Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 33 11

E-naslov: is.vog@rrkm.pg

Odgovorna oseba: dr. Aleksander Jevšek, minister

Datum prve objave kataloga: 17. 12. 2014

Datum zadnje spremembe: 24. 8. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3749

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

V Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj smo zadolženi za uresničevanje evropske kohezijske politike in dosegajo razvoja. Skrbimo zato, da se izvaja črpanje denarnih sredstev, ki jih zagotavljajo evropski strukturni skladi in Kohezijski sklad, kakor zapoveduje veljavni pravni red v Evropski uniji. V vlogi nacionalnega organa upravljanja v ta proces vključujemo ministrstva, vladne službe in druge deležnike. Usklajujemo in spremljamo njihove aktivnosti pri uresničevanju kohezijske politike in o tem poročamo vladi. Zagotavljamo pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike. Vladi in ministrstvom svetujemo pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike. Prav tako skrbimo za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja in skladnost nacionalnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. Opravljamo pa tudi naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov, kot sta Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za kohezijo
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 82
is.vog@rrkm.pg

Direktorat za regionalni razvoj
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 44
is.vog@rrkm.pg

Kabinet ministra
Hermina Golob, vodja kabineta
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 80
is.vog@rrkm.pg

Sekretariat
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 74
is.vog@rrkm.pg

Sektor za komuniciranje in mednarodne odnose
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 32
is.vog@rrkm.pg

Sektor za kontrolo in vrednotenje
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 33 97
is.vog@rrkm.pg

Sektor za koordinacijo pametne specializacije
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 82
is.vog@rrkm.pg

Sektor za razvoj in mednarodno sodelovanje
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 32 42
is.vog@rrkm.pg

Sektor za upravljanje in nadzor evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 44
is.vog@rrkm.pg

Služba Organa upravljanja
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 33 30
is.vog@rrkm.pg

Služba za finančne zadeve
Marinka Plavčak, vodja po pooblastilu
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 74
is.vog@rrkm.pg

Služba za kadrovske zadeve
Katja Drobnak, vodja
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 74
is.vog@rrkm.pg

Služba za notranjo revizijo
01 400 32 62
is.vog@rrkm.pg

Služba za pravne zadeve
mag. Primož Šket, vodja
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 74
is.vog@rrkm.pg

Služba za splošne zadeve
Mitja Herak, vodja
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 74
is.vog@rrkm.pg

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 43
is.vog@rrkm.pg

Urad za Interreg in finančne mehanizme
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
01 400 34 43
is.vog@rrkm.pg

Urad za kohezijsko politiko
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
01 400 36 82
is.vog@rrkm.pg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja s področja kohezijske politike
Zakonodaja s področja regionalnega razvoja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Prosilci največkrat posredujejo zahteve, ki se nanašajo na:

 • vloge na razpise za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada;
 • dokumentarno gradivo potrjevanja pomoči EU za medobčinske kohezijske projekte;
 • uradne pripombe Evropske komisije na strateške in izvedbene dokumente za izvajanje programskih obdobij;
 • projekte iz naslova Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Katalogi informacij javnega značaja