Skoči do osrednje vsebine

Storitve projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« od km 6+526 do km 8+873 oz. podrobneje:

vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektnih dokumentacij za gradbena dovoljenja (predvideni sta dve GD za dva odseka), vključno s pridobitvijo mnenj mnenjedajalcev in sodelovanjem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, kot tudi z morebitnimi naknadnimi spremembami DGD in spremembami/dopolnitvami gradbenih dovoljenj,
vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektov za izvedbo (PZI), vključno z novelacijo kart poplavne nevarnosti,
vsa dela in aktivnosti potrebna za pripravo del vključno z geološko geotehničnimi raziskavami in geodetskimi posnetki terena,
gradnja, dobava opreme in predajo v uporabo vodnogospodarskih in drugih ureditev v skladu s cilji projekta za izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge reke Mislinje v Pamečah od km 6+526 do km 8+873 v skladu z določili Poglavja 2 (Pogodba, Splošni pogoji pogodbe, Posebni pogoji pogodbe),
izvedba začasnih prevezav, zaščit in prestavitev komunalnih vodov,
izdelava vse potrebne dokumentacije za predajo objektov v uporabo zlasti Projekt izvedenih del (PID) vključno z Načrtom upravljanja in vzdrževanja (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski načrta novega stanja zemljišča po dokončani gradnji vključno z elaboratom za vpis vodov v kataster GJI in
izvedba parcelacije po dokončani gradnji, sodelovanje v upravnem postopku GURS in spremljanje izvedbe vpisa v zemljiško knjigo ter kataster gospodarske javne infrastrukture.

Več na portalu javnih naročil