Skoči do osrednje vsebine

Objava namere o sklenitvi Kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe o prodaji in prenosu premičnega premoženja Republike Slovenije v last in posest kupca, in sicer:

- prodajo rabljenega avtomobila, znamke Renault Kangoo, KW0BB5, 1.5 DCI, datum prve registracije: 28. 9. 2009, število prevoženih kilometrov: cca. 189.667 km. Avtomobil je opravil tehnični pregled dne 22. 9. 2020, prometno dovoljenje pa velja do 28. 9. 2021. Pri avtomobilu trenutno popravila niso potrebna.

Najnižja ponudbena cena je 2.100 EUR;

- prodajo rabljenega avtomobila, znamke Renault Laguna, BT0J06, 2.0 DCI, datum prve registracije: 18. 9. 2008, število prevoženih kilometrov: cca. 302.747 km. Avtomobil je opravil tehnični pregled dne 18. 9. 2020, prometno dovoljenje pa velja do 18. 9. 2021. Pri avtomobilu je priporočljiva menjava zadnjih diskov in disk ploščic pri  naslednjem servisu.

Najnižja ponudbena cena je 1.900 EUR.

Avtomobil se bo prodal kupcu, ki bo podal najvišjo ponudbo za odkup, in sicer po načelu videno – kupljeno. Avtomobil se bo prodal brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ne bo možna. Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. V primeru prejema večjega števila ponudb, bo Urad RS za meroslovje z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja. Ponudniki na pogajanju ne bodo smeli ponuditi ponudbe, ki bo manjša od izbrane ponudbe istega ponudnika. V primeru prijave državnega organa ima le-ta prednost pred ostalimi ponudniki.

Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

Izbrani ponudnik mora dogovorjeno kupnino poravnati na TRR Urada št. SI56 0110 0630 0109 972, s sklicem 18 21326-7201001-73530021, in sicer najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prevzem avtomobila bo mogoč ob predložitvi potrdila o plačilu kupnine.

Podrobnejše informacije o obeh avtomobilih lahko ponudniki pridobijo pri g. Dejanu Arbiju, e-naslov: dejan.arbi@gov.si, tel. št. (01)244 2739 ali 041 926 545.

Ogled avtomobila znamke Renault Kangoo, KW0BB5 je mogoč ob predhodni najavi, na lokaciji Urada RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, Celje, tel. št. 041 926 545 ter v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vezanih na COVID 19.

Ogled avtomobila Renault Laguna, BT0J06 je mogoč ob predhodni najavi na lokaciji Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana, tel. št. 041 926 545 ter v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vezanih na COVID 19.

Urad RS za meroslovje si pridržuje pravico, da lahko brez odškodninske odgovornosti, odstopi od postopka sklenitve pogodbe.

Osebni podatki ponudnikov se bodo za potrebe izvedbe postopka prodaje službenega vozila na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, vodili v zbirki dokumentarnega gradiva Urada RS za meroslovje in se ne bodo obdelovali ali posredovali tretjim osebam. Osebni podatki se bodo hranili v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih. Ponudniki lahko zahtevajo vpogled v osebne podatke, ki se hranijo pri uradu in njihov izbris. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na spletni strani urada. Pritožbeni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec.

Ponudba naj vsebuje minimalno podatke: ime in priimek oz. podjetje, naslov, izjavo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR in ponudbeno ceno.

Ponudbe pričakujemo na e-naslov: gp.mirs@gov.si do vključno 6. 4. 2021, najkasneje do  15.00 ure. Ponudbe, predložene po izteku roka bodo izločene iz postopka.

Kontakt

g. Dejan Arbi

e-naslov: dejan.arbi@gov.si

tel. št. (01)244 2739 ali 041 926 545