Skoči do osrednje vsebine

Foto: HydrogenTools

Krepitev raziskav in inovacij na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, raziskovalno-razvojnih centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Vsebina

»Vodik je ključna tehnologija za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev.« (Maroš Šefčovič, podpredsednik EK Energija).

Transportni sektor v Sloveniji in Avstriji je popolnoma odvisen od fosilnih goriv. Za dosego ciljev EU pri energetskem prehodu je na področju podpore razvoju vodikove tehnologije nujno povezovanje strokovnega znanja raziskovalnih centrov in malih in srednje velikih podjetij (MSP). 

GLAVNI CILJ projekta H₂GreenTECH je okrepitev regionalnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem. 

SPECIFIČNI CILJI projekta so vezani na čezmejni izziv razdrobljenosti in velik potencial R&R vodikovih tehnologij v prometu na programskem območju, kar se bo v projektu naslavljalo preko:

 1. Izboljšanjem dostopa in rabe raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.

 2. Krepitve kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

 3. Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Z inovativnim pristopom četverne vijačnice medsektorsko partnerstvo vzpostavlja nujno potrebno enotno vstopno točko, preko katere bo MSP omogočen dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bo spodbudila rast in razvoj sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji. Projekt sloni na vsebinskem pristopu »od spodaj navzgor«, edinim uspešnim z dolgoročnimi učinki. Izboljšana inovacijska kapaciteta vseh deležnikov prispeva k večji konkurenčnosti za programsko območje pomembne vodikove tehnologije.

Ključni rezultati

 • Izboljšana in učinkovita podpora za boljši dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikove tehnologije za čezmejne R&R centre, podjetja in študente.
 • Okrepljene kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij.
 • Izboljšano čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi institucijami, podjetji in javnimi upravami za spodbujanje inovacij nizkoogljične tehnologije.

Partnerji v projektu

 • KEMIJSKI INŠTITUT, vodilni partner
 • MIZŠ, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 
 • ŠGZ, Štajerska gospodarska zbornica
 • TU GRAZ, Graz University of Technology
 • SILENT QUO GmbH, Villach
 • FORSCHUNG Burgenland
 • CARINTHIA UNIVERSTIY OF APPLIED SCIENCES

Sofinanciranje

Projekt H₂GreenTECH se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija/Avstrija sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Višina skupnih stroškov projekta: 584.500,00 €

Znesek sofinanciranja projekta: 496.825,00 €