Skoči do osrednje vsebine

Redno usposabljanje za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2019 in 2020

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru programa razvoja podeželja mogoče dodeliti tudi za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz 28. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP). Da bi se v obdobju 2014-2020 ta ukrep lahko kar najbolje in pravilno izvajal, morajo biti kmetje ustrezno in čim bolje seznanjeni z vsebino ukrepa, kot to določa tudi četrti odstavek 28. člena navedene uredbe.
Usposabljanje kmetov se izvede v okviru rednega usposabljanja, ki se nanaša na kmetijsko-okoljsko-podnebne vsebine. Z rednim usposabljanjem se kmetom zagotovi informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa KOPOP iz PRP 2014-2020.

Več na portalu javnih naročil