Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov na Zaloški 65 v Ljubljani

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 19. in 20. člena Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov na Zaloški 65 v Ljubljani.

Nepremičnina, ki je predmet oddaje v najem v dveh sklopih, predstavlja etažni del stavbe na naslovu Zaloška cesta 65, Ljubljana, na zemljišču s parcelno št. 973, k.o. 1730 Moste z ID št. stavbe 1730-1382) oz. poslovni prostori v pritličju te nepremičnine, s pripadajočo kletjo z ID št. 1730-1382-2, v skupni izmeri 316,08 m2 in tri garaže na zemljišču s parcelno št. 971/3, k.o. 1730 Moste z ID št. stavbe 1730-971/3-0. Lastnik nepremičnine je Republika Slovenije, upravljavec pa Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana.

Najemna pogodba bo sklenjena za dobo petih (5) let. Pogodba lahko preneha kadarkoli po sporazumu pogodbenih strank oziroma z odpovedjo. Odpovedni rok je tri mesece.

Prostori se v skladu s 5. točko prvega ostavka 65. člena ZSPDSLS-1 oddajo v najem nevladni organizaciji, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu. Prednost pri sklenitvi najemne pogodbe imajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanje, oziroma resorne pristojnosti MVI, pri podeljevanju statusa organizacije v javne interesu.

Roki in dokumenti

Rok za oddajo ponudb je četrtek, 14. marec 2024 na naslov Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Masarykova 16, 1000 Ljubljana z oznako:

Predmet: „Ponudba za najem poslovnih prostorov Zaloška 65, Ljubljana“

Številka zadeva 478-33/2013

Oznaka: »NE ODPIRAJ-PONUDBA«

Namera o sklenitvi najemne pogodbe

Obrazec št.1

Osnutek pogodbe za sklop 1

Osnutek pogodbe za sklop 2

Kontakt

Kontakt

Mitja Maruško, sekretar

Služba za investicije Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

telefonska št.: 041 367 487; elektronski naslov:  mitja.marusko@gov.si