Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje poziva učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom v šolskem letu 2024/25

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podaljšuje poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2024 za delovna mesta: učitelj/učiteljica razrednega pouka, učitelj/učiteljica za poučevanje geografije, učitelj/učiteljica za poučevanje družboslovja, zgodovine in geografije, učitelj/učiteljica za poučevanje ekonomije.

Slovenija se je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo (EU) vključila tudi v sistem evropskih šol (stran v angleškem jeziku), ki so ga ustanovile države članice EU. Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v 6 državah članicah. V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. septembra 2018. Cilj sistema Evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju. Program Evropskih šol zajema predšolsko vzgojo (2 leti), primarno stopnjo (5 let) in sekundarno stopnjo (7 let), izobraževanje pa se zaključi z Evropsko maturo. V vsaki evropski šoli je več jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način. S šolskim letom 2024/25 se bo pričela na predšolski ravni (N1 in N2) izvajati tudi slovenska jezikovna sekcija. Ta se bo na letni ravni nadaljevala vse do konca zadnjega razreda na sekundarni stopnji. Slovenska jezikovna sekcija bo vzpostavljena na Evropski šoli Bruselj I, začasno na lokaciji Uccle, s šolskim letom 2028/29 pa bo primarna raven prešla na drugo lokacijo (Berkendael), ki je v sklopu iste šole, sekundarna raven pa bo ostala na lokaciji Uccle.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let, pod pogojem da je učitelj/učiteljica pozitivno ocenjen/a po 2 letih in po 5 letih poučevanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. V ta namen se sklene tripartitna pogodba med Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, slovensko šolo in učiteljem. Šola učitelju plačuje plačo, ki bi jo prejemal za delo v Sloveniji, vključno z davki in prispevki. Ministrstvo šoli refundira sredstva za navedena plačila na podlagi njenih mesečnih zahtevkov, evropska šola pa učitelju izplačuje razliko do plače, ki mu pripada po predpisih Evropskih šol. Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Republiki Sloveniji in v predpisih evropskih šol (Pravilnik za začasno napoteno osebje v evropskih šolah). Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato je poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembno tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju.

Splošni pogoji

Kandidat/kandidatka mora: 

 • imeti v času prijave sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Republiki Sloveniji;
 • izpolnjevati pogoje za učitelja posameznega predmeta oziroma vzgojitelja predšolskih otrok v skladu s tretjim odstavkom 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja oziroma Zakonom o vrtcih;
 • imeti najmanj triletne delovne izkušnje na delovnem mestu učitelja/učiteljice oziroma vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

Posebni pogoji

Učitelj/učiteljica razrednega pouka (v slovenščini) na predšolski stopnji Evropske šole Bruselj I

 Kandidat/kandidatka mora:

 • izpolnjevati pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke v vrtcu v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in v skladu z Zakonom o vrtcih (ZVrt),
 • biti naravni govorec slovenščine,
 • imeti znanje angleščine ali nemščine na ravni B2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (angleško Common European Framework of Reference for Languages - CEFR, v nadaljevanju: SEJO),
 • državljan/državljanka Slovenije.

Učitelj/učiteljica za poučevanje geografije v angleščini na sekundarni stopnji Evropske šole Bruselj I

   Kandidat/kandidatka mora:

  • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico geografije v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
  • imeti znanje angleščine na ravni C2 po SEJO.

  Učitelj/učiteljica za poučevanje družboslovja, zgodovine in geografije v angleščini na sekundarni stopnji Evropske šole Frankfurt

    Kandidat/kandidatka mora:

   • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico zgodovine in geografije v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
   • imeti znanje angleščine na ravni C2 po SEJO.

   Učitelj/učiteljica za poučevanje ekonomije v angleščini na sekundarni stopnji Evropske šole Luksemburg II

     Kandidat/kandidatka mora:

    • izpolnjevati pogoje za učitelja/učiteljico ekonomije v izobraževalnih programih srednješolskega izobraževanja v skladu z ZOFVI;
    • imeti znanje angleščine na ravni C2 po SEJO.

    Prijava

    Pri vseh delovnih mestih so zaželene izkušnje z diferenciacijo pouka za otroke s posebnimi potrebami, izkušnje pri delu v starostno heterogenih skupinah oz. združenih oddelkih, pri delu v večkulturnem in večjezičnem okolju, znanje drugih tujih jezikov ter izkušnje pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

    Prijava z življenjepisom mora vsebovati naslednje podatke:

    • osebni in kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, telefonska številka),
    • datum rojstva,
    • izobrazba,
    • datum opravljenega strokovnega izpita,
    • pridobljeni naziv,
    • delovne izkušnje,
    • znanje učnega jezika, ki se dokazuje z ustreznim jezikovnim potrdilom,
    • znanje drugih tujih jezikov,
    • opis posebnih sposobnosti, znanj in dosežkov.

    Za življenjepis uporabite obrazec ‘Europass Curriculum Vitae' (stran v angleškem jeziku) in pripadajočo jezikovno izkaznico.

    Priporočamo, da v prijavi pošljete tudi motivacijsko pismo.

    Prijavi priložite kopije dokazil o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu in znanju jezikov. Znanje jezika se dokazuje s potrdilom, iz katerega je eksplicitno razvidna ustrezna raven kompetenc po SEJO.

    Rok za prijave je 11. marec 2024.

    Prijave s sklicem Prijava na poziv št. 530-1/2024/7 pošljite na