Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k najavi dogodkov in vlog v okviru izvedbe ukrepa Pomoč industriji srečanj in dogodkov

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21) prejema predhodne najave vlog in vloge za pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov, in sicer na e-naslov:  gp.mgrt@gov.si

Najava dogodka

Zainteresirani prijavitelji za ta ukrep v roku najkasneje 15 dni pred izvedbo dogodka posredujte najavo načrtovanega dogodka. Najavo posredujte na obrazcu »Najava dogodka ZIUPGT«. Najave s podatki, kot so naziv prijavitelja, »Najava dogodka ZIUPGT«, številko 322-49/2021 in nazivom projekta sprejemamo v pdf obliki, ki naj bodo podpisane in ožigosane.  

Vloga za pomoč

Organizator dogodka po najavi tega dogodka v primeru odpovedi ali omejene izvedbe lahko na ministrstvo posreduje Vlogo za pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov. Ta mora vsebovati podatke, kot so naziv prijavitelja, »Vloga ZIUPGT«, številko 322-49/2021 in naziv projekta. Vloge naj bodo v doc in pdf obliki. Pdf oblika naj vsebuje podpis in žig.

Za ta namen smo pripravili obrazec »Vloga ZIUPGT«, ki ga prilagamo obvestilu. Obdobje upravičenih stroškov je od 13. marca 2020 do prepovedi oziroma omejitve dogodka zaradi epidemije in predpisov, s katerimi je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno.

Vloge se lahko odda za dogodke, ki so bili načrtovani za izvedbo v RS od vključno 1. avgusta 2021 do vključno 31. decembra 2021 in so bili odpovedani ali omejeno izvedeni zaradi epidemije COVID-19 in predpisov, s katerimi je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno ali je kot razstavljavec naknadno (po prijavi) s strani organizatorja prejel obvestilo o odpovedi sejma zaradi epidemioloških razmer, katerih skupna vrednost stroškov dogodka znaša najmanj 10.000 evrov (brez DDV).

Za vsak dogodek posebej se po odpovedi ali omejeni izvedbi dogodka odda vloga, in sicer najkasneje v 30-ih koledarskih dneh po odpovedi ali omejeni izvedbi. Vlogo oddajte, ko boste imeli vsa dokazila (pogodbe, računi, potrdila o plačilu), vključno z dokazilom glede odpovedi dogodka ali omejene izvedbe dogodka (50 % manj udeležencev glede na kapaciteto prostora, izvedba dogodka v avdio-video izvedbi). Upravičeni stroški so le tisti, ki so neposredno povezani z izvedbo. Najvišja vrednost sofinanciranja skupaj z vsemi do sedaj prejetimi pomočmi po točki 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 1.800.000 evrov (preverja se prejeto pomoč po točki 3.1 Začasnega okvira na enotno podjetje[1]). Dvojno financiranje (sofinanciranje istih stroškov iz drugih virov) ni dovoljeno.

Vloge bomo odobravali v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev po vrstnem redu, kakor bodo predložene.

Splošne omejitve glede nošenja mask in izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) se ne upoštevajo kot omejitve, s katerimi bi bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali omejeno.

Ob tem bi želeli poudariti, da podpiramo vse napore organizatorjev dogodkov, ki že sedaj dajejo velik poudarek na varni in epidemiološki situaciji prilagojeni izvedbi dogodkov.

Poleg vlog lahko na e-naslov gp.mgrt@gov.si pošljete tudi morebitna vprašanja povezana z izvedbo ukrepa.

[1] Enotno podjetje pomeni podjetje, ki je prek enega ali več drugih podjetij ali fizičnih oseb najmanj v enem od naslednjih razmerij:

 • ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 • ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 • ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.                                                                                                                                                                                                                                                         
 • Najava dogodka

  Najavo dogodka organizator pošlje najkasneje 15 dni pred samo izvedbo dogodka.
  Obrazci, prijavnice
 • Vloga za pomoč

  Organizator za vsak dogodek posebej najkasneje 30 koledarskih dni po odpovedi dogodka ali omejeni izvedbi odda vlogo za pomoč.
  Obrazci, prijavnice