Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Protokol Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Protokol Republike Slovenije

Naslov: Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 11 11

E-naslov: is.vog@lokotorp.pg

Odgovorna oseba: mag. Aleksander Strel, vodja

Datum prve objave kataloga: 31. 1. 2019

Datum zadnje spremembe: 15. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=37

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Protokol Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Protokol opravlja strokovna, organizacijska in tehnična opravila pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov na najvišji državni ravni.

Izvršuje zlasti protokolarno organizacijsko delo:

- ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in ob obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini;

- pri predajah poverilnih pisem ter ob predstavitvenih in poslovilnih obiskov vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij,

- pri slovesnostih ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije,

- podpisih meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za Republiko Slovenijo,

- pri slovesnostih ob izrekanju priseg in ob državnih žalnih slovesnostih, državnih pogrebih in polaganjih vencev ter

- ob sprejemih, ki jih prirejajo visoki predstavniki Republike Slovenije, in pri državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.

Letno Protokol organizira in izvede med 400 in 500 protokolarnih dogodkov doma in v tujini.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za protokol
Natalija Pelko Kavčič, vodja
Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana
01 478 14 47
is.vog@lokotorp.pg

Služba za organizacijsko-tehnično podporo izvedbe protokolarnih dogodkov
Karmen Čuden, vodja
Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana
01 478 14 44
is.vog@lokotorp.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Špela Černe

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Protokol Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Drugi pomembni dokumenti

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Protokol Republike Slovenije
Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Najpogosteje zahtevana vprašanja, ki jih dobivamo na Protokolu Republike Slovenije s strani zainteresirane javnosti in novinarjev, so povezana z izobešanjem zastav, pravilno rabo državnih simbolov, preseanso  vabljenih gostov in govorcev na posameznih prireditvah ter pravilnim sedežnim redom na prireditvah in obedih. Prav tako pogosto odgovarjamo na vprašanja o poteku in ceremonialih protokolarnih obiskov in drugih protokolarnih dogodkov ter na vprašanja o ustreznih darilih ob različnih priložnostih.


Katalogi informacij javnega značaja