Skoči do osrednje vsebine

Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih

Namen projekta je načrtovanje in razvoj informatizacije procesov vodenja in upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje ter za ministrstvo.

O projektu

Načrtovanje in razvoj poteka v smeri zagotavljanja celovitosti in povezljivosti sodobnih aplikativnih rešitev na področju administrativnega vodenja in upravljanja šol. Z odpravljanjem tehničnih in administrativnih preprek se zagotavlja nadgradnja na vseh treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema:

  • raven ministrstva v smeri podpore odločanja in priprave na podatkih temelječih javnih politik,
  • raven šole in nadgradnja upravljanja inovativnih okolij šol,
  • raven učitelja za dvig kakovosti dejavnosti in izrabe časa ter razbremenitev pedagoških in vodstvenih delavcev na področju administrativnega vodenja in upravljanja šole.

Cilji projekta

Načrtuje se razvoj celovitega informacijskega sistema in:

  • vzpostavitev enotne baze podatkov zaposlenih in šolajočih se,
  • zagotovitev paketa e-storitev vezanih na učenca/dijaka,
  • zagotovitev paketa e-storitev vezanih na šolo,
  • priprava strokovnih podlag za spremembo zakonodaje, ki omogoča načrtovano upravljanje z osebnimi podatki v pedagoškem in administrativnem delu šolskega prostora,
  • promocija razvitih e-storitev in obstoječih e-vsebin preko enotnega inovativnega podpornega okolja za učinkovito uvajanje prožnih oblik učenja in poučevanja.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, ter specifičnega cilja 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Skupna vrednost projekta znaša 2.330.000,00 evrov, prispevek Evropske unije 80 % in pripadajoča slovenska udeležba 20 %.