjaki s področja pametne specializacije in grozdov (na primer Dominique Foray) ter politični odločevalci. V aktivnosti projekta smo na slovenski strani tako že vključili vseh devet Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP), 11 Kompetenčnih centrov za  razvoj kadrov (KoC), temeljne institucije znanja (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut), ključne gospodarske subjekte (Gospodarska zbornica Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica) in institucije podpornega okolja za inovacije (Tehnološki park Ljubljana).  

Sredstva za izvedbo projekta

Skupna vrednost projekta znaša 2,5 milijona evrov. V 85 odstotkih ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoči partnerji. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z 120.000 evri (od tega je 102.000 evrov iz ESRR).

Trajanje in delovni sklopi projekta

S projektom, ki se je začel v začetku decembra 2016 in bo trajal vse do konca aprila 2019, je razdeljen v tri delovne sklope:

1.  Primerjalna analiza in stresni testi politike grozdov in S3 (WP T1) - V tem okviru smo razvili nove metodologije in orodja za vključevanje grozdov v oblikovanje in izvajanje S3. Na podlagi t. i. stresnih testov smo prvo opredelili stopnjo vključenosti grozdov v oblikovanje in izvajanje S3 v sodelujočih regijah ter identificirali primere dobrih praks. Na podlagi primerjave med samimi strategijami sodelujočih regij in njihovim izvajanjem smo nato identificirali posamezne sinergije in komplementarnosti, ki bi lahko predstavljale izhodišče za medregionalno povezovanje. V ta namen smo med drugim razvili orodje, ki bo političnim odločevalcem po eni strani omogočilo, da medsebojno usklajujejo izvajanje politik, vezanih na S3, in hkrati spodbujajo transnacionalno inovacijsko povezovanje. Sinhronizirana shema razpisov (synchronized call scheme) predstavlja metodološko orodje, preko katerega bodo lahko politični odločevalci sprva identificirali sinergije med regionalnimi S3 in dinamiko sodelovanja med grozdi. V naslednjem koraku bodo lahko preko uporabe orodja uskladili že obstoječe regionalne programe (so)financiranja projektov in izvedli (skupni) sinhroniziran razpis, ki bo omogočil sofinanciranje (medregionalnih) projektov članov grozdov. 

Aktivnosti SVRK - V okviru prvega delovnega sklopa smo na podlagi analize odgovorov na vprašalnik, naslovljen na managerje slovenskih grozdov, opredelili njihovo vključenost v t. i. proces podjetniškega odkrivanja, snovanje dokumenta S3 in njegovo izvajanje. Nato smo preko izvedbe delavnice podjetniškega odkrivanja skupaj s predstavniki vseh 9 SRIP-ov opredelili t. i. transformacijske aktivnosti (transformative activities). Transformacijske aktivnosti so tista (fokusna) področja na katerih člani SRIP-ov izkazujejo odličnost ter tako potencial za izvedbo (pilotnih) projektov in transnacionalno sodelovanje. Na delavnici smo tako hkrati skušali identificirati komplementarnosti med identificiranimi transformacijskimi aktivnostmi Slovenije, Lombardije, Zgornje Avstrije in Baden-Württemberga.

2. Inovacijski model za razvoj grozdov (WP T2) - V tem okviru smo metodologije in orodja za usposabljanje managerjev grozdov na področju razvoja (novih) inovativnih storitev. Na podlagi analize storitev, ki jih grozdi v sodelujočih regijah že ponujajo svojim članom, smo sprva skušali identificirati primere dobrih praks. Nato pa smo v vseh sodelujočih regijah izvedli regionalne delavnice grozdov, kjer smo skupaj s predstavniki grozdov skušali opredeliti nove ideje o storitvah na področjih, kot so upravljanje intelektualne lastnine, finančni instrumenti, razvoj človeških virov in spodbujanje podjetništva. V naslednjem koraku smo analizirali vse regionalne nove ideje o storitvah grozdov in izbrali najbolj perspektivne.

Aktivnosti SVRK - V okviru prvega delovnega sklopa smo skupaj z devetimi SRIP in 11 KoC izvedli delavnico 'O učinkovitem upravljanju partnerstev KoC/SRIP: (HR+R&D)/S4 - Kaj že znamo in kaj se moramo še naučiti?'. Delavnica je bila namenjena t. i. match-making-u med SRIP-i in KOC-i ter identifikaciji priložnosti za sodelovanje, še posebej v navezavi na razvoj novih (inovativnih) storitev za člane SRIP-ov in KOC-ov. Na delavnici smo prav tako opredelili štiri nove ideje o storitvah na področju razvoja človeških virov, ki bi jih lahko SRIP-i in KOC-i skupaj nudili svojim članom. Vse štiri nove ideje o storitvah, ki so nastale v okviru delavnice, so bile nato izbrane kot ene izmed najboljših idej o storitvah na ravni projekta.

3.  Testiranje modela na pilotnih grozdih (WP T3) - V tems sklopu na pilotnih grozdih testiramo metodologije, orodja in storitve, ki smo jih razvili v okviru prvega in drugega delovnega sklopa.

Aktivnosti SVRK - Z aktivnostmi, ki se nanašajo na tretji delovni sklop smo na SVRK začeli v začetku leta 2018. V okviru prvega in drugega delovnega sklopa smo namreč zaznali posamezne komplementarnosti med aktivnostmi slovenskih in bavarskih inovacijskih deležnikov, še posebej grozdov. Tako smo na podlagi izraženega interesa s strani SRIP organizirali poslovni obisk Bavarske, kjer smo s pet SRIP (PMiS, PSiDL, Krožno, ToP in MATPRO) povezali s sedmimi bavarskimi grozdi (Mechatronik & Automation, Automotive, New Materials, Energy Technology and Unweltcluster Bayern, Chemie-Cluster Bayern, Forest and Wood Bayern). Na cluster2cluster srečanjih so tako SRIP in bavarski grozdi identificirali posamezne priložnosti za medregionalno sodelovanje in se dogovorili o nadaljnjih korakih. Prav tako pa smo se v okviru poslovnega obiska Bavarske sestali z bavarskim ministrstvom za gospodarske zadeve in medije, energijo in tehnologijo, kjer smo izmenjali izkušnje o procesu oblikovanja in izvajanja S3. Predstavniki bavarskega ministrstva so bili navdušeni nad procesom oblikovanja in izvajanja Slovenske strategije pametne specializacije (S4), še posebej nad vključenostjo inovacijskih deležnikov ter načinom vodenja procesa podjetniškega odkrivanje. Dogovorili smo se, da bomo pri nadgradnji bavarske S3 potencialno sodelovali.


V juliju 2018 smo skupaj s partnerji iz Zgornje Avstrije, Bavarske in Franche-Comte-ja izvedli t. i. medregionalno delavnico razvoja ukrepov na temo proizvodnje, recikliranja in oblikovanja vlaknenih kompozitov. Na podlagi januarskega obiska bavarskih grozdov in identificiranih sinergij med strategijami pametne specializacije ter aktivnostmi inovacijskih deležnikov Slovenije, Bavarske, Zgornje Avstrije in French-Compta smo ugotovili, da se inovacijski deležniki v vseh omenjenih regijah med drugim osredotočajo na omenjeno področje. Na delavnici smo tako identificirali potencialna področja za medregionalno sodelovanje in ukrepe, ki bi bili potrebni za njihovo implementacijo. 


Prizadevamo si, da bi sodelovali tudi v okviru testiranja t. i. sinhronizirane sheme razpisov. Posebno priložnost za njeno izvedbo v Sloveniji namreč predstavlja razpis MGRT-ja za internacionalizacijo SRIP.

Več o projektu:

Spletna stran - http://www.alpine-space.eu/projects/s3-4alpclusters/en/home 

YouTube kanal  - https://www.youtube.com/channel/UCXf4dSJMZiTRCSSmaEGmMNg

LinkedIn skupina - www.linkedin.com/groups/8584656

Kontakt:

Gorazd Jenko, vodja projekta

T: 01/400 34 14

E: gorazd.jenko(at)gov.si

Ana Cvetko

T: 01/400 37 26

E: ana.cvetko(at)gov.si