Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Telefon: 01 428 58 70

E-naslov: is.vog@znm.pg

Odgovorna oseba: Vesna Gutman, vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja

Datum zadnje spremembe: 27. 2. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=59

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Inšpektorat RS za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) je inšpekcijski organ Republike Slovenije, ki je organizacijsko povezan z Ministrstvom za notranje zadeve kot organ v sestavi ministrstva. Deluje samostojno in neodvisno ter po pravilih, ki jih določajo Ustava Republike Slovenije, zakoni in podzakonski predpisi.
 
Inšpektorji IRSNZ so pristojni za nadzor nad izvrševanjem zakonskih in podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 40/2014, v nadaljevanju ZIN) v zvezi z naslednjimi materialnimi zakoni ter podzakonskimi predpisi:
 
Zakon o zasebnem varovanju,
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o detektivski dejavnosti,
Zakon o orožju,
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih,
Zakon o tajnih podatkih,
Zakon o varnosti na smučiščih,
Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih,
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
 
IRSNZ opravlja tudi naloge prekrškovnega organa na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016, v nadaljevanju ZP-1) v primerih kršitev s področij, na katerih opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, in v primerih kršitev materialnih predpisov, v katerih je določeno, da naloge prekrškovnega organa opravlja inšpektorat.  

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Lavra Bezovnik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve


Maja Javornik

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Procesna zakonodaja
Materialna zakonodaja s področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti
Materialna zakonodaja s področja orožja, eksplozivov in pirotehničnih izdelkov
Materialna zakonodaja s področja tajnih podatkov
Materialna zakonodaja s področja varnosti na smučiščih
Materialna zakonodaja s področja varstva potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami
Materialna zakonodaja s področij, kjer ima inšpektorat zgolj pooblastila prekrškovnega organa

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Inšpekcijski postopek in ukrepi

IRSNZ obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka.

Ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku mora inšpektor obravnavati tudi anonimne prijave.

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa.

V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.
 
Ko inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da:


• odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
• izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških,
• poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
• predlaga pristojnemu organu sprejem ukrepov,
• odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s storitvijo kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, pristojnemu organu predlaga njen odvzem.
 
Če ugotovi kršitev zakona ali predpisa, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, sam ugotovi dejansko stanje, sestavi zapisnik in ga skupaj s predlogom za ukrepanje posreduje pristojni inšpekciji.
 
Zakon določa tudi posebne ukrepe inšpektorjev (začasna prepoved opravljanja dejavnosti, odvzem predmetov, dokumentacije), ukrepe, povezane s prepovedjo opravljanja dejavnosti, in ukrepe za varovanje pravic drugih oseb.
 
Prekrškovni postopek

Pooblaščene uradne osebe IRSNZ poleg inšpekcijskega postopka na podlagi ZIN vodijo in odločajo tudi v t. i. hitrem postopku za prekrške na podlagi ZP-1, razen v primerih, ki so taksativno našteti v zakonu in o katerih odločajo sodišča.
 
Pooblaščena uradna oseba IRSNZ kot prekrškovnega organa mora imeti ustrezno stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja. Vrsta in stopnja izobrazbe ter vsebina strokovnega izpita za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku je predpisana z Uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 75/2013).
 
Postopek o prekršku pred prekrškovnim organom se začne po uradni dolžnosti, ko prekrškovni organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen opravi kakršnokoli dejanje, ali z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti.
 
Strokovna pomoč

IRSNZ s ciljem preventivnega ukrepanja odgovarja na pisna vprašanja posameznikov, podjetij in institucij, ki se nanašajo na delovanje inšpekcije, preko medijev obvešča javnost o ugotovljenih nepravilnostih ter o posledicah kršitev zakonov in drugih predpisov ter na druge načine deluje v smislu osveščanja javnosti. Na tak način posredno daje zavezancem strokovno pomoč v zvezi s spoštovanjem zakonov in drugih predpisov iz pristojnosti inšpektorata.

Pri svojem delu IRSNZ sodeluje z drugimi inšpekcijami, policijo in drugimi državnimi organi.

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih v poslovnem času.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Državljani najpogosteje prosijo za:

 • podatke iz uradnih evidenc, ki jih IRSNZ vodi v skladu s 203. in 206. členom ZP-1,
 • informacije v zvezi s stroški službenih potovanj predstojnikov organa,
 • podatke in pojasnila s področja nadzora orožja in strelišč,
 • zapisnike inšpekcijskih nadzorov,
 • popis vseh zadev inšpektorata v obdobjih.

 


Katalogi informacij javnega značaja