Skoči do osrednje vsebine

Prva, ustanovna seja Zdravstvenega sveta

V sredo, 24. 8. 2022, bo ob 15. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana potekala prva, ustanovna seja Zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje. Imenovan je za čas trajanja funkcije ministra. Deluje na sejah, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno. Pravna podlaga za delovanje Zdravstvenega sveta sta 75. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnik o Zdravstvenem svetu.

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav prof. dr. Mirte Koželj, predsednice Zdravstvenega sveta (ZS) in predstavitev članov ZS.
  2. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
  3. Predstavitev pristojnosti in nalog ZS ter načina dela in potrditev Poslovnika o delu Zdravstvenega sveta.
  4. Izvolitev namestnika predsednika ZS.
  5. Poročilo o primopredaji poslov ZS.
  6. Imenovanje Komisije ZS za ocenjevanje vlog.
  7. Poročilo Komisije za strokovna napredovanja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik.
  8. Predlog za posodobljenje Šifranta Vrst zdravstvenih storitev.
  9. Razno