Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje, za leto 2019

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 14-20) mogoče dodeliti tudi za ukrep dobrobit živali iz 33. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ). Da bi se v obdobju 2014-2020 ta ukrep lahko kar najbolje in pravilno izvajal, morajo biti kmetje ustrezno in čim bolje seznanjeni z vsebino ukrepa.
Usposabljanje na področju dobrobiti živali opredeljuje tudi Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020 v letu 2018 (Uradni list RS, št. 84/16 z vsemi spremembami) ter Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020 (Uradni list RS, št. 9/15 z vsemi spremembami). Z usposabljanjem, ki se nanaša na vsebine dobrobiti živali, se kmetom zagotovi informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa DŽ iz PRP 2014-2020.

Več na portalu javnih naročil